Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2014 r., od godz. 14:00 do godz. 16:30

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2014 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności, Zastępca Wójta Jan Jaworski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Beata Kruszka, Kierownik Referatu Gospodarki i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski. 

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie uchwał n LIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
2. Rozliczenie nakładów na równanie dróg w kadencji 2010-2014.
3. Wolne wnioski.

Ad. 1. Omówienie uchwał n LIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
 - w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”
Kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka omówiła uchwałę. Poinformowała, że na projekt wpłynęły uwagi, m.in. od stowarzyszenia Bydgoska Masa Krytyczna, jak i również od Wojewody. Wojewoda w swoich uwagach poprosił o wskazanie kwoty środków finansowych przeznaczonych na kluby sportowe. Kierownik Agnieszka Piętka poinformowała, że na ten cel przeznaczone było 160 000zł i jeżeli zajdzie taka potrzeba uchwała zostanie zmieniona. 
Przewodnicząca zgłosiła wniosek z Komisji o zwiększenie środków na Stowarzyszenie do kwoty  200 000zł. 

Ad. 3.  Wolne wnioski.
Przewodnicząca przedstawiła odpowiedzi na wnioski z Komisji składane na wcześniejszych posiedzeniach. 
Odnośnie wniosku w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Przyłękach, poinformowała że zostanie on ujęty w budżecie na rok 2015.
Przewodnicząca zgłosiła jeszcze raz problem braku harmonogramu pracy gabinetu stomatologicznego w przychodni. 

Ad. 1. Omówienie uchwał n LIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak podała, że zmiany w budżecie gminy na 2014 rok dotyczą zwiększania dochodów i rozdysponowania środków na wydatki. Poinformowała, że dochody zostały zwiększone o 222 492zł. Są to dochody z tytułu wpływów wieczystego użytkowania nieruchomości, wpływów z dzierżawy oraz odsetek od należności, które są regulowane po terminie. Skarbnik gminy podała, że o 161 tys.zł zostają zwiększone planowane dochody z tyt. odzyskiwanego podatku VAT za lata poprzednie od wybudowanych kanalizacji deszczowych. W dziale dochody od osób prawnych, fizycznych, podatkowych i opłat o 5302 zł zostają zwiększone dochody z tytułu odsetek, przekazywanych z Urzędów Skarbowych. O 20 tys.zł zwiększył się plan wpływów z tytułu spadków, darowizn. Skarbnik gminy podała kwoty wydatków: 74 tys.zł przeznaczone zostało na zakup wiat przystankowych na linie 91 i 92; 38 tys.zł przeznaczone na nabycie gruntów, działek w Łochowie, Kruszynie Krajeńskim oraz w Zielonce; 15 tys.zł  o tyle zwiększony został plan wydatków związanych z wyceną nieruchomości; 4 tys.zł to kwota przeznaczona na zakup oprogramowania do kosztorysowania robót melioracyjnych; o 169 tys.zł zwiększony został plan wydatków bieżących dla urzędu gminy. Skarbnik poinformowała także, że zmniejszone zostaną środki przeznaczone na dotacje dla przedszkoli prywatnych i publicznych, a środki w wysokości 40 tys.zł przeniesione zostaną z działu edukacji i opieki wychowawczej na bieżące wydatki w całym dziale oświaty. 
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w wysokości dochodów i wydatków. Powiedziała też, że zmiany były dokonane na podstawie zarządzenia wójta z dnia 14 października, gdzie przyjęte były dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych, na kwotę 98345,43 zł.
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiana w wykazie przedsięwzięć przy zadaniu projekt i budowa nawierzchni ulicy Żurawinowej i Liściastej dotyczy terminu realizacji zadania. Termin ten miał być podany od 2015 roku, jednak trzeba to zmienić, gdyż to na 2014 rok były zaplanowane wydatki związane z tym przedsięwzięciem. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała o termin spłaty pożyczki w wysokości 850 tys.zł.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że spłata nastąpi po 3 latach od ostatniej transzy. Poinformowała, że pożyczka rozłożona jest na 7 lat, z możliwością umorzenia 30%. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w zeszłym roku na zebraniu wiejskim Rada Sołecka i mieszkańcy przeznaczyli środki sołeckie na inwestycje w Białych Błotach; projekt ulicy Czerskiej oraz monitoring w Białych Błotach. Zapytała, czy wiadomo coś w tej sprawie.
Zastępca Wójta Jan Jaworski powiedział, że monitoring jest montowany i że to kwestia kilku dni. Jeżeli chodzi o projekt ulicy Czerskiej, poinformował, że na pewno znajdzie się  w budżecie na 2015 rok, jednak na razie go nie ma, gdyż projektanci nie dotrzymują terminów. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.
Kierownik Beata Kruszka przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmiany stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Poinformowała, że wskaźnik wzrósł o 0,4 %, jak i maksymalne stawki Ministerstwa Finansów wzrosły do 0,4 %. Kierownik powiedziała, że Minister Finansów w październiku podaje najniższe stawki, które w tym roku nie ulegną zmianie. Kierownik Beata Kruszka podała propozycję która za cel ma podwyższenie stawek w gminie o ten sam współczynnik. Przykładowo kierownik podała, że rocznie dla posiadaczy samochodów ciężarowych byłby to wzrost 10 zł rocznie. 
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok.
Kierownik Beata Kruszka omówiła uchwałę, poinformowała, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ustalono stawkę 61,37 zł za kwintal żyta. 
Kierownik Andrzej Wiekierak omówił następujące uchwały:
-  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych;
-  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.58.2014);
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.59.2014);
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.51.2014);
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.57.2014);
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota;
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej oraz Łabędziej w miejscowości Trzciniec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota;
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przesieckiego w miejscowości Przyłęcki, gmina Białe Błota;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota.
- w sprawie przystąpienia i wyznaczenia Delegata do Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „ Salutaris”.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy.

Ad. 2 . Rozliczenie nakładów na równanie dróg w kadencji 2010-2014.
Kierownik Mariusz Stężewski podsumował wydatki ostatniej kadencji dotyczące bieżącego utrzymania dróg. 


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (12 listopada 2014, 13:16:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 763