z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 czerwca 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:45

Białe Błota, dnia 11 czerwca 2013 r.

RGK.0012.3.11.2013

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 czerwca 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:45 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Radna Powiatu/sołtys Maria Płotkowska, p. Maciej Borowicz dyrektor Centrum Medycznego IKAR, sekretarz Anna Rywak, kierownik GOPS Beata Przyborska, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, kierownik COEiS Marian Wiśniewski, dyrektor przedszkola WRÓŻKA Krystyna Nowak-Grobelska, księgowa GCK Renata Matuszak, inspektor Anna Bączkowska, p. Marzanna Kreja.


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:


  1. Sprawy bieżące.

  2. Analiza dostępności usług medycznych dla pacjentów Centrum Medycznego IKAR.

  3. Propozycje organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

  4. Analiza przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych zgodnie z kalendarzem.

  5. Informacja o wynikach naboru dzieci do przedszkola WRÓŻKA.


Ad.1.


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska przedstawiła członkom propozycję planu pracy Komisji na III kwartał 2013 roku.


Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię wniosku Komisji, dotyczącego utworzenia komitetu upamiętniającego twórczość p. Łukasza Płotkowskiego.

W powyższej kwestii głos zabrali: radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina, sołtys Maria Płotkowska.


Przewodnicząca Maria Wolsztyńska poprosiła członków o zapoznanie się strategią rozwoju gminy w celu jej zaopiniowania przez Komisję do końca czerwca. Radna zwróciła uwagę na fakt, iż przedmiotowa strategia zawiera jedynie podsumowanie, dot. sportu.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała jaki koszt Gmina Białe Błota poniosła z tytułu przygotowania strategii?

Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że nie pamięta dokładnie niniejszej kwoty, natomiast wskazała, że nie był to duży nakład.


Na Komisji powzięto dyskusję w kwestii planu pracy, a mianowicie tematu dotyczącego wizytacji boisk piłkarskich.

Ad.2.


Dostępność usług medycznych dla pacjentów Centrum Medycznego IKAR oraz zadania jakie zostały zrealizowane w trakcie trwania umowy jak i planowane przedsięwzięcia przedstawił dyrektor Maciej Borowicz.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zapytała ilu pacjentów złożyło deklaracje do przychodni?

Pan M. Borowicz odpowiedział, że jest to 5700 osób.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała jak wygląda sprawa rehabilitacji? Poinformowała o przypadku z jakim miała do czynienia odnośnie rehabilitacji.

Dyrektor Maciej Borowicz odpowiedział, że jest 3 rehabilitantów lecz na ul. Szubińskiej w Bydgoszczy. Poinformował, że w Białych Błotach obecnie rehabilitacji nie ma, jest jednak wynajmowany jeden gabinet, gdzie są wykonywane rehabilitacje nie mniej jednak są to prywatne wizyty.

Radna Maria Wolsztyńska wskazała, że rolą Komisji jest analiza dostępności usług, do których IKAR zobowiązał się w umowie z gminą w związku z czym zapytała jak wygląda sprawa związana z kontynuacja usług zdrowotnych? Radna wskazała, że § 3 pkt 6 umowy mówi, że dzierżawca, tj. IKAR zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ, tj. opieki lekarskiej, położnictwa, ginekologii, somatologii zachowawczej i protetyki – bez ograniczania dostępu. Pani Wolsztyńska poinformowała, iż niniejszy punk nie jest do końca realizowany, gdyż występują spore ograniczenia w dostępności m.in. ginekologa i stomatologa.

Pan Maciej Borowicz odpowiedział, że pisze do NFZ, natomiast odpowiedź jest taka, że na chwilę obecną nie ma możliwości podpisania kontraktu. Nie mniej jednak p. Borowicz wyjaśnił, że IKAR dostał zgodę na przeniesienie części usług, gdzie gmina Białe Błota ma możliwość z ich korzystania przy ul. Szubińskiej. Wskazał także, że część usług w Białych Błotach zabezpieczonych jest ze środków własnych. Dyrektor Borowicz przedstawił także kwestię kontraktów podpisywanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Udzielił również informacji na temat kosztów poniesionych na przychodnię w Białych Błotach przez Centrum Medyczne IKAR w miesiącu marcu.

