PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2016 r., o godz. 13:00


PROTOKÓŁ

z  posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2016 r., o godz. 13:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej.  

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecnosci oraz Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, inspektor Anna Bączkowska, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Łukasz Narolski, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Magdalena Obuchowicz, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak,  inspektor Aneta Malcer, przedstawiciel ZWiUK oraz Dyrektor Gminnego Żłobka „u Misia” Iwona Nowak.

Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski
Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję.
2. Sprawy bieżące.

Ad.1 Materiały na sesję.

- w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Anna Bączkowska, która poinformowała, że program został omówiony na poprzednim posiedzeniu Komisji, ale w związku z faktem, że ostatniego dnia  został jeszcze skonsultowany ze Stowarzyszeniem Parasolka uchwala została przygotowana na sesję listopadową. Propozycje złożone przez Stowarzyszenie Parasolka  nie zostały uwzględnione. Stowarzyszenie proponowało dopisanie do programu: współpracy w zakresie promocji i edukację prawną.

- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


Projekt uchwały przedstawił Kierownik Patrycjusz Migawa.

Przewodniczący Komisji poprosił o krótką informację na temat przygotowywań do reformy oświatowej. Zapytał o harmonogram prac, które w tym zakresie leżą po stronie Wójta i Rady Gminy.
Kierownik Patrycjusz Migawa poinformował, że prawdopodobnie w grudniu zostanie uchwalona ustawa przez Sejm, a reforma wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Dodał, że są rożne interpretacje prawne w zakresie naborów do klas pierwszych w nowych szkołach. Ustawa ułatwia przekształcenie szkół, gdyż następuje to z mocy prawa. Gimnazja mogą zostać wygaszone, przekształcone w samodzielne szkoły lub włączone do innych szkół. Uchwała przez Radę Gminy musi zostać podjęta do 31.03.2016 r., ale zanim zostanie podjęta musi zostać zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty. W związku z powyższym uchwałę intencyjną w tym zakresie należy podjąć do końca stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy szkoła podstawowa w Przyłękach jest gotowa do reformy.
Kierownik COEiS powiedział, że pani dyrektor szkoły Podstawowej w Przyłękach przymierza się do zmian w celu  dostosowania szkoły do nowych przepisów. Dodał jednak, że trzeba w razie czego być gotowym na funkcjonowanie bez szkoły w Przyłękach.

Ad.2. Sprawy bieżące.

Na Komisję przybył dyrektor Gminnego Centrum Kultury Łukasz Narolski, który przedstawił ofertę kulturalną ośrodka kultury. Poinformował, że realizowany jest projekt dot. literatury Wandy Chotomskiej.  Dodał, że Biblioteka Gminna została przeniesiona do większego pomieszczenia. Organizowane są również zajęcia samoobrony dla kobiet i zajęcia plastyczne. Do Kina za rogiem zostały już zakupione krzesła. Ponadto zostanie podpisane porozumienie dot. współpracy GCK z GOPSem i ZAZem.

 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2017 rok

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Obuchowicz.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił przedstawiciel ZWiUK, który poinformował, iż ww. taryfy będą obowiązywać do końca marca 2017 roku.

- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer i poinformowała również, że ma już wstępnie przygotowany projekt uchwały dot. zniżek w ramach Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej. Zniżki będą obejmowały zwrot 50 % kosztów  zakupu obiadów szkolnych oraz zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu gminy Białe Błota w innym przedszkolu niż Gminne Przedszkole Wróżka i w innym żłobku niż integracyjny Żłobek „u Misia”.

- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Żłobka Iwona Nowak.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sporu pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:
-w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017";
-w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
-w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu;
-w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewskimetryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 listopada 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (30 grudnia 2016, 14:34:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410