z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 27 listopada 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Białe Błota, dnia 27 listopada 2012 r.,

RGK.0012.3.18.2012

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 27 listopada 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz Prezes ZWiUK Wojciech Napierała, sekretarz Anna Rywak, inspektor Anna Bączkowska, kierownik COEiS Marian Wiśniewski, skarbnik Lucyna Krasulak, Redaktor Naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja.


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:


  1. Materiały na sesję

  2. Wolne wnioski


Ad. 1.


- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska o przedstawienie uchwały poprosiła Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Wojciecha Napierałę, jednocześnie zadała pytanie, dlaczego cena wzrosła łącznie o 0,64 zł, tj. o 15%?

Prezes ZWiUK p. Napierała wyjaśnił, że spółka płaci za pobór wody, niniejsza opłata prawdopodobnie wzrośnie o 4% tak samo w przypadku opłat środowiskowych. Prezes wyjaśnił, że od połowy 2009 roku zostały zmniejszone premie pracownicze oraz świadczenia socjalne. Obecnie powyższe płace powoli wracają do poziomu przed obniżkami. Wyjaśnił, że świadczenia te i tak są niższe niż obowiązujące ustawowo. Prezes wyjaśnił także, że spółka co 5 lat powinna wymieniać wodomierze, jednak nie jest w stanie tego czynić. W bieżącym roku wymieniono ich 200, na przyszły zaś zaplanowana jest wymiana 800 wodomierzy. Pan Napierała przedstawił także konieczność wymiany urządzeń wodociągowych jak i stopniowej modernizacji sieci.

Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy sieci spełniają normy, gdyż na terenie gminy istnieje problem niskiego ciśnienia wody.

Prezes ZWiUK odpowiedział, że jest zobowiązany do regulowania ciśnienia w pewnych okresach.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy obciążanie mieszkańców poprzez podwyżki cen jest rezultatem ponoszonych strat wody spowodowanych uszkodzonymi urządzeniami wodociągowymi? Zapytała także, czy Prezes ma koncepcję na poprawę istniejącego stanu rzeczy biorąc przykłady innych przedsiębiorstw, które oferują tańszą wodę.

Prezes ZWiUK wyjaśnił, że inne jednostki posiadają zmodernizowane sieci wodociągowe.

Radna Witkowska-Rypina zaznaczyła, że Rada Gminy nie może przeprowadzić kontroli spółki, gdyż jest ona spółką prawa handlowego nie mniej jednak zapytała, dlaczego gmina wcześniej nie starała się na otrzymanie środków unijnych na rozwój sieci?

Prezes Napierała odpowiedział, że nie jest w stanie tego wyjaśnić ponieważ gmina już od 2008 roku posiadała koncepcję rozwoju sieci wodociągowej.

Radna Wolsztyńska poruszyła kwestię przekazania prze gminę spółce kwoty 200.000 zł.

Prezes ZWiUK wyjaśnił, że ani w obecnym ani w uprzednim roku nie otrzymał żadnej sumy od gminy, jedynie w pierwszym półroczu roku bieżącego został umorzony podatek spółce, natomiast za II półrocze uiszczana jest kwota 13.000 zł miesięcznie z tytułu podatku od nieruchomości.

Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię podwyżek cen ubiegłorocznych. Zapytała także, czyją sugestią jest obecna podwyżka, tj. kwota 0,64 gr. Zapytała, czy Wójt zaproponowała tę kwotę, bądź zaakceptowała nie podejmując próby jej zmniejszenia?

Pan Wojciech Napierała odpowiedział, że kwoty wynikają z przedłożonej symulacji, które również konsultowane były z Zastępcą Wójta.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy prezes nie pomyślał, aby zrobić „ukłon” w stronę mieszkańców i w jakiś sposób zmniejszyć zaproponowaną kwotę podwyżki?

