z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Sportu w dniu 18 grudnia 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 16:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Białe Błota, dnia 18 grudnia 2012 r.,

RGK.0012.3.20.2012

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Sportu w dniu 18 grudnia 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 16:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz sekretarz gminy Anna Rywak, p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, skarbnik gminy Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak i Redaktor naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja.


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:


  1. Materiały na sesję

  2. Sprawy bieżąceAd. 2.


Zanim Komisja przeszła do omawiania uchwał inspektor Anna Bączkowska poinformowała o wniosku złożonym przez mieszkankę Trzcińca w sprawie możliwości dofinansowania przez gminę konkursu tanecznego. Kwota dofinansowania miałyby wynosić 15.000 zł.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że Rada zapozna się z przedmiotową ofertą, natomiast trudno będzie znaleźć środki tym bardziej, że podobnego typu konkurs jest już dofinansowywany przez gminę.Ad. 1.


- w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota;

- w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości;

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

- w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;


Radny Jacek Grzywacz zważył na fakt, że w tzw. ustawie „śmieciowej” jest zapis, który dotyczy tego, że żeby firma odbierająca odpady zabrała od mieszkańca tzw. odpady segregowane, to muszą być one wymyte, np. słoiki czy opakowania plastikowe.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zaznaczyła, że z tego co jej wiadomo niniejsza ustawa ma zostać znowelizowana w styczniu przyszłego roku.

Pani Anna Zdunek p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska poinformowała, że Komisja Środowiska wystąpiła do senatu o zmianę tzw. ustawy „śmieciowej”. Zmiana miałaby dotyczyć zróżnicowania wielkości opłat, pod względem wielkości gospodarstwa domowego oraz sposobu jej obliczania i możliwości ewentualnych dopłat.

Radna Maria Wolsztyńska zaznaczyła, że w związku z niniejszymi zmianami można by nie przyjmować ww. uchwał na najbliższej sesji, zaznaczyła także, że można wprowadzić zniżki w opłatach dla rodzin wielodzietnych.

Pani Zdunek wyjaśniła, że uchwały trzeba podjąć do końca grudnia br. inaczej Wojewoda zarządzeniem zastępczym podejmie decyzje za Radę. Zaznaczyła także, że dopóki nie wejdą przedmiotowe zmiany w ustawie nie można wprowadzić ww. zapisów, gdyż Wojewoda uchyli przedmiotowe uchwały.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, radny Jacek Grzywacz, inspektor Anna Zdunek, radna Marlena Witkowska-Rypina.


Radna Marlena Witkowska-Rypina zaznaczyła, żeby na sesji Rada wniosła o zmniejszenie stawek opłat za odbiór odpadów w celu zmniejszenia kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Pełniąca obowiązki Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek poinformowała członków komisji, co składa się na obliczoną stawkę za odbiór śmieci. Poruszyła także kwestię segregowania.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, inspektor Anna Zdunek, radna Maria Wolsztyńska, radny Jacek Grzywacz, radna Grażyna Błażejak, radna Aleksandra Lubońska, redaktor naczelna Marzanna Kreja.


Przewodnicząca Komisji Oświaty Maria Wolsztyńska zapytała, czy są jakieś propozycje ustalenia stawki za odbiór odpadów?

Radna Marlena Witkowska-Rypina zaproponowała, aby różnica między odpadami segregowanymi i niesegregowanymi wynosiła 100%.

Radna Grażyna Błażejak zaproponowała stawkę 8 zł i 15 zł.


Pani Anna Zdunek przedstawiła Komisji częstotliwość odbierania odpadów. Zważyła także na to, iż popiół nie będzie mógł być wrzucany do pojemników na śmieci tylko mieszkańcy będą mogli wywozić do punktu selektywnej zbiórki odapdów.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Grażyna Błażejak, p. Anna Zdunek, radna Maria Wolsztyńska, radny Jacek Grzywacz.


Inspektor Anna Zdunek zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota, a mianowicie w rozdz. 3 ust. 3 powinien mieć następujące brzmienie: Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-g oraz § 3 pkt 1 lit. m, zbierane są w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach o minimalnej pojemności 60 litrów o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, w następujący sposób:

1) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie

jednorodzinnej:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w workach koloru żółtego, oznakowanych napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,

b) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są w workach koloru zielonego, oznakowanych napisem „SZKŁO”,

c) odpady zielone zbierane są w workach koloru brązowego, oznakowanych napisem „ODPADY ZIELONE”; dopuszcza się, aby odpady zielone zbierać i gromadzić w kompostownikach, przy czym fakt ten należy zgłosić na piśmie w Urzędzie Gminy Białe Błota,

d) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach lub workach,

e) popiół zbierany jest w pojemnikach lub workach.

2) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego, oznakowanych napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,

b) szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego, oznakowanych napisem „SZKŁO”,

c) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w pojemnikach lub workach,

d) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego, oznakowanych napisem „ODPADY ZIELONE”; dopuszcza się, aby odpady zielone zbierać i gromadzić w kompostownikach, przy czym fakt ten należy zgłosić na piśmie w Urzędzie Gminy Białe Błota,

e) popiół zbierany jest w pojemnikach lub workach.

