ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20 lutego 2012 roku od godz. 15:00 do godz. 16:50 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz Skarbnik gminy Lucyna Krasulak, Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak oraz p. Krzysztof Kozłowski.
 
 
 
Posiedzenie Komisji prowadzili Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska.
 
 
Porządek posiedzenia:
 
1 Materiały na sesję
2 Zapoznanie się z budżetem oświaty, wydatki inwestycyjne oświaty
 
 
Na wstępie Przewodnicząca Maria Wolsztyńska powitała wszystkich obecnych w tym przedstawiciela „Solidarnej Polski” na Powiat Bydgoski p. Krzysztofa Kozłowskiego, który swoje uczestnictwo w Komisji uzasadnił chęcią przyglądania się z bliska funkcjonowania organów gminy z terenu powiatu.
 
 
Ad. 1. Materiały na sesję
 
Radna Maria Wolsztyńska przedstawiła swoje wątpliwości co do nazwy przedstawionej w projekcie uchwały, w której likwiduje się Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół. Zaproponowała inną nazwę nowopowstającej jednostki, a mianowicie „Centrum Obsługi Sportu i Edukacji”.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, radna Elżbieta Lewandowska, radny Henryk Sykut, radny Jacek Grzywacz, Przewodniczący RG Bartosz Lau, radna Grażyna Błażejak, radny Marek Mikuła, radny Robert Baranowski, skarbnik Lucyna Krasulak.
W powyższej dyskusji nawiązano również do stanowiska Dyrektora, który miałby kierować rzeczoną instytucją oraz zapisem w uchwale, dotyczącym „obsługi egzaminów związanych z awansem na stopień nauczyciela mianowanego oraz obsługa konkursów na dyrektorów jednostek. W celu wyjaśnienia powyższego nawiązano telefoniczne połączenie z Sekretarzem Gminy p. Anna Rywak, która wyjaśniła, że zapis ten dotyczy jedynie prowadzenia dokumentacji oraz obsługi technicznej.
 
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała nazwę przedmiotowej jednostki, a mianowicie: „Centrum Obsługi Edukacji i Sport”, a następnie poddała ja pod głosowanie.
Komisja 6 głosami „za” i 3 „przeciw” przyjęła powyższą zmianę.
 
Ad.2. Zapoznanie się z budżetem oświaty, wydatki inwestycyjne oświaty
 
Skarbnik Lucyna Krasulak  przedstawiła komisjom kształtowanie się budżetu na oświatę w roku 2012, składa się on z 2 działów, tj.
·        801 Oświata i wychowanie
·        Edukacyjna opieka wychowawcza w skład której wchodzą świetlice szkolne, ferie letnie i zimowe dla dzieci oraz stypendia, Wydatki bieżące sięgają blisko 24.000.000,00 zł, 1.050,00 zł na inwestycje z czego 650.000,00 zł na rozprawy sądowe, a 150.000,00 projekty i budowa szkoły w Cielu, 50.000,00 zł projekt i rozbudowa budynków oświatowych w Przyłękach 200.000,00 na 2 rozprawy sądowe dotyczące przedszkola i szkoły w Łochowie.
Subwencja na 2012 rok wynosi 12.950,00 zł, wpływy bieżące 1.116.501,00 zł, 676 tys. z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz 260.946,00 zł środki unijne. Ogółem dla oświaty do wydatków bieżących po odjęciu dochodów dokładamy  9.641.000,00 zł.
Skarbnik przedstawiła także wydatkami przeznaczonymi na inwestycje i remonty placówek oświatowych:
·        Zespół Szkół w Łochowie (remont sali gimnastycznej oraz naprawa dachu) 505 tys. złotych.
·        Gimnazjum w Białych Błotach – 5 tys. złotych
·        Szkoła Podstawowa w Białych Błotach - 15 tys. złotych
·        Szkoła Podstawowa w Przyłękach – 30 tys. złotych
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radny Marek Mikuła, radny Jacek Grzywacz, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, Elżbieta Lewandowska, Przewodniczący RG Bartosz Lau.
 
Ad.1. Materiały na sesję cd.
 
