z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 maja 2013 r., w godz. 14:30 do godz. 14:40 oraz w godz. 16.20 do godz. 17.00

Białe Błota, dnia 7 maja 2013 r.

RGK.0012.3.10.2013


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 maja 2013 r., w godz. 14:30 do godz. 14:40 oraz w godz. 16.20 do godz. 17.00 Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W trakcie trwania Komisji, członkowie udali się na wizytację obiektów świetlicowych na terenie gminy.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz skarbnik Lucyna Krasulak i kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska.Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:


  1. Wizytacja wybranych świetlic wiejskich (działalność, oferta programowa, frekwencja uczestników zajęć)

  2. Analiza wykonania budżetu gminy w roku 2012.


Ad.1.


Członkowie Komisji udali się na wizytację świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciele.Ad.2.


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. Skarbnik poinformowała o zmianie dofinansowania projektu, dotyczącego internetu szerokopasmowego z 80% na 100%. Pani Krasulak wyjaśniła, że w związku z powyższym został podpisany aneks i zadanie będzie realizowane w roku bieżącym.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy wynagrodzenia z tytułu zarządzania ww. projektem są kosztami kwalifikowanymi?

Skarbnik odpowiedziała, że tak. Wyjaśniła, że wpłynęła dotacja za poprzedni okres. Pani Krasulak wraz z kierownikiem referatu Budżetu i Finansów Małgorzatą Wojciechowską kontynuowały przedstawianie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.


Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu zapoznawali się również z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w przedmiocie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.


Przewodnicząca Komisji Oświaty Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę na niektóre wydatki ponoszone przez urząd gminy oraz na koszty obsługi kredytu. Radna zapytała o wydatki w dziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wysokości 1.200 zł na podróże krajowe pracowników.

Skarbnik odnośnie wydatków na delegacje odpowiedziała, że są one w zakresie GOPSu.

Ad.1.


Po przeprowadzeniu wizytacji w świetlicach wiejskich w Cielu i Lisim Ogonie Komisja zgłosiła następujące wnioski:


  1. Pracownicy zatrudnieni na etatach w Gminnym Centrum Kultury (plastyk, instruktor muzyki, instruktor tańca) powinni, zdaniem członków komisji, prowadzić zajęcia również w świetlicach wiejskich.

  2. W świetlicy w Lisim Ogonie dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych zapewniona jest opieka pedagogiczna. W pozostałe dni świetlica udostępniana jest chętnym przez osobę sprzątającą obiekt. Brak nadzoru pedagogicznego jest naszym zdaniem poważnym uchybieniem. Wnioskujemy o lepsze wykorzystanie świetlicy i zapewnienie dzieciom i młodzieży ciekawych form zajęć z wykorzystaniem pracowników zatrudnionych w GCK .


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji.


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (14 czerwca 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (1 sierpnia 2013, 15:28:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1046