z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 09 października 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Białe Błota, dnia 23 października 2012 r.,

RGK.0012.3.16.2012

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 09 października 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, inspektor Ryszard Gołąb, skarbnik Lucyna Krasulak, Redaktor Naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak, inspektor Filip Rybacki.


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:


  1. Materiały na sesję.

  2. Wolne wnioski


Ad. 1.


- w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze;


Projekt uchwały przedstawił inspektor Ryszard Gołąb wyjaśnił, że projekt uwzględnia zmiany wypracowane przez radnych. Zgłosił także autopoprawkę, tj. w załączniku i w uzasadnieniu w okręgu 13 słowo „wsi” zamienić na „wsie”.

Radna Grażyna Błażejak zapytała czy ul. Szosa Nakielska jest w okręgu 11?

Inspektor Ryszard Gołąb potwierdził zapytanie radnej.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zapytała, dlaczego Trzciniec został dołączony do Białych Błot, choć zawsze przypisane było do Ciela?

Pan Ryszard Gołąb wyjaśnił, że nie były zachowane proporcje podczas obliczeń przyłączając Trzciniec do Ciela, co nie jest zgodne z normą. Należało też wziąć pod uwagę, aby okręgi były do siebie przyległe, dlatego nie można było go połączyć z inną wsią.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zważyła także na podobną sytuację przydzielenia wsi Lipniki do Kruszyna Krajeńskiego. Zapytała, czy nie byłoby lepiej przyłączyć tejże wsi do Murowańca?

Inspektor Gołąb wyjaśnił, że była to sugestia radnych. Wypowiedział się także w niniejszym temacie.

Radna Witkowska-Rypina zapytała jaki wskaźnik posiada Lisi Ogon skoro jest odrębnym okręgiem?

Pan Ryszard Gołąb odpowiedział, że wskaźnik ten wynosi 0,66 i spełnia wszelkie normy, aby ta wieś stanowiła odrębny okręg. Jest to również miejscowość rozwojowa.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy każdym okręgu wyborczym przewidziany jest lokal wyborczy?

Inspektor Ryszard Gołąb wyjaśnił, że maksymalnie może być 15 obwodów wyborczych, jest także możliwość połączenia dwóch okręgów w Białych Błotach, co dałoby 14 obwodów. Zaznaczył, że skłaniałby się ku temu aby było ich 15, natomiast należy wziąć pod uwagę fakt, że w każdej komisji musi być 7 członków, co generuje ok. 100 osób, nie mniej jednak zgodnie z nowym Kodeksem wyborczym Wójt nie będzie mógł już uzupełniać składu komisji o pracowników samorządowych, co do tej pory miało miejsce.

Na powyższy temat, a mianowicie lokali wyborczych nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Przewodnicząca Maria Wolsztyńska, radny Andrzej Kieroński, radna Aleksandra Lubońska, inspektor Ryszard Gołąb, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Grażyna Błażejak, radny Jacek Grzywacz.


Przewodnicząca Maria Wolsztyńska powitała przybyłą na Komisję Redaktor Naczelną „Głosu Białych Błot” Marzannę Kreja.


Redaktor Marzanna Kreja zapytała, czy zmieniło się coś jeżeli chodzi o wieś Łochowo?

Inspektor Ryszard Gołąb wyjaśnił, że od pierwotnie przedłożonej radnym wersji zmieniły się ulice w okręgach we wsi Łochowo.

Redaktor Naczelna zapytała także, kto z radnych wprowadzał zmiany jeżeli chodzi o okręg wyborczy Łochowo?

Radna Grażyna Błażejak odpowiedziała, że radni z Łochowa w konsultacji z resztą rady.

Redaktor Naczelna Marzanna Kreja zapytała, czy zmiany nie były spowodowane czyimś interesem, tym aby zapewnić sobie mandat radnego?

Radna Grażyna Błażejak wyjaśniła, że zmiany spowodowane były brakiem zachowania proporcji i zostały one obliczone zgodnie ze wskaźnikiem.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska w tym temacie wyjaśniła także, że chodziło o to, aby okręgi podzielone były sprawiedliwie z zachowaniem wskaźników, które uwzględniają przyrost mieszkańców we wsiach. Niniejsze zmiany miały na celu zapobieganie zmianom uchwały w związku z późniejszym wzrostem liczby ludności.


-  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.,


Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Lucyna Krasulak.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zapytała jakich gruntów, dotyczą zmiany związane z wypłatą odszkodowań.

Skarbnik wyjaśniła, że tych na które obecnie przychodzą decyzje odszkodowawcze Wojewody i Starosty. Wyjaśniła, że niniejsze grunty przeszły na własność gminy po wydaniu zezwolenia na budowę drogi.