-         w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że zmiana, dot. przeniesienia kwoty dotacji między działami, tj. z działu 921 do działu 950, 37 tys. złotych to nowy wydatek związany ze sprawą sądową, kwota ta została przeniesiona z rezerwy ogólnej. Kwota 3 tys. złotych z działu 900 przeznaczona jest za opłaty, które Gmina musi uiszczać w związku z rozbudowa kanalizacji na terenie gminy. Pani Krasulak poinformowała również o tym, z e na sesji będzie wprowadzać o autopoprawkę do projektu uchwały w związku z otrzymaną dotacja na sporty zimowe w kwocie 20.000,00 zł.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bartosz Lau, radna Maria Wolsztyńska, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Henryk Sykut, radny Marek Mikuła, radny Jacek Grzywacz, radna Aleksandra Lubońska, radna Elżbieta Lewandowska, radna
Grażyna Błażejak, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska.
 
Radny Jacek Grzywacz zawnioskował o sporządzenia na Komisje Oświaty sprawozdanie dotyczące zimowego wypoczynku dla dzieci.
 
Radna Maria Wolsztyńska korzystając z obecności Pani Wójt na komisji poprosiła o wyjaśnienie zapisu dot. „obsługi egzaminów związanych z awansem na stopień nauczyciela mianowanego oraz obsługa konkursów na dyrektorów jednostek” w projekcie uchwały o likwidacji GZEAS. Poruszyła także kwestię nazwy nowopowstającej jednostki.
Wójt Katarzyna Kirstein- Piotrowskiej wyjaśniła, że chodzi o obsługę techniczną, np. powołanie komisji zarządzeniem Wójta. Co do nazwy Wójt poinformowała, ze dla niej nazwa nie ma znaczenia ważne żeby jednostka zaczęła funkcjonować.
 
Przewodniczący RG Bartosz Lau poruszył kwestię połączenia ośrodków kultury.
Wójt poinformowała, że pełniącym obowiązki dyrektora został p. Jarosław Zwoliński, kierownikiem jednostki p. Marek Czarnowski. Jest to decyzja na razie na 3 miesiące, póóźniej prawdopodobnie odbędzie się konkurs.
 
Radna Maria Wolsztyńska ogłosiła 5 minut przerwy.
 
-         w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota;
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski.
 
Radny Henryk Sykut poruszył kwestię 4 uszkodzonych miejsc na ul. Osiedle w Cielu.
Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił, że nie było odbioru i sprawa tej drogi jest w toku.
 
-         w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łochowo centrum” wraz ze zmianami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota;
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
 
-         w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, wyjaśnił, że powyższa zmiana następuje w związku z wnioskiem parafii. Chodzi przede wszystkim o parametr wysokościowy.
Przewodniczący RG zapytał o koszt sporządzenia planu?
Kierownik Wiekierak wyjaśniła, że nie jest to zbyt duży obszar więc koszt wyniesie ok. 2 lub 3 tys. złotych.
-         w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. Wyjaśnił, że teren może być przeznaczony na poszerzenie inwestycji związanej z budową żłobka. Właścicieli nie interesuje zamiana tylko sprzedaż niniejszej działki.
Radna Maria Wolsztyńska przedstawiła, że zwiększy to koszt budowy żłobka o 115 tys. złotych.
Przewodniczący RG Bartosz Lau poinformował, że do uchwały nie zostało dołączone uzasadnienie.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, radny Bartosz Lau, radny Jacek Grzywacz, Kierownik Wiekierak, radna Elżbieta Lewandowska, radny Marek Mikuła.
 
Radna Maria Wolsztyńska złożyła wniosek o wycofanie niniejszej uchwały z porządku obrad sesji.
Komisje jednogłośnie przyjęli powyższy wniosek.
 
-         w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
 
-         w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kruszyn Krajeński;
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki;
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
 
Przewodniczący RG Bartosz Lau poruszył także kwestię projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Murowaniec Sp. z o.o. na działalność Wójta Gminy Białe Błot, a przede wszystkim nieczytelnego uzasadnienia.
Głos również zabrał p. Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że „zaniedbania” poruszone w niniejszym uzasadnieniu mogą dotyczyć, np. uchybień terminów udzielenia odpowiedzi na pisma spółki.
 
 
 
Przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie Komisji.
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (20 lutego 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (28 września 2012, 08:42:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1128