PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 21 grudnia 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota

Protokół 


Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 
z dnia 21.12.2018r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
W spotkaniu uczestniczyli:  przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski, radna Anna Zawidzka, radny Krzysztof Kocikowski, radna Maria Wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski, radny Rafał Barsukiewicz, kierownik Referatu Inwestycji p. Bartosz Wiese, inspektor Aneta Malcer, kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Budżetu i Finannsów Krystyna Kołodziejczak. 

Posiedzenie komisji prowadził Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Kowalewski, który powitał wszystkich zebranych i poinformował, że nieobecna jest radna Anna Zawidzka i radny Rafał Barsukiewicz.

Porządek spotkania:


1.Budżet na rok 2018.
2.Omówienie projektów uchwał.

Ad 2.- Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017r. 

Bartosz Wiese kierownik Referatu Inwestycji    przekazał, że kwota niewygasająca stanowi 7.754.635,39 zł. Na tę kwotę składa się: budowa ścieżki pieszo- rowerowej w miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński-projekt został złożony do Starostwa.


Przewodniczący komisji Krzysztof  Kowalewski pytał kiedy rozpocznie się budowa tej ścieżki.

Bartosz Wiese kierownik Referatu Inwestycji mówił, iż ma nadzieje że w przyszłym roku zostanie rozpoczęta. Może to być wykonane do czerwca.

Przewodniczący komisji Krzysztof  Kowalewski pytał, co się stanie ze środkami jeżeli ta budowa nie zostanie wykonana.

Pan Wiese mówił, że wówczas środki trafią do ogólnego budżetu.

Bartosz Wiese kierownik Referatu Inwestycji wymienił kolejną pozycję dot. wymiany połączenia ulicy z drogą powiatową w Trzcińcu, na to jest kwota 18.819 zł Są to środki z sołectwa Trzciniec. Opóźnienia wynikają z faktu, że firma Enea długo uzgadnia dokumentacje.

(na salę wszedł radny Rafał Barsukiewicz)

Bartosz Wiese kierownik Referatu Inwestycji wspomniał o kolejnej inwestycji, a mianowicie budowie ulicy Zawiłej, ul. Boruty oraz części ul. Chlebowej, na ten cel zaplanowana jest kwota 1.072.018,80 zł.

(Na komisję przybyła radna Anna Zawidzka)

Bartosz Wiese kierownik Referatu Inwestycji powiedział, że kolejnym zadaniem jest budowa ulic w Białych Błotach na kwotę przeszło miliona zł. Dokonano odbioru tych ulic i wskazano drobne usterki.
- budowa ulicy pieszej w Białych Błotach. Odbiór został dokonany w dniu dzisiejszym, nie stwierdzono usterek.
- budowa ulic w różnych miejscowościach - kwota 262.851 zł, był przetarg na sześć części, wyłoniono w przetargu trzech wykonawców. Również brak jest wymaganych uzgodnień. - budowa nawierzchni ul. Czerskiej w Białych Błotach- kwota 799.500 zł., ulica jest w trakcie realizacji.
- projekt i budowa ul. Cyprysowej w Łochowie oraz projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu. W ul. Cyprysowej musi zostać wybudowana dodatkowa przepompownia do kanalizacji deszczowej i musi zostać zaprojektowane przyłącze energetyczne.

Przewodniczący komisji Krzysztof  Kowalewski pytał, czy ul. Sokola jest już w całości wykupiona przez gminę.

Bartosz Wiese kierownik Referatu Inwestycj odpowiedział, że Starostwo wydeleguje swojego rzeczoznawcę, który będzie osądzał odszkodowanie i gmina będzie płacić za działki prywatne.

- budowa zatok przystankowych na terenie Gminy Białe Błota kwota-18.818 zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zastrzegła, że na każdym etapie projektu może wnieść swoje zmiany.
- budowa ulicy w Białych Błotach na kwotę 258.110 zł.
- zakup dwóch sztuk serwerów, zakup macierza komputerowego lącznie- 60 tyś zł.
- zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska- termomodernizacja w części budynku zespołu szkół w Łochowie,
- projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy 206.690,64 zł (oświetlenie ledowe w 23 punktach), - przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską- 658.353,03 zł Kierownik Referatu Inwestycji  dodał, że na sesji do tej uchwały zostanie wprowadzona autokorekta związana z GCK w Łochowie. Została wykonana termomodenizacja, firma miała czas na wykonanie zadania do końca października, rozpoczęły się prace odbiorowe, jednak stwierdzono, że prace zostały wykonane fatalnie. 

Radny Rafał Barsukiewicz pytał o świetlice w Zielonce, gdzie w kilku miejscach na kasetonach można zauważyć zacieki.

Bartosz Wiese kierownik Referatu Inwestycji odpowiedział, że chyba zostało to już usunięte.


Radna Anna  Zawidzka zwróciła uwagę na zabudowane kaloryfery w tym budynku.

Przewodniczący komisji Krzysztof  Kowalewski dodał, że za takie pieniądze można było wykonać ogrzewanie podłogowe.

Radna Maria Wolsztyńska
mówiła również o płytkach położonych w ciągach komunikacyjnych, które są niebezpieczne dla przechodzących tam dzieci.


-Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Giny Białe Błota na rok 2018. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok.

