PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 czerwca 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 22 czerwca 2017 r., o  godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie wg listy obecności oraz Wójt Gminy Maciej Kulpa, Skarbnik Gminy  Lucyna Krasulak,  kierownik Referatu  Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego  Andrzej Wiekierak, kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Łukasz Narolski i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusława Bajgot.

Komisję prowadził Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.

Porządek posiedzenia:
1) Oferta wypoczynku letniego.
2) Materiały na sesję.
3) Sprawy bieżące.

Ad. 1 Oferta wypoczynku letniego.

Informację nt. wypoczynku letniego w imieniu dyrektorów szkół przedstawił kierownik Patrycjusz Migawa.

W szkole Podstawowej  Białych Błotach odbędą się półkolonie w terminie od 3-14 lipca  2017 r. Liczba uczestników to 131 osób. Zajęcia będą się odbywać od godz. 9:00 do godz. 14:00. W programie przewiduje się:
- wyjazd na basen;
- wyjazd do kina;
-wyjazd do parku trampolin;
- wyjazd do Muzeum Ściśle Tajnego;
- zwiedzanie Bydgoszczy.
Koszt turnusu to 230 zł za dwa tygodnie.

W Zespole Szkół w Łochowie odbędą się półkolonie w terminie od 17-28 lipca 2017 r. Liczba uczestników to 137 osób. Zajęcia będą się odbywać od godz. 9:00 do godz. 14:00. W programie przewiduje się wiele wycieczek tematycznych tj. wycieczka do Muzeum Wodociągów, do Wieży Ciśnień, zajęcia na ścianie wspinaczkowej.
Koszt turnusu to 230 zł za dwa tygodnie.

Szkoła organizuje również obóz tenisowy w terminie od 13 do 20 sierpnia 2017 r. w Sypniewie. Liczba uczestników to 19 osób. Koszt obozu to 700 zł.
Publiczne Gimnazjum  Białych Błotach organizuje obóz letni w Bieszczadach w terminie od 25 lipca do 2 sierpnia 2017 r. w Solinie. Liczba uczestników to 22 osoby. W programie:
- rejs statkiem po Solinie;
-wędrówki po górach;
-wycieczka na Połoninę Wetlińską
-wycieczka do Lwowa.
Koszt obozu to 990 zł.

Ponadto przez cale wakacje dla wszystkich dzieci dostępne będą boiska Orlik.

Dyrektor Łukasz Narolski przedstawił program półkolonii organizowanych przez GCK. Półkolonie odbędą się w czerwcu i będą pod nazwą tropem przyrody. Program będzie obejmował:
- pieczenie kiełbasek na Leśnej Ścieżce Dydaktycznej;
-wycieczka do juraparku w Solcu Kujawskim;
-wycieczka do zoo  Bydgoszczy;
-wycieczka do Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej;
-wycieczka do Kozielca. 

Dyrektor GCK poprosił członków Komisji, aby  sytuacji przeprowadzania kontroli na terenie ośrodka kultury kontaktować się z dyrektorem, a nie wypytywać o zajęcia dodatkowe pracowników.
Na posiedzenie Komisji przybyła radna Anna Zawidzka.

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot poinformowała, że GOPS organizuje półkolonie  świetlicach tj:
- w świetlicy socjoterapeutycznej „ Małgosia”  Cielu;
- w ośrodku wsparcia i integracji „ Jagódka” w Trzcińcu;
- w ośrodku wsparcia i integracji „ Malina”  Murowańcu;
- w ośrodku wsparcia i integracji „ Kruszyna”  Kruszynie Krajeńskim.
Odbędą się dwa turnusy. Liczba uczestników to 80 dzieci.

Ad.3  Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęło pismo w sprawie projektu uchwały dot. dofinansowania do ogrzewania, gdzie Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, że kwota dofinansowania musi być stała, a nie przez rok wyższa a potem ulec zmianie.

Ad. 2 Materiały na sesję. 

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie miejscowości Murowaniec w gminie Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak. 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak. 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak. 

Kierownik poinformował, że do porządku obrad na sesji zgłosi dwa projekty uchwał dot. odpowiedzi na skargi złożone na uchwały rady gminy.

Przewodniczący komisji ogłosił 10 minut przerwy.

Przewodniczący komisji poinformował po przerwie, że komisję opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Białe Błota w roku 2017;


Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad.3 Sprawy bieżące.

Radna Anna Zawidzka zapytała dlaczego nie jest realizowana ulica Betonowa, projekt tej ulicy jest wykonany już od dawna.
Wójt Gminy poinformował, że ul. Betonowa będzie realizowana w 2018 roku. 
Przewodniczący komisji zapoznał radnych z pismem pana Korzeba dotyczącym oferty sprzedaży budynku pod Urząd Gminy. Komisja przegłosowała wniosek do Wójta Gminy o przedstawienie warunków, które zaproponował inwestor.

                                                                               


                                                                                                              Przewodniczący
Komisji  Oświaty, Kultury i Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
                                                                                                             Krzysztof Kowalewski


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 czerwca 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (30 października 2017, 09:07:45)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (30 października 2017, 09:18:37)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 507