z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 17:30

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Prezes ZWiUK Jerzy Mączko, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych, Kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Dyrektorzy szkół i pan Ireneusz Przyborski.Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję;
2. Zmiana uchwały w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
3. Sprawy bieżące.


Ad.1. Materiały na sesję

-w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Prezes ZWiUK Jerzy Mączko i poinformował członków Komisji, iż Zarząd Spółki po przeprowadzeniu analizy po konsultacjach z władzami gminy złożył wniosek o utrzymanie taryf w 2014 bez zmian na poziomie sprzed roku, z terminem obowiązywania do 31.12.2014 r. Wniosek został oparty:
na wynegocjowanych warunkach odprowadzania ścieków do kanalizacji Miasta Bydgoszcz;
na pozyskiwaniu nowych klientów;
na wprowadzeniu systematycznych ustaleń przygotowanego aktualnie programu ograniczania strat wody i nie bilansowania się ścieków odprowadzanych do kanalizacji w Bydgoszczy.

Radna M. Witkowska- Rypina zapytała jaki jest udział spółki w przygotowywaniu inwestycji dot. kanalizacji  Łochowo- Lisi Ogon.
Prezes Jerzy Mączko wyjaśnił, że spółka współpracuje z Gminą i jeżeli są jakieś uwagi to są one na bieżąco konsultowane na linii Urząd- Spółka.
Radna M. Witkowska – Rypina złożyła wniosek o przedłożenie dokumentacji budowy kanalizacji w Łochowie w zakresie wniosków i uwag zgłoszonych przez ZWiUK.

Radni jednogłośnie poparli ww. wniosek.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy projekt dot kanalizacji, który przygotowała grupa gmin zostanie wykorzystany przy realizacji ww. inwestycji?
Prezes Jerzy Mączko wyjaśnił, że to był projekt międzygminny. Powołano wówczas spółkę aglomeracyjną. Na etapie działalności  spółki wykonano studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie. Wszystkie dokumenty po rozwiązaniu spółki zostały przekazane Gminom. Na podstawie tych dokumentów został przygotowany aktualny projekt kanalizacji Łochowo-Lisi Ogon. Pan Prezes dodał również, że  środki finansowe, które Gmina zainwestowała nie zostały w żaden sposób stracone.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że będzie głosowała przeciw  uchwale w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Białe Błota, gdyż w zeszłym roku była przeciwko tym stawkom i w tym roku również jest przeciw.
Radna M. Witkowska- Rypina dodała, że złożyła wniosek o wygospodarowanie środków na dopłaty do odprowadzenia ścieków.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Na posiedzenie Komisji przybyła Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych w sprawie „złej atmosfery” w GOPSie w Białych Błotach. Poinformowała, że reprezentowany przez nią związek zawodowy działa na terenie ośrodka pomocy od wielu lat. W miesiącu lipcu i sierpniu br pracownicy z Białych Błot zaczęli wypisywać się ze związku, gdyż założyli swój własny związek.  Do związku zaczęły wpływać pisma w sprawie mobbingu w GOPSie. Pani Przewodnicząca wyraziła swoje zaskoczenie nt złej opinii w stosunku do osoby, która od wielu lat bardzo dobrze sprawuje swoją funkcję kierownika. Nawiązała również w swojej wypowiedzi do konfliktu dot. wypłat premii dla pracowników socjalnych. Na koniec zwróciła się do członków Komisji z prośbą, aby spotkali się z pracownikami GOPSu ww sprawie.
Radna M. Witkowska- Rypina powiedziała, że według jej oceny Wójt Gminy  nie zadziałał poprawnie w tej sytuacji i dodała, że radni zajmą się tą sprawą.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest różnica zdań między pracownikami, a kierownikiem. Jest to problem wewnętrzny, bo praca z podopiecznymi jest bez zarzutów. Wójt Gminy ze swojej strony zaproponowała wspólne warsztaty dla pracowników GOPSu i P. Kierownik.

Ad.1. Materiały na sesję.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Agnieszka Piętka, która poinformowała, iż do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne uwagi w sprawie Strategii w związku z powyższym został przygotowany ww. projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że jej wnioski dot. Strategii nie zostały uwzględnione                   i prosi o zmianę zapisu dot. konkursu na podmiot prowadzący przychodnię w Białych Błotach w zakresie iż zamiast „ wygrał Ikar” zamienić na  „ Ikar został wybrany przez Wójta Gminy”

w sprawie „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.


Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Agnieszka Piętka i poinformowała, że uchwała była konsultowana poprzez umieszczenie projektu na stronie www.bialeblota.pl, i www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota. Dodała również, ze nie wpłynęły żadne uwagi do Programu.
Radna M. Witkowska- Rypina poinformowała, że w zeszłym roku wnioskowała o uzupełnienie ww. Programu w rozdziale 5 w § 6 o zapis dotyczący wspierania i organizowania szeroko pojętej kultury i wnioskuje o ten sam zapis w tym roku.
Z kolei Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek o uzupełnienie programu o zapis w rozdziale 10, § 12 ust 2 w skład komisji wchodzą:

„ 1) dwaj pracownicy Urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy wyznaczeni przez Wójta; 
2) trzej przedstawiciele wskazani przez Radę Gminy; 
3) jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy biorące udział w konkursie; 
4) na wniosek powstałej komisji Wójt może powołać w jej skład ciało doradcze ( bez prawa głosu ), posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.”

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli wnioski radnej M. Witkowskiej- Rypiny                             i Przewodniczącej Komisji.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad.2 Zmiana uchwały w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Na posiedzenie Komisji przybyli Dyrektorzy Szkół i p. Ireneusz Przyborski ( przedstawiciel Gminnej Rady Sportu) w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie zmian w uchwale  w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Pan I. Przyborski zaproponował w imieniu Gminnej Rady Sportu, aby stypendia były przyznawane na dalszy rozwój dziecka i aby to klub wraz z dzieckiem podejmował decyzję na co ta nagroda ma być przeznaczona.

Komisja podjęła dyskusję nt. Stypendiów, w wyniku której wypracowała następujące wnioski:
uzupełnić uchwałę o zapis dot. możliwości ubiegania się o stypendium uczniów uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie Gminy, a zamieszkujących poza jej terenem;
zmiana zapisu § 5 ust 1 uchwały zamiast : może być” wpisać powinno być” .


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 listopada 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (14 stycznia 2014, 13:27:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 898