PROTOKÓŁ z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2016 r., od godz. 14:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

PROTOKÓŁ
z wspólnego posiedzenia Komisji  Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2016 r., od godz. 14:00  w Zakładzie Aktywności Zawodowej. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy Maciej Kulpa, Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, inspektor Anna Bączkowska, inspektor Aneta Malcer Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Inwestycji Bartosz Wiese, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa oraz Redaktor Naczelna Białe Błota info Marzanna Kreja

Posiedzenie Komisji prowadzili Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Bronisław Balcerowski.

Porządek posiedzenia:
1) Materiały na sesję.
2) Budżet gminy na 2017 r.

Na Komisji nieobecny był radny Czesław Jabłoński

Ad.1. Materiały na sesję.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Anna Bączkowska i poinformowała, że wojewoda zasugerował, aby w uchwale dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi nie wpisywać terminu składania sprawozdania gdyż wynika on z ustawy.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych na terenie gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer, która poinformowała, że zostają wprowadzone do programu następujące zniżki:

- zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zakup obiadów szkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Białe Błota.

- zwrot poniesionych miesięcznych  kosztów  za pobyt dziecka w innym, niż Gminnym Integracyjnym Żłobku „U Misia" w Łochowie nie więcej niż 135 zł miesięcznie od jednego dziecka.

- zwrot poniesionych miesięcznych  kosztów  za pobyt dziecka w innym, niż Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach nie więcej niż 100 zł miesięcznie od jednego dziecka.

Pani Aneta Malcer poinformowała również, że w tym roku pozostało ok 100 000 zł na realizację programu.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok i w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer, która poinformowała, że projekty nie różnią się od tych które zostały podjęte w zeszłym roku.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

-w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota. 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

-zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Białe Błota miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych.

Przewodniczący RG zaproponował zwiększyć liczbę punktów tj. ustalić dla Gminy Białe Błota ogólną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w ilości 75 punktów. - radni jednogłośnie przyjęli ww. wniosek.

Posiedzenie komisji opuścił o godz. 14:40 radny Rafał Barsukiewicz.

- zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i utworzenia centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach i nadania mu statutu.

Kierownik Patrycjusz Migawa poinformował, że zmianie uległa podstawa prawna uchwały.

- zmieniająca uchwalę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Patrycjusz Migawa. 

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Radna Alina Puppel zapytała kiedy się budżet zdeficytował, bo na początku roku był zbilansowany.

Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet zdeficytował się w maju albo w czerwcu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z opływem roku budżetowego 2016.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Bartosz Wiese.

Radny Krzysztof Kowalewski zapytał, czy nie można odwlec podpisanie umowy na budowę świetlicy w Cielu, gdyż w przypadku  podjęcia decyzji o budowie szkoły w Cielu ta pierwsza propozycja nie miałaby sensu.
Wójt Gminy powiedział, że Urząd nie wyraża akceptacji na budowę szkoły w Cielu. Ponadto dodał, że jest po rozmowie z kuratorem oświaty, który powiedział, że nigdy nie podejmie decyzji o likwidacji szkoły w Przyłękach. Zwrócił uwagę, że realizacja inwestycji w Cielu miałaby racje gdyby nie było szkoły w Przyłękach.
Radny Zbigniew Moroz zapytał skąd się wziął zapis dot. budowy szkoły w Cielu w 2017 r. i 2018 r. skoro się mówi, że nie budujemy szkoły.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że WPF obejmuje lata 2016-2024, ale ten dokument wygaśnie z dniem 01.01.2017 r. i będzie obowiązywać nowy WPF.

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na 2017 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła poprawki do projektu uchwały.

Radna Alina Puppel zapytała, co się zmieniło od momentu przedstawienia radnym projektu uchwały, że są teraz inne kwoty na diety radnych?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w kosztach Rady Gminy powinny być rozpisane wszystkie koszty tj. m.in. na energię elektryczną i oświetlenie. Te koszty są jednak księgowane w administracji i dlatego te wydatki są zmniejszone. Natomiast jeżeli wzrośnie podstawa do naliczenia diet to będzie trzeba zmienić tę kwotę.

Przewodniczący RG poruszył sprawę zdjęcia z promocji 5000  zł.

Skarbnik Gminy powiedziała, że to była decyzja radnych.
Radni podjęli dyskusję nt. współpracy z gminą Ellbmarch i Marianpol. 

Redaktor Naczelna Białe Błota info zapytała ile w tym roku wyniosły kwoty przeznaczone na promocję w prasie regionalnej, czego one dotyczyły i jakich mediów? Zapytała także czy to forum gospodarcze, które jest ujęte w budżecie, czy to jest powrót do inicjatywy, która kiedyś była.
Sekretarz Gminy poprosiła w zakresie wydatków na promocję w prasie regionalnej o złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Jeżeli chodzi o forum gospodarcze to nie wiadomo jeszcze jaki będzie miało charakter.

Radni podjęli dyskusję nt. promocji gminy w mediach.

W dalszej części spotkania Kierownik Bartosz Wiese omówił wydatki na inwestycje w 2017 r.
Radna Alina Puppel zapytała według jakiego klucza będą przyznawane dodatkowe środki na oświetlenie.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że sołectwo Białe Błota nie przeznaczyło nic na oświetlenie bo cały fundusz został przeznaczony na budowę chodnika na ul. Kaplicznej tj. do cmentarza komunalnego.
Wójt Gminy poinformował, że środki przeznaczone na oświetlenie w funduszu sołeckim zostaną powiększone o taką samą kwotę jaką przyznało każde sołectwo. Jeżeli chodzi o Prądki i Białe Błota to dostały one po 20 000 zl.
Radni podjęli dyskusje nt. oświetlenia.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli mieszkańcy ul. Czerskiej, który wyrazili swoje obawy co do realizacji tej ulicy w 2017 r.

Radni podjęli dyskusje nt. zrównoważonego rozwoju gminy.

Radna Gabriela Żernicka zapytała skąd się wzięły nowe autopoprawki do przedstawionego wcześniej projektu budżetu. Powiedział, że część radnych opowiada się za dwiema szkołami w Białych Błotach. Nowo powstała szkoła w przyszłości zostałaby przeniesiona do Ciela, a w budynek Gimnazjum służyłby jako budynek zbiorczy dla COEiS, GOPS, ZwiUK i Urzędu Gminy. Dodała, że nie jest za budową ul. Zawiłej w 2017 tylko w 2018 r. i jest przeciw budowie ulicy Olchowej.
Radna Alina Puppel powiedziała, że jest członkiem Rady Rodziców  w szkole podstawowej w Białych Błotach i jest przeciwna tworzeniu nowej placówki w Cielu. Rodziców dzieci ze szkoły podstawowej w Białych Błotach nikt nie zmusi do wożenia dzieci do innej placówki.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów ogłosił przerwę.
Po przerwie radni podjęli dalszą dyskusję nt. sytuacji  oświatowej na terenie gminy Białe Błota oraz aportu środków finansowychdo ZWiUk.

Protokołowała:
Magdalena Maison

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Bronisław Balcerowski
  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 grudnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (25 maja 2017, 09:34:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359