Inspektor Aneta Malcer mówiła, że w tej uchwale zawarta jest diagnoza społeczna problemów, które dotyczą przede wszystkim narkomanii i alkoholizmu na terenie gminy. Diagnoza została wykonana przez firmę zewnętrzną. Na podstawie wyników diagnozy został utworzony program. Jest kilka nowych rzeczy wpisanych do tych uchwał m. in w programie przeciwdziałania alkoholizmowi wpisano wyposażenie oraz zakup materiałów edukacyjnych dla placówek lecznictwa odwykowego, z którego korzystają mieszkańcy. Na ten cel zaplanowana jest kwota 1000 zł. Dodatkowym zapisem jest adaptacja miejsc dla dzieci na dodatkowe zajęcia. Pierwszym takim miejscem byłoby pomieszczenie zaadaptowane przy Plebanii. Ogólna kwota na dwa programy wynosi 360.000 zł.

Radny Krzysztof Kocikowski pytał jaki był koszt przeprowadzenia tej diagnozy.

Inspektor Aneta  Malcer mówiła, że koszt wyniósł 2.600 zł 

Radny Krzysztof  Kocikowski stwierdził, że została wykonana tylko ankieta. Czy tym musiała zajmować się aż firma zewnętrzna, czy nie można było tego wykonać w ramach pracowników Urzędu. 

Inspektor Aneta Malcer stwierdziła, że było to pracochłonne i nie wie czy sama byłaby w stanie przeprowadzić tę diagnozę. Diagnozę wykonuje się raz na 5 lat, a w tej chwili jest tylko badanie niektórych rzeczy.


Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski powitał przybyłego na komisję Pana Jana Jaworskiego Zastępcę Wójta. 

Zastępca Wójta Jan  Jaworski pokrótce przedstawił swoją osobę, wspomniał o sytuacji gminy, mówił o deficycie, planowanych inwestycjach m. in o budowie wodociągu, budowie dróg.
Następnie członkowie komisji przeszli do omówienia kolejnych projektów uchwał.

 Patrycjusz Migawa kierownik COEiS przekazał, że planuje wprowadzenie na sesję dwóch projektów uchwał. W listopadzie ukazała się ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Część zadań dotychczas wpisanych w ustawie o systemie oświaty, a więc finansowanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych zostanie przeniesiona do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W związku z powyższym należy zmienić uchwały. Druga uchwała dotyczy dodatków dla nauczycieli. W ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dokonano zmiany do ustawy Karta Nauczyciela. Zlikwidowano wszelkie dodatki dla nauczycieli, pozostaje tylko dodatek wiejski, lecz planowana jest podwyżka. 

Radna Maria  Wolsztyńska pytała o oświadczenie załączone do porządku obrad dotyczące budowy hali rehabilitacyjno- sportowej. 


Patrycjusz Migawa kierownik COEiS stwierdził, że prawdopodobnie zostało to wprowadzone przez Pana Przewodniczącego i Pana dyrektora. 

Radny Krzysztof Kowalewski powitał przybyłą na komisję Panią Skarbnik, która omówiła budżet gminy Białe Błota, główne zmiany dot wydatków.


Ad.1. 
Skarbnik gminy p. Lucyna Krasulak omówiła również projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018. Wspomniała, że zgodnie z oczekiwaniami komisji zmniejszono aport. 100.000 zł z aportu przeszło na inwestycje drogowe tj. ul Śluzową w Prądkach. Ponadto 3.000 zł zostało zdjęte z imprezy, która miała odbyć się w Łochowicach. Zostało to przeniesione do GCK- będzie zwiększenie dotacji. Są inaczej rozbite kwoty niż było to w wersji pierwotnej. 

Przewodniczący komisji Krzysztof  Kowalewski pytał, czy są przewidziane cięcia w przyszłorocznym budżecie dot oświaty w stosunku do bieżącego roku. Pani Krasulak odpowiedziała, że może być taka sytuacja, że trzeba będzie dołożyć środków, może brakować na płace i pochodne.
(z sali wyszedł radny Barsukiewicz)


Radny Krzysztof  Kocikowski mówił, że ma wątpliwości co do ul. Śluzowej. Wspomniał o wniosku Pana Barsukiewicza, który zrezygnował z budowy tej ulicy. O 100.000 zł zostaje pomniejszona kwota aportu dla Zakładu Wodociągów na rzecz budowy ul. Śluzowej. Mówił, że na inwestycje należy patrzeć całościowo albo rozbić je na kubaturowe i drogowe. Stwierdził, że brak jest równowagi w tej kwestii. Wcześniej wnioskował o budowę drogi w sołectwie Przyłęki co nie zostało ujęte. Mówił o małej ilości przejść dla pieszych w Przyłękach i jako przeciwieństwo podał okręg Zielonka gdzie realizowanych jest wiele inwestycji drogowych. Pytał jak to się ma do równoważnego rozwoju i równego traktowania.
Pan Kowalewski wspomniał, że w poprzednim roku było bardzo dużo inwestycji drogowych realizowanych w miejscowości Białe Błota. Wyraził swoje zadowolenie, że znalazły się pieniądze na ulicę w Cielu.
Pani Skarbnik dodała, że w uchwale został ujęty również deficyt gminy w kwocie 4,5 mln zł. Została dokonana również zmiana zgodnie z sugestią radnych dot. promocji jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł dla Gminy Ellmarsch.Pani Wolsztyńska proponowała, aby poszukać kwoty około 100.000 zł na inwestycje o których mówił Pan Kocikowski

Radny Krzysztof  Kocikowski zaproponował wniosek dot. utwardzenia dróg wokół budynku świetlicowo- sportowego w miejscowości Przyłęki.

Komisja przyjęła jednogłośnie zaproponowany wniosek.

Ad.2.
- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
Dyskutowano nad punktami dot. planu prac Komisji Oświaty.

Na tym zakończono spotkanie komisji. 
Protokołowała:
A.Cabańska


Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki

Społecznej i Sportu
Krzysztof Kowalewski
metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (21 grudnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (20 kwietnia 2018, 13:49:16)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (7 września 2018, 09:50:17)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 389