PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn.22 marca 2018 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota                                                                      Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu z dnia 22.03.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Komisji tj.: przewodniczący komisji radny Krzysztof Kowalewski, radna Anna Zawidzka, radna Maria Wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski i radny Rafał Barsukiewicz, pan Jan Jaworski Zastępca Wójta Gminy Białe Błota, pan Jacek Grzywacz przewodniczący Rady Gminy Białe Błota, pani Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy Białe Błota, pani Bogusława Bajgot kierownik GOPS, inspektor Pani Aneta Malcer, pan Andrzej Wiekierak kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pan Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

Posiedzenie komisji prowadził radny Krzysztof Kowalewski, który powitał wszystkich zebranych.

Nieobecny na komisji był radny Krzysztof Kocikowski

Porządek posiedzenia:

1.Wyjazd komisji do świetlicy wiejskiej w Cielu, do żłobka, świetlicy w Zielonce, oraz budynku świetlicowo sportowego w Przyłękach.
2.Zapoznanie z projektami uchwał na sesję.

Ad. 1 Wyjazd komisji do świetlicy wiejskiej w Cielu, do żłobka, świetlicy w Zielonce, oraz budynku świetlicowo sportowego w Przyłękach.

Przewodniczący komisji poinformował, że komisja odbyła spotkanie wyjazdowe w Cielu, Zielonce i Przyłękach celem obejrzenia inwestycji na tych terenach.

 Następnie głos zabrał Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Mówił o konieczności budowy 10 oddziałowego przedszkola w Gminie Białe Błota w miejscowości Ciele. Planuje się budowę przedszkola nowoczesnego i możliwie najtańszego w eksploatacji. Konieczność wybudowania tegoż przedszkola wynika z faktu, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom 3 letnim i starszym miejsca w przedszkolu bądź w oddziale przedszkolnym utworzonym w szkole podstawowej. Obecnie dzieci jest więcej niż ilości miejsc w przedszkolu i trzeba będzie dla tych dzieci utworzyć oddziały przedszkolne w szkole podstawowej. Nowe przedszkole powinno obniżyć koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym, co obniży ogólnie koszty oświaty. Dzięki „wyjściu” oddziałów przedszkolnych ze szkół zwolnią się miejsca, co spowoduje opuszczenie budynku przy ul. Czerskiej. Pan Wójt polecił śledzenie wszystkich programów dot. dofinansowania obiektów przedszkolnych i w tym celu niezbędne będzie przygotowanie dokumentacji. Wiadomo, że łączna pula środków na budowę przedszkoli na województwo wynosi 8.000.000 zł.

Radna Maria Wolsztyńska pytała, czy budowa przedszkola w Białych Błotach jest już ostateczną lokalizacją, ponieważ myślała o terenie Łochowa.

Kierownik Patrycjusz Migawa odpowiedział, że decyzja zależy od rady, to nie jest ostatecznie wybrana lokalizacja, ale w Łochowie jest dużo przedszkoli niepublicznych i na tym terenie nie ma problemu z przyjęciem wychowanków.

Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski zaproponował wniosek, który został przyjęty jednogłośnie- 5 za przy 5 obecnych radnych

WNIOSEK: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu wnioskuje, aby zabezpieczyć środki na program funkcjonalno- użytkowy dla budowy 10 oddziałowego przedszkola w Gminie Białe Błota.

Ad. 2 Zapoznanie z projektami uchwał na sesję.

-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Białe Błota na 2018 rok. 
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2018 rok.

Inspektor Aneta Malcer omówiła projekty uchwał wskazując, że zmiana dotyczy wydatków. Poinformowała, że otrzymuje informacje z policji i od sołtysa, że w Łochowicach dochodzi do aktów wandalizmu m. in. została zdewastowana scena, która tam się znajduje. Jest prośba, aby zmodernizować monitoring na tym terenie przy świetlicy, co można wykonać w ramach programu. Aby to zadanie można było zrealizować, zdjęto jedno z zadań dotyczące promocji zdrowego stylu życia. Na to zadanie są małe środki i nie wystarczą na to, aby rozpisać konkurs dlatego zostały przeniesione. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał głosując 5 głosów za, przy 5 obecnych radnych. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Pani Anna Zdunek Kierownik Referatu Ochrony Środowiska przekazała, że w projekcie uchwały zmieniły się tylko kwoty i są one wyższe. Środki te zostaną przeznaczone m. in. na sterylizację i uśpienie kotów. Umowy są podpisane z tymi samymi podmiotami na świadczenie usług w zakresie wyłapywania zwierząt.