Prezes ZWiUK odpowiedział, że niestety nie jest to możliwe w związku z koniecznością spłaty zobowiązań spółki w roku najbliższym oraz potrzebą modernizacji infrastruktury wodociągowej.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zważyła na kwestię tego, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby odłączenie się od Miasta Bydgoszczy. Zapytała także, czy w związku z planowaną modernizacją sieci, rozważane jest pozyskanie środków z zewnątrz na ten cel?

Pan W. Napierała wyjaśnił, że spółce z obecną płynnością finansową nikt nie będzie chciał udzielić środków finansowych. Wyjaśnił także, że od 2 lat spółka nie ponosi strat i posiada płynność finansową.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, Prezes Wojciech Napierała, Przewodnicząca Maria Wolsztyńska, radna Grażyna Błażejak.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zawnioskowała o zorganizowanie spotkania radnych z Prezesem ZWiUK w celu uzyskania informacji na temat sytuacji finansowej w spółce 3 lata wstecz oraz obecnej kondycji.


- w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”


Projekt uchwały przedstawiła inspektor Anna Bączkowska.

Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała swoją uwagę, co do przedmiotowego programu, który pomija działalność kulturową. Złożyła wniosek o uzupełnienie tego punku w uchwale.

Inspektor Anna Bączkowska wyjaśniła, że minął termin składania wniosków i uwag do niniejszego Programu, który został poddany do konsultacji.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zgłosiła swoje zastrzeżenia, co do podawania Programu do konsultacji poprzez zamieszczanie na stronie internetowej. Poinformowała także o wniosku Komisji o utworzeniu Rady Pożytku Publicznego. Zapytała, czy taka powstała?

Inspektor Anna Bączkowska odpowiedziała, że ww. Rada nie funkcjonuje.

Na temat powyższej uchwały nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Marlena Witkowska-Rypina, inspektor Anna Bączkowska, radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak.


- w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2011/2012;


Projekt uchwały przedstawił Kierownik COEiS Marian Wiśniewski.

Radna Maria Wolsztyńska zważyła na 48 pracowników, którzy nie są nauczycielami. Zaznaczyła także, że to dość spora liczba biorąc pod uwagę, np. likwidację stołówek szkolnych. Zapytała jakie to etaty?

Kierownik Marian Wiśniewski odpowiedział, że w przedszkolu są to np. woźne oddziałowe, sprzątaczki. Zaznaczył także, że jest to raport za ubiegły rok szkolny.

Radna Aleksandra Lubońska zapytała, ilu pomocników nauczyciela przypada na 1 grupę przedszkolaków?

Kierownik COEiS odpowiedział, że 1 osoba.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zawnioskowała o przygotowanie symulacji, która zawiera zestawienie wydatków oświatowych pokrywanych z subwencji oświatowych oraz z budżetu gminy.

Pan Marian Wiśniewski poinformował, że subwencja oświatowa zabezpiecza jedynie płace.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, sekretarz Anna Rywak, kierownik COEiS Marian Wiśniewski, radna Maria Wolsztyńska.

Radna Aleksandra Lubońska poruszyła kwestię możliwości podniesienia wysokości etatu pracownika w oddziale nowej Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. Wyjaśniła, że pracownik ten mimo tego, że zatrudniony jest na ½ etatu pracuje od rana do wieczora.

Sekretarz Anna Rywak poinformowała, że nie może narzucać dyrekcji zwiększenia etatu, natomiast przy przyszłorocznym budżecie może być powzięta dyskusja, w sprawie dofinansowania tego etatu.

Radna Maria Wolsztyńska zważyła także na kwestię bezpieczeństwa w przedmiotowej szkole oraz o wykonany przy niej próg zwalniający.


 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.;


Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała kierownika COEiS, czego dotyczy przesunięcie ok. 70.000 zł w dziale oświaty na rzecz gimnazjum?

Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że jest to spowodowane bardzo dużą liczbą zastępstw doraźnych. Poinformował, że zwiększyła się także liczba godzin nauczania indywidualnego.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: kierownik COEiS Marian Wiśniewski, Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Grażyna Błażejak, radna Aleksandra Lubońska.


Przewodnicząca Komisji zważyła także na fakt, że w zmianach do budżetu są kolejne przesunięcia na rzecz gimnazjum, tj. 78.000 zł na wydatki bieżące.

Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że przesunięcia w oświacie są skutkiem przenoszenia środków pomiędzy działem 854 i 801, tzn. na jednym są one zdejmowane na drugim zaś dodawane. Wyjaśniła, że ogólnie do oświaty dołożone zostało 259.242 zł na dowożenie dzieci do szkół, natomiast 6.922 zł to odszkodowanie otrzymane za zalanie klatki schodowej, gabinetu dyrektora i sali gimnastycznej.

Radna Maria Wolsztyńska ponownie poprosiła o wyjaśnienie przesunięć środków w dziale oświata. Uzgodniono, że 71 tysięcy zł przeznaczone jest na wypłatę za zastępstwa w gimnazjum, natomiast nie jest wyjaśnione na co przeznaczone są pieniądze w wysokości 78.000 zł pn. ”wydatki bieżące w gimnazjum”. Zapytała także, którego gimnazjum, dotyczą przedmiotowe przesunięcia?

Kierownik COEiS Marian Wiśniewski odpowiedział, że również brakuje pieniędzy w gimnazjum w Łochowie na ogrzewanie.

Radny Andrzej Kieroński zaznaczył, że przesunięcia łącznie wynoszą 78 tysięcy złotych, a nie kwot 71.000 zł i 78.000 zł. Tyle, że w jednym dziale są zwiększenia w drugim zaś zmniejszenia.

Skarbnik potwierdziła informację wskazaną przez radnego Andrzeja Kierońskiego.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: sekretarz Anna Rywak, radna Marlena Witkowska-Rypina, sekretarz Anna Rywak, Przewodnicząca Maria Wolsztyńska., radny Andrzej Kieroński, radna Aleksandra Lubońska, kierownik COEiS Marian Wiśniewski.


Następnie Skarbnik Lucyna Krasulak przedstawiła pozostałe zmiany w budżecie gminy na 2012 rok.

Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię przesunięć środków na bieżące utrzymanie dróg, a mianowicie zwróciła uwagę na brak tabliczek z nazwami ulic. Zawnioskowała o zrobienie inwentaryzacji w powyższym temacie.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała z jakiego tytułu nastąpiło zwiększenie dotacji na linię 92?

Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że zmiany są związane z przedstawieniem przez Miasto Bydgoszcz rozliczenia.

Radna Witkowska-Rypina zapytała ile wynosi dotacja na ww. linię autobusową?

Pani Krasulak odpowiedziała, że doliczając przedmiotowe rozliczenie dotacja wyniosła 326.784 zł.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zapytała dlaczego zmniejsza się o 73.000 zł pieniądze na zadanie, „przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu”?

Skarbnik wyjaśniła, że niniejsze zadanie nie będzie w całości zrealizowane w tym roku, dlatego można te środki zmniejszyć, a mianowicie udział własny gminy.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała jaki udział ponosi gmina w związku z powyższym projektem.

P. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że całe zadanie wycenione jest na 3 mln złotych z czego ok. 2.550.000 zł dofinansowane jest z zewnątrz.

Radna Witkowska-Rypina zapytała, kto jest kierownikiem tego projektu w urzędzie? Zaznaczyła, iż Komisja mogłaby się bliżej zapoznać z przedmiotowym zadaniem.

Skarbnik odpowiedziała, że kierownik projektu jest osobą z zewnątrz i został wybrany w drodze przetargu.

Radna Witkowska-Rypina naświetliła także problem zgłaszany przez mieszkańców, a mianowicie brak możliwości w poszczególnych miejscach na terenie gminy podłączenia internetu stacjonarnego.

