Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 września 2014 r., od godz. 14:00 do godz. 16:00


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 września 2014 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Radni Komisji Budżetu i Finansów, Przedstawiciele Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Przyłękach, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Beata Kruszka, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski.   
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Porządek posiedzenia:
1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach.
2. Omówienie projektów uchwał na sesję.
3. Wolne wnioski

Ad.1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach
Przewodnicząca komisji powitała gości i poprosiła przedstawicieli Rady Rodziców ze szkoły w Przyłękach o przedstawienie problemu. Przedstawiono prośbę o ujęcie rozbudowy szkoły w budżecie na 2015 rok. Przewodnicząca Rady Rodziców poinformowała, że wniosek na rozbudowę placówki poparło przeszło 280 mieszkańców. Powiedziała, że zgłoszony problem już kilka lat temu wciąż jest przesuwany na inny termin. Jako główne powody zgłoszenia szkoły do rozbudowy przewodnicząca RR podała niewielką ilość miejsca, przy coraz większej ilości uczniów, brak sali gimnastycznej, dwuzmianowy plan zajęć, brak gabinetu pielęgniarki i stomatologicznego. Podaje, że aż 32 rodziny zrezygnowały z posłania dzieci do tej szkoły. 

Radna Marlena Witkowska-Rypina zgodziła się ze zgłoszonym wnioskiem i poparła zdanie Rady Rodziców. Poinformowała, że miejscowość liczy ok. 1100 mieszkańców, gdzie liczba ta cały czas wzrasta. Powiedziała również, że po rozmowach z mieszkańcami uznała, że projekt sporządzony kilka lat temu przez Urząd Gminy w Białych Błotach , nie będzie już spełniał wszystkich potrzeb.

Przewodnicząca Rady Rodziców poinformowała, że do szkoły uczęszcza 150 dzieci, gdzie obowiązek ten powinno pełnić 180. Powiedziała także, że zajęcia realizowane są w szkole do godziny 16:00, a w przyszłym roku szkolnym powstaną dwie klasy pierwsze. Poinformowała, że obietnice ze strony władz gminy składano niejednokrotnie, jednak bez większych efektów. Powiedziała też, że założenia w poprzednich projektach gminy były przygotowywane na dużo mniejszą liczbę dzieci niż stan faktyczny. 

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że najwłaściwszy moment na rozbudowę szkoły już minął i teraz trzeba to zrobić jak najszybciej. Poinformował, że obiekty szkolne odbiegają od standardów innych szkół, ponadto przy szkole nie ma przejścia dla pieszych, a bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważne. 

Sekretarz Gminy zaproponowała, że można dokonać przeprojektowania i skorzystać z dofinansowania. Poinformowała, że nie ma jeszcze ogłoszonego konkursu lecz w pierwszym, który się pojawi, szkoła w Przyłękach i w Cielu będą zgłoszone do dofinansowania. 

Ad.2. Omówienie projektów uchwał na sesję.
 
-w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych do udzielenia tych ulg;

Przewodnicząca komisji poprosiła o głos Kierownika Beatę Kruszkę.

Kierownik Beata Kruszka przedstawiła projekt uchwały, który określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminów, rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilno prawny. Poinformowała, że uchwała została przygotowana na podstawie Ustawy o Finansach Publicznych, projekt był konsultowany z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kierownik poinformowała, że uchwała zawiera między innymi rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej DEMINIS. Powiedziała też, że uchwała obowiązywać będzie do 30 czerwca 2021 roku. Kierownik Beata Kruszka podała też, że od 2013 roku pomoc obejmuje także osoby objęte dotacją dla pracowników młodocianych. Poinformowała, że wniosek oczywiście musi być uzasadniony, by podjąć decyzję o pomocy. 

- w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.10.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota.
Radny Henryk Sykut poinformował, że do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w Łochowie.  O głos w tej sprawie został poproszony kierownik Andrzej Wiekierak. 
Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował, że po 7 miesiącach sprawdzania uchwały dopatrzono się braku litery w oznaczeniu ulic. Powiedział, że uchwała jednak obowiązuje i nie ma wpływu na podejmowanie jakichkolwiek działań. Kierownik poinformował także, że gazownia otrzymała pozwolenie na stację gazową. 
- w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
Skargę ma rozpatrzeć Wójt Gminy Białe Błota, ponieważ to on sprawuje nadzór nad działalnością GOPS. 
- w sprawi rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
Kierownik GOPSu Beata Przyborska przedstawiła projekt dotyczący nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Powiedziała, że różni się od obowiązującego dwoma kwestiami: z realizacji zadań należących do GOPS, wyłączone zostaną świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne. Poinformowała, że ośrodek realizuje te zadania na mocy odrębnych ustaw. Podała także, że zadania te powinny być realizowane przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów, którzy mogą zlecić te zadania innym podmiotom.  Kierownik poinformowała, że od 1 stycznia przyszłego roku ma zacząć obowiązywać zmiana w projekcie Ustawy o Pomocy Społecznej, która przewiduje by Ośrodki Pomocy Społecznej zajmowały się głównie zadaniami objętymi w tej ustawie. Dodała, że zmiana statutu spowoduje przekazanie zadań urzędowi wraz z pracownikami i budżetem. Poinformowała też, że na świadczenia rodzinne z budżetu państwa przydzielone są 4 mln, z czego 3% z wypłaty świadczeń przekazywane jest na ich obsługę. Poinformowała także, że zadania omawiane wyżej pełniło 2 inspektorów z umową na czas nieokreślony tj. 1 osoba z umową na czas określony oraz księgowa. 

Ad.3. Wolne wnioski

Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek  o zabezpieczenie w WPF oraz w budżecie gminy na 2015 rok środków finansowych na rozbudowy Szkoły Podstawowej w Przyłękach, z wzięciem pod uwagę konieczności zmiany istniejącego projektu.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 września 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (12 listopada 2014, 13:03:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 705