Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 lutego 2014 r., od godz. 8:00 do godz. 10:00


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 lutego 2014 r., od godz. 8:00 do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Agnieszka Piętka, Inspektor Anna Bączkowska i inspektor Jacek Rakoczy


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii;
2. Kalendarz imprez sportowych i kulturalnych na rok 2014;
3. Informacja na temat realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
4. Sprawy bieżące.


Ad.1. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

Sprawozdanie przedstawił inspektor Jacek Rakoczy i poinformował, że w tym roku doszło dodatkowe zadanie dot. sporządzenia diagnozy uzależnień wśród młodzieży i dorosłych. Poinformował również, iż zmienił się skład Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych   i w miejsce byłego Kierownika Andrzeja Lubońskiego wszedł pan Łukasz Lewandowski.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała, jakie są efekty pracy Komisji i ile osób udało się zdiagnozować?
Inspektor Jacek Rakoczy powiedział, że do zespołu interdyscyplinarnego spływają wnioski z policji oraz od krewnych, a Komisja wszczyna postępowanie dot. stwierdzenia czy ktoś jest uzależniony, czy nie. Komisja nie prowadzi żadnej terapii.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała, czy członkowie Komisji przeszli jakieś przeszkolenie do wykonywania swoich funkcji?
Inspektor Jacek Rakoczy odpowiedział, że zespół interdyscyplinarny działa w oparciu o ustawę. Ponadto Komisja działa jako uzupełnienie Niebieskiej Linii. 
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że nie ma profilaktyki i powinno uświadamiać się dzieci i rodziców na etapie szkolnym.

Ad. 2. Kalendarz imprez sportowych i kulturalnych na rok 2014.

Kalendarz imprez na 2014 przedstawiła inspektor Anna Bączkowska i poinformowała, że plan imprez został opracowany wspólnie z dyrektorami szkół, jednostkami organizacyjnymi i sołtysami. Z nowych imprez w tym roku planowane jest 60-lecie gminy Białe Błota. Najbliższa impreza odbędzie się 1 marca i dot. Żołnierzy Wyklętych. Ponadto zaplanowano w 2014 r.:t zjazd motocyklistów, kanonizację, rajd niepodległości, Święto Gminy, Dzień Sportu i rowerową Brzozę. Pani Ania Bączkowska dodała, że kalendarz jest dostępny w internecie.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała jaka jest idea rajdu motorowego?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że motocykliści wystąpili z wnioskiem do naszej gminy o otwarcie sezonu.

Ad.3 Informacja na temat realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Inspektor Anna Bączkowska poinformowała, że aktualnie rozlicza kluby sportowe.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że współpraca z organizacjami pozarządowymi to nie tylko kluby sportowe. Kilka lat temu było spotkanie z organizacjami pozarządowymi i padł wniosek o utworzenie Rady Pożytku Publicznego.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że były podjęte próby stworzenia takiej Rady, ale nie było osób zainteresowanych.  

Ad.4 Sprawy bieżące.

Kierownik Agnieszka Piętka przedstawiła kwestię encyklopedii o Białych Błotach i poinformowała, że udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 20 000 zł. Koszt własny przedsięwzięcia to ok 34 000 zł. Pani Kierownik przedstawiła schemat encyklopedii.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (18 lutego 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 10:30:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 747