PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 25 stycznia 2018 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 25 stycznia 2018 r., o  godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota

W posiedzeniu udział wzięli członkowie wg listy obecności oraz  Zastępca Wójta Jan Jaworski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Łukasz Narolski, dyrektor Gminnego Przedszkola „ Wróżka” Krystyna Nowak- Grobelska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, radna Alina Puppel, redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja,
 przedstawiciel Stowarzyszenia Awangarda, mieszkaniec gminy Białe Błota pan Wiesław Siemiński.

Komisję prowadził Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.

Na posiedzenie Komisji spóźnił się radny Krzysztof Kocikowski.

Porządek posiedzenia:
1) Funkcjonowanie GCK w 2018 r.
2) Plan i koszty imprez kulturalnych na terenie gminy w 2018 r.
3) Materiały na sesję.
4) Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Funkcjonowanie GCK w 2018 r.
Informacje nt. funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury przedstawił dyrektor Łukasz Narolski i poinformował, że złożył w 2017 r. dwie propozycje projektu budżetu GCK. Pierwszy zakładał dotychczasową działalność, a drugi  obejmował dodatkowo środki finansowe na funkcjonowanie dwóch nowych świetlic w Cielu i w Zielonce. Na tą drugą koncepcję nie znaleziono środków w budżecie. Obecnie większość pracowników przebywa w placówce Białych Błotach. Siedziba ośrodka znajduje się w szkole podstawowej. Obecnie zajmujemy 5 pomieszczeń. Na początku września ośrodek kultury był zobowiązany do oddania jednego pomieszczenia na potrzeby czytelni.
Przewodniczący Komisji powiedział, że był w Łochowie z radnym Kazimierzem Jadomski i stan budynku GCK jest w bardzo złym stanie. Zapytał, czy tam odbywają się zajęcia?
Dyrektor Łukasz Narolski powiedział, że budynek GCK nie jest własnością ośrodka. Zarządcą budynku jest gmina  Białe Błota. W grudniu 2017 r. został złożony do urzędu gminy wniosek o kontrolę stanu technicznego budynku GCK w Łochowie.
Przewodniczący Komisji zapytał o możliwość zorganizowania zajęć w soboty?
Dyrektor Łukasz Narolski poinformował, że wszystko rozbija się o pieniądze. Poza tym bardzo często sale są wieczorami wynajmowane. Dyrektor dodał, że wpłynęło pismo sołtysów m.in. Lisiego Ogona o przejęcie świetlic.
 
Ad.4 Wolne wnioski.

Radna Alina Puppel poinformowała, że pojawił się nowy program OSA ( Otwarte Strefy Aktywności) umożliwiający uzyskanie 50 % dofinansowania. Radna powiedziała, że złożyła do Urzędu Gminy Białe Błota wniosek, aby w ramach tego programu dofinansować plac zabaw w Murowańcu. Termin składania wniosków mija 15 lutego br.
Zastępca Wójta Jan Jaworski poinformował, że kwota na ten programnie była ujęta w budżecie gminy na 2018 r. Ponadto dodał, ze jest zwolennikiem programów w których jest 85% dofinansowania, przy 15 % wkładu własnego. Wójt zaproponował następujące propozycje dofinansowań na 2018 r.:
- przedszkole w Zielonce, dofinansowanie wynosi 40%, z czego wkład własny wynosi 60%;
- rozbudowa przedszkola w Białych Błotach, gdzie dofinansowanie wynosi 80%, a wkład własny 20%.
Wójt poprosił radnych o zajęcie stanowiska na które z tych zadań ogłosić przetarg.

Ad.2. Plan i koszty imprez kulturalnych na terenie gminy w 2018 r.