Radna Aleksandra Lubońska zasugerowała, aby bardziej nagłośnić kwestię składania deklaracji do przychodni.

Na Komisji powzięto również temat programów zdrowotnych oraz akcji promocyjnych organizowanych przez przychodnię. Poruszono problem związany z przekazywaniem kartotek pacjentów przez poprzednią przychodnię.

Sołtys Maria Płotkowska wyraziła pozytywną opinię na temat funkcjonowania ośrodka.

Pani Marzanna Kreja zapytała ile lat p. Borowicz występuje o kontrakty do NFZ i czy robi to jako spółka? Wskazała, że znalazła zmiany w KRS.

Doktor Borowicz odpowiedział, że od samego początku występuje o kontrakty do NFZ. Wyjaśnił, że IKAR wcześniej był spółką cywilną i wtedy także występowano jako spółka o kontrakty.

Radna Marlena Witkowska-Rypina ponownie poruszyła kwestię rehabilitacji, zadała także pytanie kiedy konkretnie mieszkańcy będą mogli bez ograniczeń w ramach NFZ oraz w jak najkrótszym terminie oczekiwania korzystać z rehabilitacji?

Pan Borowicz odpowiedział, że nigdy nie będzie tak, że rehabilitacje będą bez ograniczeń. Poinformował, że w sierpniu będą przygotowywane pomieszczenia, a na przełomie września i października ogłaszane będą konkursy. Wyjaśnił także, że kontrakty z NFZ podpisywane są zawsze na początku stycznia. Pan Borowicz poinformowała, że jeżeli teraz lekarz zleci rehabilitację jest ona możliwa w przychodni na ul. Szubińskiej oraz ul. Fromborskiej w Bydgoszczy.

Radny Andrzej Kieroński oficjalnie podziękował doktorowi za współpracę. Poinformował, że Centrum Medyczne IKAR sponsorowało opiekę medyczną na Festiwalu Tańca.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię długoterminowych kontraktów, a mianowicie fakt, iż dzierżawa powinna być dłuższa niż 3 lata.

Pan Borowicz poinformował, że kontrakty są minimum 3-letnie ale są i dłuższe. Poinformował, że termin będzie znany po ogłoszeniu konkursu. Wyjaśnił, ze chodzi tu o kontrakty na specjalistyczne usługi, np. stomatolog, ginekologia i inne. Wskazał, że na podstawową opiekę zdrowotną można wystąpić w każdej chwili.

W powyższej kwestii oraz w sprawie ogólnego funkcjonowania ośrodka głos zabrali: p. Marzanna Kreja, p. Maciej Borowicz, radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina, sołtys Maria Płotkowska.


Ad.5.


Informacji na temat naboru dzieci do przedszkola WRÓŻKA udzieliła dyrektor Krystyna Nowak-Grobelska. Dyrektor poinformowała, że od poprzedniej wizyty na Komisji Oświaty zmienione zostały karty zgłoszeń, m.in. o kryterium wielodzietności rodziny. Następnie przedstawiła wyniki naboru dzieci do przedszkola, które wyglądały następująco:

  • 123 złożonych kart – nowych

  • 105 przyjętych dzieci (68 dzieci – 3latki, 26 dzieci – 4latki, pozostałe dzieci to 5 i 6latki)

  • 9 dzieci na liście rezerwowej (3-latki i jeden 4-latek, w tym 4 dzieci po terminie składania kart)

  • przyjęto wszystkie dzieci w wieku 5 i 6 lat

  • 289 dzieci łącznie będzie uczęszczało do przedszkola w roku 2013/2014

Dyrektor Nowak-Grobelska wyjaśniła Komisji przyczyny odrzucenia kart dzieci, bądź też wpisania ich na listę rezerwowych.


Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy powstające na terenie gminy przedszkola niepubliczne mają wpływ na zmniejszenie liczby składanych wniosków do przedszkola WRÓŻKA?

Dyrektor Krystyna Nowak-Grobelska odpowiedziała jest to rząd 1% dzieci, tj. około 8-10 osób maksymalnie, w związku z czym powyższe nie ma wpływu na liczbę składanych wniosków.