Radna Maria Wolsztyńska zapytała jakiego rzędu są to kwoty?

Pani Lucyna Krasulak odpowiedziała, że to zależy od lokalizacji oraz wyceny rzeczoznawcy.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Grażyna Błażejak, radna Maria Wolsztyńska, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Aleksandra Lubońska.


Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała o szczegółowy wykaz kosztów ponoszonych na wydawanie pisma „Głos Białych Błot” od kwietnia 2011 do 09 października 2012. Wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym otrzymała pismo, natomiast zawiera ono ogólne kwoty, jedynie wynagrodzenie Redaktora jest podane szczegółowo. Poprosiła o szczegółowy wykaz pozostałych kosztów.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska, skarbnik Lucyna Krasulak, Redaktor Naczelna Marzanna Kreja.

Odnośnie kosztów, dotyczących delegacji dla pracownika, który zawozi pismo do drukarni Redaktor Naczelna Marzanna Kreja wyjaśniła, że koszty generowane są niepotrzebnie, gdyż sama wysyła je mailem. W celu potwierdzenia druku wystarczyłby jedynie telefon z akceptacją. Redaktor poinformowała, że złoży wniosek do Komisji Rewizyjnej o skontrolowanie kosztów generowanych na pismo i zasadności dublowania niektórych z nich.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska złożyła wniosek o uszczegółowienie odpowiedzi na pismo dotyczących wydatków na „Głos Białych Błot”.


- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r.,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku,
- w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości,


Projekty ww. uchwał przedstawiła Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak.


- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białe Błota,


Projekt uchwały przedstawił inspektor Filip Rybacki wyjaśnił, że na niniejsza nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielorodzinnym.

Radny Jacek Grzywacz zapytał dlaczego jest wniosek, aby te osoby płaciły jedynie 10% wartości nieruchomości?

Inspektor F. Rybacki odpowiedział, że na dzień złożenia wniosku przez użytkowników taka bonifikata obowiązywała.

Radna Marlena Witkowska-Rypina wyjaśniła, że Ustawa, która obligowała do takiej bonifikaty obowiązywała do sierpnia 2011 roku w związku z czym Rada może lecz nie musi udzielać takiej bonifikaty.

Inspektor Rybacki wyjaśnił, że niniejsza Ustawa obowiązuje do dzisiaj, natomiast niniejszy wniosek został złożony przed wydaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w związku z czym jeżeli Rada nie udzieli takiej bonifikaty to Sąd wyda taką decyzję.


- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej,

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,

- zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej,


Projekty powyższych uchwał przedstawił inspektor Filip Rybacki.


- w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy zadania polegającego na sporządzeniu projektu i budowy ulicy Zagajnikowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota,


Projekt uchwały przedstawiła referent Natalia Sadłowska, która wyjaśniła, że niniejszy projekt uchwały zainicjowany przez mieszkańców został wprowadzony przez Przewodniczącego Rady Gminy po stwierdzeniu zgodności inicjatywy z przepisami prawa.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zaznaczyła, że nie Rada Gminy nie jest kompetentna do podjęcia niniejszej uchwały, gdyż Wójt przygotowuje projekt budżetu i Rada nie może niczego narzucać.

Radny Jacek Grzywacz zaproponował, aby wycofać tę uchwałę do następnej sesji.


- w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Śliwickiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota,


Projekt uchwały przedstawili Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński oraz radna Marlena Witkowska-Rypina.


- w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Katarzyńskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota,


Projekt uchwały przedstawili Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński.


- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność radnej Rady Gminy Białe Błota.


Projekt uchwały przedstawili Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński.

Radna Marlena Witkowska-Rypina wyjaśniła, że przedstawi swoje stanowisko w niniejszej sprawie. W przedmiotowej sprawie wskazała, że ogłoszenie firmy Canelero pojawia się na wszystkich stronach sołeckich prowadzonych przez p. Paska. Wyjaśniła również, że sołtysi nie mogą zamieszczać ogłoszeń przedsiębiorców na stronach sołeckich. Poruszyła także problem funkcjonowania stron sołeckich finansowanych ze środków publicznych.


Ad. 2.


Radny Andrzej Kieroński złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli w sprawie wydawania pisma „Głos Białych Błot” w latach 2011 i 2012 w miesiącu listopadzie.


Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała, że złoży wniosek o skontrolowanie stron sołeckich Kruszyna Krajeńskiego, Murowańca, Przyłęk i Zielonki administrowanych przez p. Andrzeja Paska. Wyjaśniła także, że wyłączy się z prac Komisji Rewizyjnej w związku ze skargą na działalność radnej.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 12:54:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1056