Radna Maria Wolsztyńska pytała o wywóz padłych zwierząt, czy należy to do obowiązków Gminy.

 Kierownik Anna Zdunek mówiła, że jeżeli chodzi o padłe zwierzęta to zależy kto jest właścicielem drogi, generalnie zwierzęta te usuwa się z terenu gminy.

Radna Anna Zawidzka pytała, kto podjął decyzję o wycince drzew wokół Urzędu Gminy Białe Blota?

Kierownik Anna Zdunek mówiła, że już wcześniej była podjęta taka decyzja, były to drzewa które zasłaniały urząd i stwarzały zagrożenie. Teren zostanie zagospodarowany zielenią i będzie zainstalowane oświetlenie.

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał głosując 5 głosów za przy 5 obecnych radnych.

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.

Inspektor Ryszard Gołąb poinformował, że zgodnie z nową ustawą nowelizującą kodeks wyborczy wprowadza się zmiany, które dotyczą zasady wybierania, tworzenia okręgów. W gminach powyżej 20.000 mieszkańców, a taką gminą są Białe Błota będą okręgi wielomandatowe. Rada gminy uchwala na wniosek wójta podział na okręgi do końca marca. Następnie w ciągu miesiąca należy podjąć uchwałę o podziale na obwody głosowania. Będą trzy okręgi wyborcze z których zostanie wybranych 21 radnych. Jeżeli chodzi o obwody głosowania to będzie ich 15 tak jak do tej pory. Proponuje się utworzenie trzech okręgów na terenie gminy Białe Błota. Okręg wyborczy nr 1 zawierałby w sobie sołectwo Białe Błota, Trzciniec co daje 7 mandatów. Okręg wyborczy nr 2 zawiera sołectwa Ciele, Kruszyn Krajeński, Murowaniec, Prądki, Przyłęki, Zielonka, co daje 8 mandatów i ostatni okręg wyborczy zawiera sołectwa Lisi Ogon, Łochowice, Łochowo- daje to 6 mandatów. Łącznie 21 mandatów. Głosowanie odbędzie się na listy, lista musi przekroczyć próg 5%. Do prac będą powołane dwie komisje przez komisarza wyborczego. Na terenie woj. kujawsko- pomorskiego powołanych jest dwóch komisarzy wyborczych. Został powołany ustawą urzędnik wyborczy.

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosów za przy 5 obecnych radnych. 
Członkowie komisji prosili o przerwę.

Po przerwie na sali nieobecna była radna Zawidzka i radny Barsukiewicz .

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kowalewski przeszedł do omówienia dalszej części dokumentów przygotowanych na sesję.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania „Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-1018 za rok 2017.

Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot  omówiła projekt uchwały wskazując, że założone zadania na lata 2016-2018 są kontynuowane. GOPS zaczyna zawierać porozumienia ze stowarzyszeniami i Gminnym Centrum Kultury w celu stosowania wszelkiej profilaktyki i eliminowania błędów wychowawczych, a także wspierania rodzin i pomocy dzieciom. Przekazała, że dodatkowym zadaniem dla pracowników socjalnych będzie informowanie rodzin o możliwościach ekologicznego użytkowania np. zmiany pieca- jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały głosując 3-za przy 3 obecnych radnych.