Dyrektor Łukasz Narolski powiedział, że nie wie, czy w tym roku zostanie zorganizowane Święto Gminy.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy zespół Złote Łany dostaje jakąś dotację z ośrodka kultury na swoją działalność? Zaproponowała, żeby w jakiś sposób wspomóc finansowo zespół.
Dyrektor Łukasz Narolski powiedział, że współpracuje z zespołem Złote Łany. Są to osoby, które występowały w Zespole Płomienie. Ośrodek kultury ich wspomaga, ale stroje są ich własnością
Redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja zapytała ile kosztowało w 2017 r. Święto Gminy?
Dyrektor Łukasz Narolski poinformował, że koszt Święta Gminy w 2017 r. wyniósł 83 587,30 gr.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła sprawę Rady Programowej ośrodka kultury, która do końca marca powinna złożyć sprawozdanie ze swojej działalności.
Dyrektor Łukasz Narolski poinformował, że na najbliższą sesję przygotuje projekt uchwały w sprawie nowej Rady Programowej. Zaproponuje następujące osoby, w skład rady tj. pana Z. Sielickiego mieszkańca Murowańca, panią Malgorzatę Ziółkowską instruktora GCK, pana Michał Zdeb aktora mieszkańca Łochowa oraz pana W. Piskorz kompozytora i muzyka mieszkańca Przyłęk.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła sprawę strony internetowej.
Dyrektor Łukasz Narolski odpowiedział, że strona funkcjonuje.

Ad.4. Sprawy bieżące , wolne wnioski.

Na posiedzenie komisji przybyła pani Krystyna Nowak- Grobelska dyrektor Gminnego Przedszkola „ Wróżka”, która powiedziała, że cały czas jest potrzeba na większą liczbę miejsc w przedszkolu. W roku 2017/2018 do przedszkola w Białych Błotach nie przyjęto ok 50 dzieci. Dodała, że niebawem kończy się okres wynajmu pomieszczeń od księdza. Na tę chwilę jest zapotrzebowanie na dodatkowe  3 do 7 grup.

Na posiedzenie komisji o godzinie 15:30 przybył radny Krzysztof Kocikowski.

Ad.3. Materiały na sesję.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy tj:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie  wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. : Budowa budynku przedszkola w miejscowości Zielonka” z kwotą 604 859,00 zł, budowa jest planowana w latach 2018-2019;
- w administracji kwotę 100 000,00 przeznacza się na zakup wyposażenia i postawienie masztu na potrzeby nowego budynku Referatu Dróg i PSZOK;
-kwotę 20 200,00 przeznacza się na uregulowanie zobowiązania za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota;
- kwotę 7 995, 00 przeznacza się na uregulowanie zobowiązania za wykonanie PFU na potrzeby GCK w Białych Błotach;
-kwotę 23 000,00 przeznacza się na uregulowanie zobowiązań za place zabaw.
Ponadto w części opisowej w uzasadnieniu dane nie odpowiadają części tabelarycznej. W dochodach na stronie 5 w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się rozdział 80195 z opisem w brzmieniu:” wpływy z wynajmu 1830 zł – zwrot opłat za energię elektryczną i wodę 5 000 zł. A w dziale 851 ochrona zdrowia wykreśla się rozdział 85195 – pozostałą działalność.
Z kolei w dochodach:
- zwiększa się o 600 000, 00 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości;
- kwota 10 000,00 zł to wypracowane dochody przez WTZ „ Dąb” w Białych Błotach.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad.4. Sprawy bieżące , wolne wnioski.

Na posiedzenie komisji przybył przedstawiciel Stowarzyszenia Awangarda tj. organizacji strzeleckiej, która organizuje festyny strzeleckie.  Poinformował, że na terenie gminy znajduje się strzelnica pod zarządem Policji. 15 lat temu cofnięto jej certyfikat i obecnie służy Straży Miejskiej na szkolenia psów. Poprosił o cofniecie zarządu Policji. Poinformował, że stowarzyszenie na własny koszt wyremontuje ją i oferuje utworzenie na terenie gminy kół strzeleckich. Poprosił o poparcie przez Radę Gminy projektu obywatelskiego w tym zakresie, który niebawem zostanie złożony do Urzędu Gminy .
Komisja przegłosowała następujące wnioski:
o podłączenie do sieci gazowej budynków GCK w Łochowie i w Łochowicach;
o uporządkowanie spraw związanych z zarządem budynku GCK w Łochowie;
o dotację celową na działalność zespołu Złote Łany ( Komisja proponuje kwotę  10 000 zł).


Przewodniczący
Komisji  Oświaty, Kultury i Zdrowia
   Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 stycznia 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (27 lutego 2018, 11:49:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 516