PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 25 października 2011 roku o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Białe Błota, dnia 25 października 2011r.,
RGK.0012.3.18.2011
 
PROTOKÓŁ
z  Nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 25 października 2011 roku o godz. 08:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz, Sekretarz Gminy Anna Rywak, kierownik GZEAS Marian Wiśniewski,  dyrektor Gminnego Przedszkola „WRÓŻKA” Krystyna Nowak – Grobelska, inspektor Agnieszka Piętka.
 
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Materiały na sesję. 
 
Ad.1.
 
- w sprawie wzniesienia pomnika dla uczczenia „Żołnierzy Wyklętych”;
 
Na posiedzenie Komisji przybył p. Edmund Łączny. Wypowiedział swoje stanowisko co do powyższego projektu uchwały. Poinformował o złożonym wniosku do Urzędu Gminy w niniejszej sprawie oraz, że nie uzyskał odpowiedzi. Przedstawił także listę osób, których nazwiska także mogłyby znaleźć się na powyższym pomniku.
 
Sekretarz wyjaśniła, że odpowiedź na wniosek Pana Łącznego została wysłana w ubiegłym tygodniu.
 
Dyskusja, w której udział wzięli: p. Edmund Łączny, radna Grażyna Błażejak, Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, radny Jacek Grzywacz.
 
Radna Maria Wolsztyńska złożyła wniosek o wycofanie tejże uchwały z porządku obrad.
Komisja przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła powyższy wniosek.
 
- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka u opiekuna dziennego oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat;
 
- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminie Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat;
 
- w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalenia;
 
- w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
 
Projekty powyższych uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy Anna Rywak. Wyjaśniła Komisji, iż powstały one w związku z nowymi przepisami w ustawie o opiece nad dziećmi do lat trzech, powstającą inwestycją w Łochowie oraz z coraz większym zainteresowaniem pracy jako opiekun dzienny.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec;
- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka;
- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądki;
 
Sekretarz Anna Rywak, wyjaśniła iż powyższe projekty uchwał nawiązują do poprzednich uchwał, do których wszczęto postępowanie uchylające przez Urząd Wojewódzki – zmiana polega na zapisie w uchwałach, iż podlegają one publikacji i wchodzą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
-w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
-w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011 – 2021;
-w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Białe Błota w roku 2011;
 
Projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.
 
Do projektów powyższych uchwał nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Grażyna Błażejak, radny Andrzej Kieroński, Jacek Grzywacz, radna Aleksandra Lubońska,
 
- w sprawie rozpatrzenia skargi Komitetu Protestacyjnego;
 
Projekt powyższej uchwały, a przede wszystkim zawartego w nim uzasadnienia przedstawił radny Andrzej Kieroński.
 
-w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych;
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
 
Projekt uchwały przedstawił p. Andrzej Wiekierak wyjaśnił, iż nieruchomości wymienione w projekcie uchwały stanowią drogi.
 
- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla    poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
-. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
 
Projekty uchwał przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych;
 
Projekt uchwały przedstawił p. Andrzej Wiekierak.
 
Dyskusja, w której udział wzięli: radni Grażyna Błażejak, Maria Wolsztyńska, Jacek Grzywacz, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego A. Wiekierak.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (7 listopada 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2011, 13:52:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1496