Kierownik GOPS
 p. Bogusława Bajgot dodała, że 20.03 br złożyła pismo do Urzędu Gminy Białe Błota w sprawie zwiększenia środków w budżecie. Pismo to zostało skierowane do przewodniczącego rady, komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, a dotyczy kwoty 80.000 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, jak również kosztu zakupu samochodu. Obecnie użytkowany samochód wymaga naprawy. Mówiła, że w grudniu 2017r GOPS przekazał do budżetu gminy ponad 90.000 zł niewydatkowanych środków. W Domu Pomocy Społecznej, przybywa mieszkańców m. in. skierowanych do pobytu nakazem Sądu, a koszty utrzymania rosną. Koszt pobytu zależy od dochodów własnych i kosztów Domu Pomocy. Zabezpieczonych na ten cel jest 305.000 zł., natomiast potrzebne jest 310.000 zł.

Radna Maria Wolsztyńska zasygnalizowała, że są takie sytuacje, gdzie osoby korzystające z samochodu często umówione z lekarzem nie mogą wyjechać bo kierowca np. jest na zwolnieniu, a nie ma drugiego kierowcy.

Kierownik p. Bogusława Bajgot potwierdziła, że jest jeden kierowca. W sytuacjach jakie wskazała radna Maria Wolsztyńska prosiła, aby te osoby się z nią kontaktowały.

Radna Maria Wolsztyńska dodała, że planuje się zakup samochodu dla Policji, a należałoby kupić samochód dla GOPS-u.

Przewodniczacy komisji radny Krzysztof Kowalewski stwierdził, że może samochód wziąć w leasing.

(na salę weszli radna Zawidzka i radny Barsukiewicz )

Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot
poinformowała także o złym wykonaniu robót budowlanych na dachu Warsztatów Terapii Zajęciowej. Obiekt został dopuszczony do użytku, natomiast zostały wskazane zalecenia. Jest prośba, aby Gmina wspomogła WZT w naprawie dachu.

Komisja wyraziła pozytywną opinię odnosząc się do pisma, które wpłynęło z GOPS, głosując 5 za przy 5 obecnych radnych. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota

 Komisja Oświaty przyjęła pozytywnie projekt uchwały głosując 5 za przy 5 obecnych radnych.   

Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski zaproponował przerwę. Po przerwie powitał obecnych przybyłych na komisję panią Skarbnik oraz pana Jana Jaworskiego Zastępcę Wójta. 

-Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.    

Skarbnik Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały. Wskazała, że budżet zostaje zwiększony o kwotę 359.172 zł. 

 Przewodniczący komisji Krzysztof Kowalewski pytał po jakim śladzie to ma przebiegać połączenie obwodnicy Bydgoszczy z węzłem w Białych Błotach.

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski odpowiedział, że w pierwszej kolejności trzeba wszystkie ślady obwodnicy wjazdu na węzeł Białe Błota wbudować na tzw. koncepcję i te cztery ślady będą później przedmiotem decyzji środowiskowej. Ta decyzja przesądzi o tym, który ślad zostanie wybrany. Prawdopodobnie decyzję o wybraniu trasy wyda Urząd Wojewódzki. Czynnikiem decydującym o wyborze trasy będą koszty i konsultacje społeczne. Jest zawarte porozumienie pomiędzy miastem Bydgoszcz, Starostwem, Zarządem Dróg Wojewódzkich i Gminą Białe Błota, które mówi o wspólnym opracowaniu koncepcji. Wybrano Gminę Białe Błota na lidera tego przedsięwzięcia.

Radna Maria Wolsztyńska pytała jaki jest całkowity koszt dokumentacji i jaki jest udział środków.

  Zastępca Wójta Gminy Białe Błota p. Jan Jaworski odpowiedział, że wkład środków jest równy po 25% Cała inwestycja będzie finansowana przez Wojewódzki Zarząd Dróg.

Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że gmina poniesie koszty opracowania dokumentacji, a nie będzie miała wpływu na ustalenie przebiegu drogi. Pytała skąd będzie pochodzić kwota 175.000. zł na opracowanie studium. Uważa, że jest to niepopularne posunięcie ponieważ głównym źródłem jest ul. Azalowa, która nie zostanie wykonana, a dla mieszkańców tam zamieszkujących ta obwodnica jest niepotrzebna.

