Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 stycznia 2014 r., od godz. 14:30 do godz. 16:30


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 stycznia 2014 r., od godz. 14:30 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński, po. Kierownika Centrum Edukacji, Sportu i Edukacji Patrycjusz Migawa, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska, Kierownik Agnieszka Piętka, Inspektor Andrzej Szmytka, Inspektor Wiesława Kaczanowska, Inspektor Maciej Pastwa i przedstawiciel Pomorskiej Spółki Gazownictwa Piotr Czerniejewski.


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Na Komisji nieobecny był radny Andrzej Kieroński.

Porządek posiedzenia:

1. Oferta ferii zimowych;
2. Materiały na sesję;
3. Sprawy bieżące.


Ad.1. Oferta ferii zimowych.

Ofertę ferii zimowych przedstawili Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, po. Kierownika Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska.

Pan Jarosław Zwoliński Dyrektor GCK poinformował, iż ferie w ośrodku kultury będą odbywały się przez jeden tydzień od godz. 10:00 do godz. 15:00. Plan ferii przedstawia się w następujący sposób:
I dzień- wyjazd do Nakła nad Notecią do Muzeum Ziemi Krajeńskiej;
II dzień – wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej;
III dzień - zajęcia pt. ginące zawody oraz zumba;
IV dzień – Wyjazd do Multikina i spacer nad Brdą;
V dzień spektakl dla dzieci – Kabaret Trójka i pożegnalne ognisko.
Pan Dyrektor poinformował, iż dzieci mają zapewniony w trakcie ferii posiłek, a koszt tygodniowego pobytu wynosi 80 zł od osoby. Dodał również, że na dzień dzisiejszy na zajęcia zapisanych jest 28 dzieci, a opiekunami grupy będą nauczycielki ze świetlic wiejskich w Lisim Ogonie i Łochowicach.
Pani Beata Przyborska Kierownik GOPS poinformowała, iż ferie organizowane przez ośrodek pomocy społecznej będą przebiegać pod nazwą „ w zgodzie z naturą” i odbędą się w II tygodniu ferii w godz. od 10:00 do 14:00.  Półkolonie są bezpłatne, dzieci wraz z opiekunami będą przygotowywali wspólne posiłki w ciągu dnia.  Ogólny koszt ferii wyniesie 3120 zł i zostanie pokryty ze środków z tzw „kapslowego”. Koszt obejmuje posiłki, bilety wstępu do muzeum, opłaty za warsztaty i zakup nagród.
Pan Patrycjusz Migawa po Kierownika COEiS  poinformował, że w okresie ferii Orliki  są nieczynne, a jeżeli chodzi o lodowisko to zainteresowanie taką formą rozrywki na terenie Białych Błot jest bardzo małe. Następnie przedstawił plan organizacji ferii w szkołach na terenie Gminy Białe Błota:
W pierwszym tygodniu w szkole Podstawowej w Białych Błotach udział w półkoloniach weźmie 110 dzieci, podzielonych na 8 grup. Zaplanowano m.in. wycieczkę do Torunia, zajęcia garncarskie, wyjazd do Family Parku.
W Gimnazjum w Białych Błotach ferie będą organizowane na zasadzie, że każdy może przyjść i oparte będą każdego dnia na dwóch dyscyplinach sportowych.
W Zespole Szkół w Łochowie również są planowane zajęcia w okresie ferii.

 Ad.2 Materiały na sesję.

- w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Agnieszka Piętka i wyjaśniła, iż Wojewoda Kujawsko- Pomorski uchylił poprzednią uchwałę. Program współpracy był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i wpłynęły uwagi od Prezesa Stowarzyszenia Przymierze dla Gminy Białe Błota. Pani Kierownik odczytała protokół z konsultacji.
Przewodnicząca Komisji poprosiła o ponowne przeanalizowanie uwag, które zgłosiła Pani prezes.- radni 2 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęli ww wniosek.

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota.

Na komisję przybył przedstawiciel Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Bydgoszczy pan Piotr Czerniejewski i poinformował, iż spółka planuje inwestycję podłączenia gazu w miejscowości Łochowo, Łochowice i Lisi Ogon. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wybudować 80 km sieci gazowej. Do realizacji tego zadania niezbędne jest pozwolenie na budowę, o które można się ubiegać dopiero jak będzie miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że w sprawie projektu uchwały zgodzi się ze stanowiskiem Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska.
Radna Marlena Witkowska- Rypina poprosiła o przedstawienie uwag zgłoszonych przez mieszkańców, które wpłynęły do projektu uchwały.
Inspektor Maciej Pastwa odczytał zgłoszone uwagi.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radna Marlena Witkowska- Rypina wystąpiła z prośbą o możliwość zapoznania się z wnioskiem o dofinansowanie na encyklopedię. 

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 stycznia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 10:19:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 706