3) na terenie ogródków działkowych:

a) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego, oznakowanych napisem „ODPADY ZIELONE”; dopuszcza się, aby odpady zielone zbierać i gromadzić w kompostownikach, przy czym fakt ten należy zgłosić na piśmie w Urzędzie Gminy Białe Błota,

b) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego, oznakowanych napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,

c) szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego, oznakowanych napisem „SZKŁO”,

4) na terenie targowisk :

a) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego, oznakowanych napisem „ODPADY ZIELONE”;

b) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe, zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego, oznakowanych napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,

c) szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego, oznakowanych napisem „SZKŁO”.

5) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe, zbierane są razem w pojemnikach koloru żółtego, oznakowanych napisem „PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,

b) szkło zbierane jest w pojemnikach koloru zielonego, oznakowanych napisem „SZKŁO”,

c) odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego, oznakowanych napisem „ODPADY ZIELONE”; dopuszcza się, aby odpady zielone zbierać i gromadzić w kompostownikach, przy czym fakt ten należy zgłosić na piśmie w Urzędzie Gminy Białe Błota,

d) popiół zbierany jest w pojemnikach lub workach


- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r.


Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę na to, aby część środków z wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyć na profilaktykę sportową.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja w której udział wzięli radna Maria Wolsztyńska, radny Jacek Grzywacz, radna Marlena Witkowska-Rypina, sekretarz Anna Rywak.


- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 rok


Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja w której udział wzięli radna Marlena Witkowska-Rypina, sekretarz Anna Rywak, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, radna Grażyna Błażejak, radny Jacek Grzywacz.


Radna Witkowska-Rypina poinformowała, że będzie przeciwna przedmiotowej uchwale w związku z tym, że nie chce głosować nad czymś, co zostało przepisane z ubiegłego roku. Wskazała, że skoro problem narkomanii jest widoczny na terenie gminy, to powinien być przygotowany program w celu rozwiązania zaistniałego problemu.


- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.


- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok


Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy w budżecie zostały zawarte wnioski z Komisji Oświaty oraz czy zostały wprowadzone dopłaty do wody i ścieków?

Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że wnioski komisji nie zostały uwzględnione, natomiast z rezerwy ogólnej środki zostały przeznaczone na dopłaty do wody.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Grażyna Błażejak, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Jacek Grzywacz.


Na Komisję dołączyła Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, która została zapytana o projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r., a mianowicie, czy mógłby on zostać zaktualizowany?

Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska wyjaśniła, że nie widzi potrzeby jego zmiany. Poinformowała, że są wpisywane nowe działania. Wójt przedstawiła zadania realizowane ze środków zabezpieczonych w powyższym projekcie uchwały.

Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że mniejsze środki na niniejszy cel wynikają z mniejszych wpływów z tytułu opłaty tzw. „kapslowego”.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska, wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Grażyna Błażejak, radny Andrzej Kieroński, radna Aleksandra Lubońska, radny Jacek Grzywacz.


Komisja złożyła wniosek o przygotowanie na najbliższą sesję preliminarzu wydatkowania środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok


Komisja ponownie podjęła dyskusję w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia oszczędności w gminie, zwróciła także uwagę na nowoutworzone stanowisko pracy ds. kontaktów z przedsiębiorcami.

W przedmiotowej kwestii głos zabrała Redaktor naczelny „Głosu Białych Błota” Marzanna Kreja.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, radna Grażyna Błażejak,


Radna Marlena Witkowska-Rypina złożyła wniosek o wprowadzenie do budżetu gminy na 2013 rok kwoty 50.000 zł na wydawanie pisma samorządowego „Głos Białych Błot” i w związku z tym zmniejszenie środków w rozdziale zespół ekonomiczno-administracyjny szkół o 15.000 zł, z rozdziału promocja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego o 15.000 zł oraz z rozdziału ośrodki i domy kultury o 20.000 zł. Radna przedstawiła uzasadnienie wniosku pod względem 16-letniej tradycji oraz pod względem społecznym.

Radna Aleksandra Lubońska oraz radny Andrzej Kieroński poinformowali, że są za wnioskiem w sprawie przeznaczenia środków na wydawanie „Głosu Białych Błot” jednak nie kosztem zaproponowanych przez radną instytucji.

Redaktor naczelna Marzanna Kreja poinformowała o tym, że prawdopodobnie dojdzie do wypowiedzenia przez wójta umowy z redaktorem naczelnym.

Radna Maria Wolsztyńska poddała pod głosowanie wniosek w sprawie wydawania pisma „Głos Białych Błot” w roku 2013 r.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przyjęła niniejszy wniosek 5 głosami ”za” 1 „przeciw”.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, Redaktor naczelna Marzanna Kreja, radna Maria Wolsztyńska, radna Grażyna Błażejak, skarbnik gminy Lucyna Krasulak.


- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;


Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.


Na Komisji powzięto dyskusję w sprawie wysokości cen za jakie gmina nabywa grunty.


- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej


Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.


- zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota


Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 13:00:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1208