Zastępca Wójta pan Jan Jaworski proponował wykonanie tej ulicy od garaży do skrzyżowania z ul. Altanową. Dodał, że obecnie trwa analiza, być może nie starczy środków. Wykonawcy podnoszą ceny. Trzech wykonawców złożyło oferty różniące się nieznacznie ceną.

Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że powinno się poszukać innych środków na pokrycie tej inwestycji – projektu obwodnicy. Proponowała, aby kwotę 300.000. zł z ul, Azalowej przenieść na ul. Betonową. Mówiła, że mieszkańcy są przekonani, że ulica będzie wykonywana w całości do ul. Różanej.

Po dyskusji Komisja zaproponowała wniosek:

WNIOSEK: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu wnioskuje, aby przeznaczyć 300 tys. zł. z wolnych środków na dofinansowanie ul. Betonowej w celu wykonania dojazdu do ul. Azalowej.

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie 5-za przy 5 obecnych radnych.

Radna Maria Wolsztyńska pytała skąd pochodzi kwota 17.000 zł na plac zabaw w Prądkach.

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że kwota pochodzi z 100.000 zł, które zostaną zmniejszone z ul. Śluzowej. Z tego 80.000 zł jest na oświetlenie, 17.000 zł na plac zabaw i 3.000 zł dla Ośrodka Kultury na imprezę integracyjną.

Radna Maria Wolsztyńska pytała o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji. Skarbnik Gminy mówiła, że Policja złożyła wniosek na dofinansowanie tego zakupu.

Radna Maria Wolsztyńska dodała, że GOPS również zwrócił się o przekazanie środków na zakup samochodu. Zaproponowała, aby pieniądze z ul. Azalowej przeznaczyć bezpośrednio na wykonanie ul. Betonowej.

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Kowalewski poddał pod głosowanie w/w, jednak nie spotkał się on z przychylnością radnych i nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota mówił o złym stanie sceny w Łochowicach. Scena została rozebrana, ale była ustna umowa, że w tym miejscu powstanie coś innego. Była zabezpieczona na ten cel kwota w wysokości 35.000 zł. Wybudowanie podobnej sceny szacowane jest na poziomie 30.000 zł.

  Radna Maria Wolsztyńska pytała o kwotę 30.000 zł na wykonanie parkingu przy ul. Czerskiej. Na zebraniu wiejskim w 2016 roku podjęto uchwałę o przeznaczeniu ze środków sołeckich kwoty na budowę parkingu przy kościele. Mówiła, że z niewiadomych przyczyn w roku 2017 zadania tego nie zrealizowano. Nie wiadomo, co stało się z tymi środkami. Ta inwestycja powinna być już dawno wykonana.

Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie głosując 2-za Przeciw- 1 Wstrzymały się 2 osoby przy 5 obecnych radnych. 

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski pytał o decyzję komisji dot. koncepcji budowy przedszkola przedstawioną przez p. Patrycjusza Migawę. 

 Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski  przekazał, że zostanie sformułowany wniosek do pana wójta na zabezpieczenie środków na program funkcjonalno- użytkowy, ale z uwzględnieniem środków zewnętrznych. Komisja wyraziła pozytywną opinię do koncepcji budowy.

Zastępca Wójta p. Jan Jaworsk proponował, aby komisja również wskazała miejsce budowy przedszkola, chociaż wstępna koncepcja zakłada jego budowę w Cielu.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie koncepcję budowy minimum 10 oddziałowego przedszkola z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Komisja wyraziła pozytywną opinię głosując 5-za przy 5 obecnych radnych

Kolejne projekty uchwał omówił kierownik Andrzej Wiekierak, który poinformował radnych o propozycjach nazw nowych ulic i tak:

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. KGP. 0006.1.2018 .

Proponuje się nazwę ulicy: Bieszczadzka.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. KGP. 0006.2.2018.

Proponuje się nazwę ulicy Kuny.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce. KGP. 0006.3.2018.

Proponuje się nazwę ulicy Uroczej.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. KGP. 0006.4.2018.

