z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2013 r., od godz. 14:00 do godz. 17:30

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2013 r., od godz. 14:00 do godz. 17:30  Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka, Kierownik Referatu Finansów Bożena Woźniak i Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.Porządek posiedzenia:

1. Uchwały na sesję, 
2. Propozycje komisji do budżetu na 2014 r.,
3. Sprawozdanie i propozycje do budżetu na 2014 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne.


Ad.3. Sprawozdanie i propozycje do budżetu na 2014 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne.

Kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie i projekt budżetu na 2014 r.
Radna Marlena Witkowska -Rypina zapytała, czy w 2014 r. Pani Kierownik przewiduje podwyżki dla pracowników? 
Kierownik GOPS poinformowała, iż przewidywany wzrost wynagrodzeń wynosi 0.5% zgodnie z Zarządzeniem Wójta. Ponadto w budżecie są zabezpieczone środki na nagrody jubileuszowe awanse pracowników zgodnie z planem awansów. 
Komisja podjęła dyskusje nt. wynagrodzeń pracowników socjalnych i zaległości finansowych GOPS z tytułu niepłaconych alimentów.

Ad.2. Propozycje komisji do budżetu na 2014 r.

Przewodnicząca Komisji poprosiła członków Komisji o przesłanie do końca dnia e-mailem propozycji do budżetu na 2014 r.

Ad.1. Uchwały na sesję.

- w sprawie nadania Panu Łukaszowi Płotkowskiemu Honorowego Obywatelstwa Gminy Białe Błota.

Przewodnicząca Komisji poinformowała członków Komisji iż zamówiła wiązankę kwiatów na grób p. Płotkowskiego.
Sekretarz Gminy powiedziała, że trzeba się zastanowić nad opracowaniem regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa.

- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, która poinformowała, że liczba godzin dla logopedów, psychologów, pedagoga i doradcy zawodowego została ustalona z Dyrektorami szkół. Wyjaśniła również, w związku z pytaniem w tej sprawie radnej Marleny Witkowskiej – Rypiny, że zwiększenie liczby godzin nie zwiększyłoby wynagrodzenia, 

- w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i wyjaśniła iż mieszkaniec Gminy Białe Błota prowadzi Klub Malucha dla dzieci do lat 3 i wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie swojej działalności i w związku z powyższym został przygotowany w/w projekt uchwały. Do wspomnianego Klubu Malucha uczęszcza 20 dzieci, a ewentualna kwota dofinansowania miałaby wynieść 300 zł na dziecko.

-w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Gminę Białe Błota działalności w zakresie telekomunikacji.

Kierownik Agnieszka Piętka przedstawiła projekt uchwały.
Radna Marlena Witkowska -Rypina zapytała ile kosztowała kampania promocyjna?
Kierownik Agnieszka Piętka wyjaśniła, że nie było żadnej kampanii, a informacje w/w sprawie wisiały na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej gminy.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji zapytała na co konkretnie ma być przeznaczone 40 000 zł na boiska.
Skarbnik Gminy powiedziała, że sprawdzi tę kwotę. 
Przewodnicząca Komisji poruszyła kwestię kosztów gminnej Wigilii.
Radna Marlena Witkowska -Rypina złożyła wniosek o przesunięcie 5 000 zł przeznaczonych na zorganizowanie Wigilii na GOPS albo na spłatę kredytu.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w wniosek.

Członkowie Komisji poruszyli również kwestię spotkania pojazdów zabytkowych u sołtysa                       i  kosztów rajdu rowerowego z okazji 11 listopada.

Radna Marlena Witkowska -Rypina zapytała, czy plan imprez jest na stronie internetowej Gminy Białe Błota?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest.
Skarbnik Gminy przedstawiła również autopoprawki do projektu uchwały, które zostaną zgłoszone na sesji.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

projekty uchwał: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r.,w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r.,w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,w sprawie opłaty targowej.

Kierownik Bożena Woźniak przedstawiła projekty uchwał i powiedziała, że w propozycjach Wójta Gminy było założenie 3% podwyżki podatku. Wyjaśniła również, że dotychczasowe stawki podatków od wielu lat były niższe niż stawki ministerialne. Przedstawiła członkom komisji  zestawienie wysokości stawek w wybranych gminach powiatu bydgoskiego. Poinformowała także, iż ukazał się komunikat GUS w sprawie ceny żyta i w związku z powyższym, jeżeli do sesji wpłynie opinia z Izby Rolniczej to wówczas Wójt Gminy wprowadzi do porządku obrad projekt uchwały w sprawie obniżki cen żyta.

- w sprawie rozpatrzenia skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny na działalność Wójta Gminy Białe. Błota.

Radna Marlena Witkowska Rypina powiedziała, że statut Gminy Białe Błota reguluje tryb pracy organów i uszczegóławia co obejmuje porządek obrad. Ponadto nie ma żadnego przepisu, który mówi o zwołaniu sesji nadzwyczajnej. Ustawa o samorządzie gminnym jedynie określa kto zwołuje sesję, czyli Przewodniczący, Przewodniczący na wniosek Wójta lub ¼ składu Rady.  Nie ma nigdzie również zapisu, że taka sesja ma być krótsza niż pozostałe.

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Kierownik Anna Zdunek przedstawiła projekt uchwały i zapoznała radnych ze wstępną kalkulację kosztów wywozu odpadów komunalnych. Różnica między wpływami, a kosztami za miesiąc lipiec i sierpień to ponad 40 000 zł, stąd konieczność podwyżki stawki z 7 zł do 9 zł. Wyjaśniła także, że stawka obowiązująca była uchwalona w grudniu 2012 r. i nie mogła ulec zmianie w ciągu roku kalendarzowego.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Kierownik Anna Zdunek przedstawiła projekt uchwały i wyjaśniła, iż w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota jest zapis, że odpady zielone są wywożone cały rok, a nie ma takiej potrzeby. Stąd zmiana w uchwale i zapis, że w/w odpady nie będą wywożone od grudnia do marca.

-w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta.

Kierownik Anna Zdunek przedstawiła projekt uchwały i powiedziała, że projekt uchwały zostanie wprowadzony do porządku obrad na sesji.

w sprawie odpowiedzi na skargę MM Group Sp.z o.o. W Bydgoszczy na uchwałę nr RGK.0007.7.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji służących do sortowania i rozdrabniania węgla lub korzystania z tych urządzeń na terenie Gminy Białe Błota

Kierownik Anna Zdunek przedstawiła projekt uchwały i wyjaśniła, że na uchwałę rady gminy wpłynęła skarga i Radca Prawny poprosiła o przygotowanie w/w projektu w celu uzupełnienia procedury dot. skargi.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 października 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (14 stycznia 2014, 11:45:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 927