RGK.0012.3.22.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.,

Białe Błota, dnia 28 grudnia 2011r.,
RGK.0012.3.22.2011


PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 06 grudnia 2011 roku od godz. 08:00 do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz Sekretarz Anna Rywak, Skarbnik Lucyna Krasulak oraz inspektor Jacek Rakoczy.

Na Komisji nieobecny był radny Andrzej Kieroński.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Porządek posiedzenia:

1.    Materiały na sesję.

Ad.1.

. - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie i nadania jej statutu;

Sekretarz wyjaśniła, iż będzie wnosić aby powyższą uchwałę wprowadzić do porządku obrad, a powstała w związku z pismem wojewody  Kujawsko – Pomorskiego wszczynającego postępowanie administracyjne stwierdzające nieważność uchwały, gdyż w przedmiotowym akcie nie było uwzględnione, że w przypadku nieobecności dziecka w żłobku odlicza się opłatę z tego tytułu

- w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i utworzenia Centrum Edukacji gminnej i nadania mu statutu

Projekt uchwały oraz przyczyny likwidacji GZEAS i przekształcenia go w Centrum Edukacji Gminnej przedstawiła sekretarz Anna Rywak. Wyjaśniła, iż powyższe związane jest w związku ze zwiększonymi zadaniami, rozszerzeniem statutu w/w jednostki. Sekretarz wyjaśniła, iż będzie wnosić o autopoprawkę w § 1 ust 2 uchwały i statutu przedmiotowej uchwały należy dopisać słowo „budżetową”, tj. zdanie w uchwale będzie brzmieć: „… tworzy się gminną jednostkę budżetową…”, w statucie: „CEG jest gminną jednostką budżetową”.

Dyskusja, w której udział wzięli radni Maria Wolsztyńska, Jacek Grzywacz, sekretarz Anna Rywak.

- w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Cielu, ul. Ogrody 1 oraz nadania mu statutu;

Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak. Wyjaśniła, że będzie wnosić o autopoprawkę:

1)     W tytule ma być słowo „utworzenia” zamiast „urtworzenia”
2)    Dopisanie w §3 pkt 1 – typu A;
3)    Dopisanie w §3 pkt 2 - typu B;
4)    Dopisanie w §3 pkt 3 - typu C.
5)    Rozdz. 2 § 6 pkt 2 ma być słowo „regresji”.
6)    W §8 ust 1: Wykreślić literki „kkk”.

- w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

Sekretarz wyjaśniła, iż w uchwale uwzględnione zostały uwagi uchwała Komisji.

Radna Maria Wolsztyńska wniosła, aby w §8 pkt 4, 5 i 6 wykreślić słowa „w dyscyplinach olimpijskich”

Dyskusja, w której udział wzięli radni Jacek Grzywacz, Maria Wolsztyńska, Aleksandra Lubońska, sekretarz Anna Rywak.

- zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”

Sekretarz wyjaśniła, iż przyszło pismo od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wszczynające postępowanie nadzorcze uchylające powyższy akt w związku z błędnym zapisem w §12 ust 10 przedmiotowej uchwały. Sekretarz wyjaśniła także, że wnosiła już na poprzedniej sesji o wykreślenie drugiej części zdania w przytoczonym paragrafie.

Dyskusja, w której udział wzięli radni Jacek Grzywacz, Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak.

- w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Białe Błota, a społecznością lokalną Starostwa Mariampol;

Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak. Wyjaśniła, że Komisja Gospodarki zaproponowała aby na końcu tytułu przedmiotowej uchwały dopisać słowa: „na Litwie” oraz autopoprawka w § 7 słowa: „..na przód” zamienić na słowa: „.. z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem”.

- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu;

Sekretarz wyjaśniła, iż w związku ze zmianami przepisów dot. bibliotek podęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

- zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych

Sekretarz wyjaśniła, iż należy w przedmiotowej uchwale wykreślić pkt. 3.

Dyskusja, w której udział wzięli radni Jacek Grzywacz, Maria Wolsztyńska, Grażyna Błażejak, Aleksandra Lubońska, sekretarz Anna Rywak.


Członkowie Komisji pracowali nad terminami posiedzeń w I kwartale 2012 roku.

Przewodnicząca Komisji ogłosiła 10 minut przerwy.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych na terenie gminy Białe Błota na 2012 rok;

Projekt uchwały przedstawił inspektor Jacek Rakoczy.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie gminy Białe Błota na 2012 rok;

Projekt uchwały przedstawił inspektor Jacek Rakoczy.

Dyskusja, w której udział wzięli radni Jacek Grzywacz, Maria Wolsztyńska, Grażyna Błażejak, Aleksandra Lubońska, inspektor Jacek Rakoczy.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok;

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak

Dyskusja, w której udział wzięli radni Jacek Grzywacz, Maria Wolsztyńska, Grażyna Błażejak, Aleksandra Lubońska, inspektor Jacek Rakoczy.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.
Protokołowała:                                                                             Przewodnicząca Komisji
                                                                                               Oświaty, Kultury, Zdrowia
Natalia Sadłowska                                                                           i Opieki Społecznej

                                                                                                    Maria Wolsztyńska

Podpisy członków Komisji:

1.    Jacek Grzywacz   
2.    Andrzej Kieroński      
3.    Aleksandra Lubońska    
4.    Grażyna Błażejak  

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (16 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (17 stycznia 2012, 08:49:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1043