Proponuje się nazwę ulicy Przyjemnej.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka KGP. 0006.5.2018.

Proponuje się nazwę ulicy Pistacjowej.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. KGP. 0006.6.2018

Proponuje się nazwę ulicy Dzikiej.

Komisja przyjęła pozytywnie wszystkie projekty uchwał.

Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski przekazał, że był w miejscowości Zielonka i pani dyrektor żłobka jest zaniepokojona, że dostaje w zarząd całą działkę, z boiskiem, placem sołeckim oraz skateparkiem. Pytał, czy jest możliwość wydzielenia tego terenu geodezyjnie.

Kierownik p. Andrzej Wiekierak odpowiedział, że zostanie przygotowana zmiana i zostanie wykonany podział geodezyjny.

(z sali wyszła radna Zawidzka -4 radnych na sali)

Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

 Kierownik p. Andrzej Wiekierak mówił, że jest przygotowana korekta, ponieważ wkradł się błąd. Wskazana jest działka, gdzie stoi szkoła podstawowa, a powinna być działka, gdzie stoi gimnazjum. Komisja przyjęła pozytywnie projekty uchwał 4-za

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Kierownik Andrzej Wiekierak przekazał, że chodzi o wydzieloną działkę pod przepompownię ścieków w Kruszynie Krajeńskim.

Radna Maria Wolsztyńska pytała ile gmina będzie musiała zapłacić za nabycie tej nieruchomości. Kierownik Andrzej Wiekierak przekazał, że nie jest zorientowany co do ceny. 
 Komisja przyjęła pozytywnie projekty uchwał 4-za

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował, że chodzi o miejscowość Zielonka.

Jest to uchwała porządkująca ten teren. Komisja przyjęła pozytywnie projekty uchwał 4-za

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Kierownik Andrzej Wiekierak mówił, że jest to łącznik w Trzcińcu. 
 Komisja przyjęła pozytywnie projekty uchwał 4-za

Kierownik Andrzej Wiekierak wspomniał o korespondencji, która wpłynęła do Gminy i będzie omawiana na sesji. Pismo to dotyczy miejscowości Przyłęki, gdzie planuje się ustawienie lamp. Gmina zwróciła się do Agencji Nieruchomości Rolnej, a Agencja odpisała, że w zamian wydania zgody na ustawienie lamp chętnie bezpłatnie przekaże te grunty.

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.

W końcowej części spotkania pan przewodniczący poinformował, że do komisji wpłynęło pism dot. kontynuacji rozszerzonego programu wychowania fizycznego w zakresie sportów gimnastycznych i tenisa zimnego w szkole podstawowej w Białych Błotach. Rodzice uczniów wnioskują w piśmie, żeby zajęcia były kontynuowane w klasach 4-8. Przewodniczący komisji stwierdził, że rozszerzenie programu związane jest z zwiększeniem zatrudnienia i większymi kosztami. Uważa, że należałoby się zastanowić, czy jest to sprawiedliwe w stosunku do innych uczniów. Jedni uczniowie będą realizować rozszerzony program w przyzwoitych warunkach, a inni będą realizować zajęcia na placu zabaw w przedszkolu. Trzeba patrzeć na dostępność bazy sportowej.

Radna Maria Wolsztyńska uważa, że należy stawiać na rozwój dzieci i nie należy tego ograniczać.

Radny Rafał Barsukiewicz dodał, że przykre jest to, że dotyczy to tylko wybranej grupy uczniów. Dobrze by było gdyby to obejmowało wszystkie dzieci.

Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kowalewski zastanawiał się, czy nie mogłoby to być realizowane poza szkołą w ramach stowarzyszeń.
Po dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała prośbę rodziców. 
Po omówieniu całego porządku obrad zakończono spotkanie komisji.
Protokołowała: A.Cabańska

                                                                                Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,                                                                                               Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
                                                                                             Krzysztof Kowalewski


metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (22 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (23 kwietnia 2018, 08:55:13)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (7 września 2018, 13:10:34)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 397