Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Opieki Społecznej i Sportu, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska


Protokół
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 17.04.2018r. od godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7       W spotkaniu połączonych komisji uczestniczyli członkowie wszystkich komisji- (nieobecna radna Żernicka). Pan Jan Jaworski Zastępca Wójta, Pani Lucyna Krasulak Skarbnik oraz Pan Ryszard Gołąb. 

Spotkanie prowadził p. Balcerowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, który powitał zebranych i przeszedł do omówienia przygotowanych na sesję projektów uchwał.

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Radna Alina Puppel zaproponowała, aby z obwodu głosowania nr 8 Kruszyn Krajeński wykreślić zapis cyt. „sołectwo Murowaniec wieś Lipniki”. Natomiast do obwodu głosowania nr 13 dopisać miejscowość Lipniki. Pan Gołąb stwierdził, że taka zmiana może zostać wprowadzona. Radni przyjęli pozytywnie zaproponowaną zmianę głosując 14- za.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Zastępca Wójta Pan Jan Jaworski mówił o ul. Sokolej niezbędnej do obsługi komunikacyjnej przyległych terenów inwestycyjnych. Nabycie umożliwi szybszą realizację urządzeń infrastruktury technicznej na tym terenie. Obecnie trwają prace projektowe związane z budową ul. Sokolej. Stwierdził, że cena 40 tyś zł jest korzystna. Komisja przyjęła pozytywnie projekt uchwały głosując 14-za

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2018r.

Pani Skarbnik Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały informując, że wolne środki za rok 2017 wynoszą 7.389.000 zł, deficyt wynosi 6.389.000 zł, natomiast na spłatę rat przeznacza się kwotę 1 mln zł. Omówiła m. in. zadania inwestycyjne, wspomniała o zakupie równiarki i zamiatarki, a także o przeznaczeniu 80 tyś zł w dziale pomocy społecznej na pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej oraz 15 tyś zł na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów.

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski wspomniał o projekcie termomodernizacji obiektu w Przyłękach.

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek  Grzywacz  mówił o starej szkole w Łochowie proponował, aby do inwestycji w Łochowie dopisać nazwę ul. Kurkowej.

Radna Anna Zawidzka proponowała, aby przeznaczyć kwotę 15.000 zł na remont placu zabaw na ul. Betonowej. Jest to plac należący do gminy.

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek  Grzywacz zaproponował, aby po rozstrzygnięciu konkursu w Murowańcu dot placu zabaw przeznaczyć środki, które pozostaną na wybudowanie placu zabaw o który wnosi radna Zawidzka.

Radna Alina  Puppel dodała, że rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi w maju i będzie zwrot środków. Komisja przyjęła projekt uchwały głosując 13-za

Radna Maria  Wolsztyńska wspomniała o kosztach na kanalizację deszczową ul. Baryckiej i Czerskiej w Białych Błotach. 

Radny Bronisław  Balcerowski pytał, czy przeznaczenie 500.000 zł na zakup równiarki jest celowe. Stwierdził, że obecnie realizacje wielu inwestycji zleca się firmom.

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski tłumaczył, że do prac wykorzystywana jest stara równiarka, natomiast po konsultacjach z fachowcami od budowy dróg padła propozycja zakupu nowszej równiarki.

Radny Bronisław Balcerowski wspomniał o kwocie 300.000 zł przeznaczonej na przegląd kanalizacji sanitarnej. 
Zastępca Wójta Pan Jan Jaworski mówił, że kończy się okres rękojmi kanalizacji i kwota ta jest niezbędna.

Radny Rafał  Barsukiewicz pytał o kwotę 10.000 zł na zakup fotopułapek. Stwierdził, że lasy są w zarządzie nadleśnictwa.

Radny Krzysztof  Kocikowski mówił, że fotopułapki zakłada się w miejscach, aby wyeliminować nielegalny wywóz drewna z lasu. Proponował wykonanie projektu utwardzenia ulicy dojazdowej do przyszłej świetlicy w Przyłękach i miejscowości Zielonka. Kwotę na ten cel w wysokości 30.000 zł proponował zdjąć z zakupu równiarki.

Komisja nie przyjęła propozycji radnego głosując: 5-za, 8 radnych było przeciw.

Pan Kowalewski mówił o budowie sztucznego boiska. Proponował, aby ubiegać się o dofinansowanie. Zdaniem Radnej Wiesławy Suszek w budżecie nie ma wskazanych konkretnych inwestycji.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Protokołowała:
A. Cabańska 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (7 września 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (7 września 2018, 10:05:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325