posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 marca 2013 r., od godz. 15:00 do godz. 16:25 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 13 marca 2013 r.

RGK.0012.1.5.2013

RGK.0012.2.3.2013

RGK.0012.3.6.2013

PROTOKÓŁ

posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 marca 2013 r., od godz. 15:00 do godz. 16:25 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, zastępca wójta Jan Jaworski, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot Marzanna Kreja”.Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński.


Porządek posiedzenia:


  1. Omówienie uchwał, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

  2. Sprawy bieżące


Ad.1.


-w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota,


Projekt uchwały przedstawiła kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert. Wyjaśniła, że niniejszy projekt uwzględnia poprawki wskazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w rozstrzygnięciu nadzorczym. Pani Wajchert poinformowała również, że po konsultacji z wojewodą w sprawie regulacji kwestii popiołu wskazano, że nie można uszczegóławiać zapisów ustawowych.


-w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,


Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert wyjaśniła, że niniejszy projekt uchwały również zawiera wskazania Wojewody. Ponadto poinformowała, że w § 2 pkt 2 uregulowano kwestię przyjmowania popiołu od właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wskazała również, że rozdany na poprzedniej sesji proponowany projekt uchwały dotyczący dodatkowej usługi odbioru popiołu, po konsultacji z Wojewodą, nie może zostać podjęty. Wskazała, że ewentualnego rozwiązania można poszukać po wyłonieniu wykonawcy w przetargu.

Radna Elżbieta Lewandowska zważyła na to, aby kwestia odbioru od mieszkańców popiołu została w dotychczasowej formie.

Zastępca wójta Jan Jaworski wskazał problem tego, czy powyższe będzie traktowane jako zbiórka selektywna, czy nieselektywna.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut w związku z powyższym zapytał, co trafi do właściwego kosza na śmieci, skoro wszystko odchodzi, tj. odpady organiczne, gruz itp.?


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Grażyna Błażejak, radny Krzysztof Kocikowski, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut, radna Elżbieta Lewandowska, radny Janusz Walczyński, radny Bronisław Balcerowski, zastępca wójta Jan Jaworski, wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, radny Dariusz Makowski, radny Zbiegniew Moroz


Zastępca wójta Jan Jaworski przedstawił obecnym radnym informację dotyczącą dotychczasowej zbiórki odpadów i tego jak będzie to wyglądać przy nowym systemie gospodarki odpadami.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zaznaczyła, że należy przewidzieć wszelkie możliwości przy organizacji przetargu, tj. należy wynegocjować jak najkorzystniejszą ofertę i znaleźć rozwiązanie najkorzystniejsze dla mieszkańców.

Radny Robert Baranowski zwrócił uwagę na ustalone stawki. Wskazał, że znacznie wzrosną koszty dla 4-osobowej rodziny w stosunku do dotychczasowej opłaty. Zaznaczył także, że jeżeli firma dostanie posegregowane odpady będzie mogła zrobić na tym interes. Wskazał również, że oprócz popiołu nic nie będzie wrzucane do ogólnego pojemnika.

W powyższej kwestii głos zabrali: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Robert Baranowski,

z-ca wójta Jan Jaworski, radny Bronisław Balcerowski.


Radny Bronisław Balcerowski zważył na to, aby wyposażyć mieszkańców w pojemniki na popiół.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, radny Dariusz Makowski, z-ca wójta Jan Jaworski, wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, radny Janusz Walczyński, kierownik Magdalena Wajchert.


Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska odnośnie wrzucania popiołu do ogólnego pojemnika zapytała, czy będzie to traktowane jako zbiórka selektywna czy nieselektywna?

Zastępca wójta Jan Jaworski poinformował, że na powyższe pytanie postara odpowiedzieć się na sesji po konsultacji z podmiotem.


Na Komisji ponownie podjęto dyskusję w temacie odbioru popiołu od mieszkańców. W dyskusji udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radny Krzysztof Kocikowski, Wiceprzewodniczący Rady gminy Marek Mikuła, radna Elżbieta Lewandowska, z-ca wójta Jan Jaworski, radny Janusz Walczyński, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, radny Jacek Grzywacz, radna Marlena Witkowska-Rypina, kierownik Magdalena Wajchert.


-w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,


Projekt uchwały przedstawiła, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert. Wyjaśniła, że deklaracja jest bardziej rozbudowana, np. o rodzaj ogrzewania oraz wydłużono termin jej składania do 31 maja br.

Radna Grażyna Błażejak zapytała, kiedy będzie informacja o indywidualnym numerze konta oraz skąd składający deklarację ma znać cenę za odbiór odpadów?

Pani Wajchert odpowiedziała, że numery kont zostaną nadane po złożeniu przez mieszkańców deklaracji i zostaną do nich rozesłane. W sprawie cen odbioru odpadów poinformowała, że będą załączone do deklaracji informacje o wysokości opłaty.


Na temat deklaracji nawiązano dyskusję, w której udział wzięli: radny Janusz Walczyński, radna Grażyna Błażejak, kierownik Magdalena Wajchert, Wiceprzewodniczący Rady Marek Mikuła, radna Aleksandra Lubońska, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Zbigniew Moroz.


Ad.2.


Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut poinformował o wniosku Wójta o przesunięcie terminu sesji na 21 marca.

Zastępca wójta Jan Jaworski wskazał, że oprócz omawianych na przedmiotowej Komisji uchwał, tematem sesji będą również zmiany w budżecie gminy w związku z projektem internetu szerokopasmowego. Poinformował, że jest możliwość jego 100% dofinansowania.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała, że chce zapoznać się z umową oraz z materiałami w powyższej kwestii. Zapytała również jak został rozstrzygnięty przetarg, który w BIP jest jako zawieszony? Zapytała także, czy środki wydatkowane w roku 2011/2012 były finansowane z budżetu gminy?

Z-ca wójta Jan Jaworski wyjaśnił, ze jest to ten sam przetarg, o którym wspomniała radna, natomiast odnośnie wydatkowania środków wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska odpowiedziała, że były one wydatkowane z budżetu gminy, natomiast zostaną one zrefinansowane.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut po konsultacji z Radą Gminy ustalił termin sesji na 21.03.2013 godz. 14:00.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz przesunęli o tydzień wcześniej terminy Komisji Stałych.


Przewodnicząca Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński zamknął posiedzenie Komisji.Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej Komisji Stałej Rady Gminy Białe Błota.

Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 13:09:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1180