Na poważy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Grażyna Błażejak, sekretarz Anna Rywak, Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska

Radna Witkowska-Rypina zapytała ilu beneficjentów uczestniczy w zadaniu „Wykluczenia cyfrowego”.

Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że jest to 70 rodzin z terenu całej gminy.


- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2012-2019;


Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.


Na posiedzenie Komisji dołączyła Redaktor Naczelna „Głosu Białych Błot”.


Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy w projekcie szkoły w Cielu zostały uwzględnione uwagi Komisji?

Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że wnioski zostały przekazane projektantowi, jak urząd będzie w posiadaniu przedmiotowego projektu, to zostanie on przedłożony Komisji.


- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota;


Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zaznaczyła, że w związku z powyższym projektem uchwały nasuwa się wiele pytań, a mianowicie częstotliwość odbioru śmieci oraz ich cena. Zaznaczyła, że uchwały dotyczące odpadów powinny być podjęte łącznie.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, radna Grażyna Błażejak, skarbnik Lucyna Krasulak.


Radna Aleksandra Lubońska zawnioskowała, aby przygotować ulotki dla mieszkańców z informacją, dotyczącą nowego sposobu odbierania odpadów.

Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że takie przedsięwzięcia są już zaplanowane.

Redaktor Naczelna Marzanna Kreja odnośnie umów jakie mieszkańcy mają zawarte z obecnymi odbiorcami odpadów, wskazała że powinny one wygasnąć na mocy prawa.

Sekretarz odpowiedziała, że trzeba będzie indywidualnie wypowiedzieć umowy.


 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej;


Radna Witkowska-Rypina wskazała, że w powyższej uchwale jest zapis dotyczący wstępnej zgody na nieodpłatne przekazanie gruntów przeznaczonych pod drogi.


- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowej;


Przewodnicząca Maria Wolsztyńska, zapytała co znajduje się na przedmiotowej działce?

Sekretarz odpowiedziała, że ten niewielki fragment nie jest przeznaczony na prowadzenie działalności handlowej, lecz na poprawę warunków nieruchomości przyległej.


- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota;


Projekt niniejszej uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak. Wyjaśniła, że celem tego planu jest dostosowanie terenu do istniejących warunków po wybudowaniu drogi serwisowej.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy przedmiotowy teren, dotyczy terenów leśnych, które przeznaczone były do wycinki, co doprowadziło do protestu mieszkańców?

Sekretarz odpowiedziała, że to nie jest ten teren, tylko druga strona tzw. ”Głodnej Ameryki” w Zielonce.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota;


Powyższy projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Anna Rywak poinformowała, że celem zmiany jest wyłączenie terenu z przeznaczenia pod budowę linii energetycznej oraz zwiększenie terenów pod mieszkalnictwo.


- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.


Projekt uchwały przedstawiła radna Marlena Witkowska-Rypina - członek Komisji Rewizyjnej.


Ad.2.


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poinformowała o piśmie, które wpłynęło od p. Marka Stankiewicza – prezesa Spójni, który wskazuje swoje uwagi, co do działalności sportowej na terenie gminy. Przedstawiła także swoją opinię odnośnie sporządzanej Strategii Rozwoju Gminy.


Radna Marlena Witkowska-Rypina odnośnie raportu o stanie oświaty wskazała, że Wójt ma obowiązek do 31 października przedłożyć Radzie Gminy informację o stanie realizacji zadań oświatowych za ubiegły rok. Jest koniec listopada, a przedłożono sprawozdanie za rok 2011/2012.

Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że sprawozdanie zostało złożone w ustawowym terminie – teraz podejmowana jest jedynie uchwała, a rok 2011/2012 jest ubiegłym rokiem szkolnym. Zaznaczyła, że obecnie trwa rok szkolny 2012/2013.Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 12:57:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 963