PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 października 2015 r., o godz. 13:00


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 października 2015 r., o godz. 13:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy Białe Błota Maciej Kulpa, Pani Ewa Jakubowska, inspektor Jacek Rakoczy, Sekretarz Gminy Renata Dworak, Radca Prawny Edyta Ksobiak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński.

1. Wolne wnioski.
2. Przekazanie w zarząd właściwym jednostkom placów sołeckich oraz obiektów rekreacyjnych.
3. Działalność GCK – sprawozdanie finansowe za I półrocze, wynik inwentaryzacji GCK, sytuacja lokalowa GCK.
Komisje prowadził radny Krzysztof Kocikowski

Ad.1 Wolne wnioski.
Na Komisję przybyła pani Ewa Jakubowska z propozycją utworzenia w sali 301 w Gimnazjum w Białych Błotach „Kina za rogiem”. Poinformowała, że w Polsce jest ok 60 kin studyjnych. W Białych Błotach miałoby to być kino 20 osobowe i powszechnie dostępne. Takie kina raczej same się nie utrzymują i koszt roczny takiego przedsięwzięcia to ok. 35 000zł.
Przewodniczący Komisji powiedział, że jest to bardzo ciekawy pomysł.
Inspektor Jacek Rakoczy poinformował, że dyrektor Gimnazjum ujął tę kwotę w swoim budżecie. Powiedział także , że spotkał się ze środowiskiem oświatowym i budżet  oświaty na 2016 r. wynosi 36 mln zł.
Przewodniczący Komisji poruszył sprawę likwidacji części księgozbioru GCK.
Inspektor Jacek Rakoczy powiedział, że ma wyniki audytu GCK i są uwagi co do działalności ośrodka. Audyt nie obejmował jednak kwestii finansowo- księgowych Taka forma kontroli wymagała audytora zewnętrznego, a Wójt się na to nie zgodził. 

Ad. 2  Przekazanie w zarząd właściwym jednostkom placów sołeckich oraz obiektów rekreacyjnych.

Inspektor Jacek Rakoczy poinformował radnych kto nadzoruje poszczególne place zabaw i boiska na terenie gminy Białe Błota.
Radna Alina Puppel powiedziała, że nie ma standaryzacji w tej materii.
Inspektor Jacek Rakoczy powiedział, że aby to było wszystko w jednych rękach trzeba by cofnąć wszystkie zarządy trwałe i w tej kwestii należy się skonsultować z radcą prawnym.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że wnioskuje żeby to wszystko znalazło się w jednych rękach.
Na posiedzenie na zaproszenie przybyła Pani Edyta Ksobiak Radca Prawny, która została poproszona o wyjaśnienie procedury cofnięcia trwałego zarządu.
Pani Edyta Ksobiak powiedziała, że w tych przypadkach trzeba pouchylać decyzje dot. trwałych zarządów. To jest procedura, która będzie trwała kilka miesięcy.
Komisja podjęła dyskusję nt. wycieczek organizowanych przez sołectwa dla mieszkańców.

Ad.3. Działalność GCK – sprawozdanie finansowe za I półrocze, wynik inwentaryzacji GCK, sytuacja lokalowa GCK.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy podczas audytu był kontrolowany księgozbiór GCK?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że audyt mógł kontrolować tylko i wyłącznie dotację przyznana GCK.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy to prawda, że GCK wypłaciło zasiłek chorobowy, który powinien wypłacić ZUS?
Dyrektor GCK powiedział, że nic mu o tym nie wiadomo.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że ma na to dokumenty.
Dyrektor GCK powiedział, że na dzień dzisiejszy nie jest w tym temacie przygotowany i musiałby w tej sprawie spotkać się z księgową.

Ad. 2  Przekazanie w zarząd właściwym jednostkom placów sołeckich oraz obiektów rekreacyjnych.
Zgodnie z prośba Komisji na posiedzenie przybył Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak,  który w sprawie trwałego zarządu poinformował, że jeżeli ma być zrobiony nowy to trzeba wygasić stare decyzje.

Ad.3. Działalność GCK – sprawozdanie finansowe za I półrocze, wynik inwentaryzacji GCK, sytuacja lokalowa GCK.
Dyrektor GCK w sprawie likwidacji księgozbioru powiedział, ze odbył się on zgodnie z prawem. Pani Ewa Wilk została zobowiązana do wyboru książek, które nie były czytane przez 10 lat. De facto takie książki można wyrzucić, ale GCK chce wydać książki na zasadzie akcji „ uwolnić książkę”.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy Pan Zwoliński ma protokół z likwidacji tych książek i ich rozdania.
Dyrektor GCK powiedział, że nie będzie wykonany protokół z rozdania książek, bo one są już wycofane. Ponadto nie jest wymagana zgoda Wójta na wycofanie książek z księgozbioru, gdyż GCK ma osobowość prawną.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że ma dowody, iż rozdano książki w bardzo dobrym stanie.
Radny Krzysztof Kowalewski zapytał jaki procent książek usunięto z obiegu?
Dyrektor GCK powiedział, że około 6000 sztuk,a w księgozbiorze jest 125000 sztuk.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że według jej opinii książki powinny być rozdane w zgodzie z Urzędem Gminy.
Dyrektor GCK powiedział, że ośrodek ma osobowość prawną i nie trzeba o takich sprawach informować Wójta.
Przewodniczący Komisji zapytał dyrektora, czy podjął działania w sprawie sytuacji lokalowej ośrodka.
Dyrektor GCK powiedział, że dwa razy w tej sprawie spotkał się z Zastępcą Wójta. I został poinformowany, że budowa ośrodka kultury nie wchodzi w ogóle w grę. Odbyło się również spotkanie w sprawie garaży po autobusach szkolnych, ale pozostaną one na stanie COEiS.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała Dyrektora dlaczego nie poinformował radnych o zabraniu pomieszczeń ośrodkowi kultury.
Do sprawy księgozbioru i zasiłku chorobowego ustosunkowała się również pani Edyta Ksobiak i powiedziała, iż o majątku ośrodka kultury decyduje dyrektor. A w sprawie zasiłku chorobowego powiedziała, że tak do końca nie wie jakie są przepisy i musiałaby to sprawdzić. 
Przewodniczący Komisji poprosił Pana Dyrektora o przygotowanie na 22.10.2015 r. informacji na temat źle wypłaconego zasiłku chorobowego.
Komisja podjęła dyskusję na temat bazy lokalowej GCK.
Komisja przegłosowała następujące wnioski:
o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 r. środków na kino za rogiem;
o zabezpieczenie środków na schodowłaz w Szkole Podstawowej w Białych Błotach;
Dyrektor GCK przedstawił sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 r.
Radna Maria Wolsztyńska w związku z wątpliwościami co do kosztów Święta Gminy poprosiła na kolejna Komisję o faktury dot. organizacji tej imprezy.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (15 października 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (18 listopada 2015, 09:01:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 611