PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2015 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2015 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności, , Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, radny Zbigniew Moroz, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Doktor Maciej Borowicz, Pani Katarzyna Struś i Magdalena Wojciechowska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Porządek posiedzenia:
1. Realizacja umowy zawartej pomiędzy Gminą Białe Błota, a przychodnią Ikar.
2. Sprawozdania GOPS za 2014 r.
3. Materiały na sesję.
4. Wolne wnioski.

Ad. 4 Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji w pierwszej kolejności odczytał wniosek klubu Sportowego z Kruszyna Krajeńskiego w sprawie dofinansowania klubu w kwocie 10 000 zł.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że według niego wniosek powinien zostać uszczegółowiony o wskazanie liczby osób których ma dotyczyć ww. dofinansowanie.

Ad.1. Realizacja umowy zawartej pomiędzy Gminą Białe Błota,a przychodnią Ikar.
Przewodniczący Komisji poprosił Pana Macieja Borowicza o przedstawienie informacji nt. realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Białe Błota, a przychodnią Ikar.
Dr. Maciej Borowicz poinformował, iż zostały zrealizowane wszystkie punkty umowy. Niektóre elementy  w umowie zostały zmienione, gdyż było je trzeba dopasować do konkursów ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. We wrześniu 2014 r, został zakupiony do przychodni aparat rentgenowski. Jeżeli chodzi o parking wokół placówki to jego termin wykonania został zaplanowany na 2015 r. gdyż w na terenie przyszłego parkingu obecnie jest składowany węgiel. W tym roku jest planowane wykonania ogrzewania gazowego w przychodni i wówczas zostanie zlikwidowany plac na którym składowany jest węgiel i będzie można wykona ww. parking.  Udało się utworzyć rehabilitację w placówce i pozyskać kontrakt ginekologiczny. Zakupiono także aparat do drobnych zabiegów chirurgicznych. W stomatologii z kolei jest zatrudnionych 4 lekarzy Obecnie do przychodni jest zapisany 7000 pacjentów. Przychodnia na terenie gminy Białe Błota prowadzi  także profilaktykę. Zostały przebadane dzieci klas I i O w zakresie wad postawy z wyjątkiem uczniów Szkoły Podstawowej w Przyłękach, które zostaną objęte tym programem w najbliższym czasie.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że według umowy w 2014 r. była zaplanowano modernizacja kotłowni.
Dr. Maciej Borowicz poinformował, iż już w 2013 roku zmodernizowano kotłownię.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że 1 marca mijają dwa lata od podpisania umowy z przychodnią Ikar i w związku z powyższym zapytała, czy Pan Doktor planuje jakieś zmiany osobowe wśród pracowników?
Doktor Maciej Borowicz odpowiedział, że obecnie w przychodni pracuje więcej osób niż dwa lata temu.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła sprawę pielęgniarki szkolnej.
Dr Maciej Borowicz poinformował, że w sytuacji gdy pielęgniarka w Szkole Podstawowej w Białych Błotach jest na ulicy Czerskiej, to szkoła na ul. Centralnej jest zabezpieczona ze strony pielęgniarki z Gimnazjum. Ponadto planowane jest zatrudnienie w szkole 3 pielęgniarek.

Ad.2. Sprawozdania GOPS za 2014 r.
Sprawozdanie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawiła Pani Katarzyna Struś, która poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy trzeba było powołać zespoły interdyscyplinarne ww. celu. Te zespołu służą do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2014 r. odbyło się 121 spotkań grup roboczych. Ponadto w 2014 r. było założonych 43 Niebieskie Karty, z czego w 2014 - 32. Nadal utrzymuje się tendencja, ze to partner jest podejrzewany o przemoc w rodzinie. Najczęściej Niebieskie Karty są zakładane przez Policję. Zdarzają się też przemoce ekonomiczne tj w sytuacji, gdy wykorzystywane są osoby starsze, które mają swoje dochody. Procedura założenia Niebieskiej Karty wygląda następująco:
-część a wszczęcie procedury;
-część b karta informacyjna ( ważne telefony);
-część c karta diagnozująca sytuację ( przeprowadzenie rozmowy z ofiarami przemocy);
-część d wypełniana z osobą, która stosuje przemoc ( sprawca jest zobowiązywany do terapii i jest informowany  o sankcjach).
Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w gminie Białe Błota przedstawiła Pani Magdalena Wojciechowska i poinformowała, że program dotyczy dzieci, które są zagrożone umieszczeniem w pieczy rodziny zastępczej. Gmina w związku z powyższym musi zatrudniać asystentów rodziny W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest tylko jeden taki asystent. Odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej to ok 9000 zł rocznie.
Radna Maria Wolsztyńska w związku z dużym zapotrzebowanie na terenie gminy Białe Błota  na asystenta rodziny zgłosiła  wniosek o zabezpieczeni środków na ten cel- członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli ww. wniosek.

Ad. 3 Materiały na sesję.
-w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

-uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

-w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

-w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o poprawkę w projekcie uchwały pisowni nazw miejscowości.
Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował, że na sesji będzie chciał zgłosić dwa projekty uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2015 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad. 4 Wolne wnioski.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła sprawę zabezpieczenie w budżecie gminy środków na sport kwalifikowany.
Przewodniczący Komisji powiedział, że wpłynął wniosek klubu ORI z Kruszyna Krajeńskiego o dofinansowanie w kwocie 10 000 zł w związku z Mistrzostwami dzieci w fitness.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kluby i stowarzyszenia jak chcą uzyskać dofinansowanie muszą przystąpić do konkursu.                

Protokołowała:
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Sportu 

Krzysztof Kocikowski


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 lutego 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (28 kwietnia 2015, 08:18:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503