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska odczytała wniosek stowarzyszenia „Droga” prowadzącego niepubliczne przedszkole z zapytaniem, czy prowadzone przez nich przedszkole jest potrzebne gminie.

W powyższe sprawie głos zabrali: sekretarz Anna Rywak, p. Marzanna Kreja, radna Marlena Witkowska-Rypina, dyrektor Krystyna Nowak-Grobelska, radna Maria Wolsztyńska.


Ad. 3.


Propozycje letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy Białe Błota, organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawiła kierownik GOPS Beata Przyborska. Niniejsza oferta stanowi załącznik do protokołu.

Pani Przyborska poruszyła kwestię szykanującego artykułu w mediach, dotyczącego rodziny z Białych Błot, o czym wspominała już na poprzedniej Komisji. Pani Przyborska wskazała, że niniejsza sprawa została także nagłośniona w telewizji. Kierownik GOPS udzieliła informacji na temat funkcjonującego w jednostce całodobowego dyżuru.


Propozycje letniego wypoczynku w szkołach z terenu gminy Białe Błota oraz na obiektach sportowych przedstawił kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski. Opracowanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Radna Aleksandra Lubońska poinformowała o obozie harcerzy do Marianówki w miesiącu lipcu. Poruszyła problem związany z dowozem bagażu dzieci.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zgłosiła swoje zastrzeżenia, co do formy przedstawienia propozycji letniego wypoczynku przez kierownika COEiS. Wskazała, że zdjęcia można pokazać po zakończeniu zajęć oraz że niecelowym i niegospodarnym było drukowanie na grubym papierze. Radna zobowiązała i jednocześnie poprosiła p. Wiśniewskiego o oszczędność.

Kierownik Marian Wiśniewski wyjaśnił, że opracowanie było drukowane na jego prywatnej drukarce wykorzystując do tego prywatny papier.Propozycję letniego wypoczynku oferowanego przez Gminne Centrum Kultury, stanowiącego załącznik do protokołu, przedstawiła księgowa GCK Renata Matuszak.


Radna Marlena Witkowska-Rypina zasugerowała, że ośrodek kultury powinien przygotować ofertę bardziej pod kątem kulturalnym, aby zachęcić młodzież.

Radna Aleksandra Lubońska zważyła na to, aby nie rozróżniać Białych Błot i Łochowa tylko integrować mieszkańców.

W powyższej kwestii głos zabrały:radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina.


Radna Maria Wolsztyńska poinformowała o braku odpowiedzi na wniosek Komisji, dot. świetlic w Lisim Ogonie i Cielu.

Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że jest prośba Gminnego Centrum Kultury o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi w związku z urlopem dyrektora.Ad.4.


Analizę przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych zgodnie z kalendarzem przedstawiła inspektor Anna Bączkowska. Wyjaśniła, że tylko 2 imprezy Gminnego Centrum Kultury w miesiącu lutym i marcu nie odbyły się w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że GCK miało swoje środki własne. Podniosła również kwestię oddania przez centrum kultury w miesiącu grudniu 40.000 zł do budżetu gminy.

Inspektor Anna Bączkowska poinformowała o imprezie pn. Europejski Tydzień Sportu, w ramach którego organizowany jest konkurs i można pozyskać środki w wysokości 10.000 zł na zakup sprzętu.

Na Komisji powzięto dyskusję w kwestii przepływu informacji na temat organizowanych imprez na terenie gminy.


Ad.1.


Inspektor Anna Bączkowska poinformowała o wniosku p. Żernickiego w sprawie nadania nazwy ulicy w Trzcińcu.

Radna Marlena Witkowska-Rypina wyjaśniła, że kontaktował się z nią p. Żernicki, który prosił o zaopiniowanie ww. wniosku. Poinformowała, że chodzi o drogę łączącą Trzciniec i Ciele, ulica miałaby nosić nazwę Aleja Żołnierzy Wyklętych.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska poinformowała, że Komisja wyraża pozytywną opinię w kwestii powyższego wniosku.


Na Komisji powzięto temat zakończeń roku szkolnego w szkołach z terenu gminy Białe Błota.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (11 lipca 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (1 sierpnia 2013, 15:30:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1722