Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota z dnia 15.10.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie cz.1
nagranie cz.2

                                                                         Protokół 
                                           z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

      z dnia 15.10.2018r., o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7         W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący komisji p. Bronisław Balcerowski, radny Rafał Barsukiewicz, radna Maria Wolsztyńska, radny Kazimierz Jadomski, radny Czesław Jabłoński, Zastępca Wójta p. Jan Jaworski, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Podatków i Opłat p. Katarzyna Janka Tymek, Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko,  p. Mirosław Maciejewski – ZWiUK oraz mieszkańcy gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych odczytał pouczenie dot. rozporządzenia RODO i przedstawił następujący porządek spotkania.
1.      Analiza dochodów z podatków za nieruchomości od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2018r.
2.      Materiały na sesję.
3.      Sprawy bieżące.
4.      Propozycje do projektu budżetu na 2019 rok. 
 
Ad. 1 Analiza dochodów z podatków za nieruchomości od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2018r.
 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat p. Kataryna Janka Tymek przedstawiła sprawozdanie dot. dochodów z podatków za nieruchomości i egzekwowania należności podatkowych. Omówiła stawki podatków w gminie Białe Błota, jak również w sąsiednich gminach. 
 
Ad. 2. Materiały na sesję.   

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Projekt uchwały w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Białe Błota.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.
Projekty uchwał zostały omówione przez p. Andrzeja Wiekieraka Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.
 
Radny Bronisław Balcerowski pytał o projekt dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota. Co planuje się wybudować w tym miejscu?
 
Kierownik p. Andrzej Wiekierak odpowiedział, że celem jest szukanie miejsc publicznych.
 
Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska p. Zbigniew Moroz proponował wybudowanie na tym terenie urzędu gminy.
 
Radny Rafał Barsukiewicz
stwierdził, że urząd powinien znajdować się w jednym budynku.
 
Przewodniczący Komisji p. Bronisław Balcerowski proponował wycofanie omawianego projektu z porządku obrad.
Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek przewodniczącego komisji.
 
Kierownik p. Andrzej Wiekierak przekazał, że na sesji zostaną wprowadzone projekty uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oraz  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota. Kierownik omówił proponowane projekty uchwał.
 
Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi nr RGK. 1510.2.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.
 
Radny Rafał Barsukiewicz poinformował, że skarga została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną, która uznała skargę za niezasadną. 
 
Projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały oraz autopoprawki.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała o projekt ulicy Ślesińskiej w Łochowicach, gdzie zwiększa się środki o 209.000 zł. Wcześniej na projekt tej ulicy było zaplanowane 15.000 zł. Pytała dlaczego wprowadza się nowe zadanie?
 
Radny Rafał Barsukiewicz mówił o braku dojazdu do budynków w Przyłękach i przy żłobku w Zielonce.
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski przekazał, że realizacja ul. Ślesińskiej wynikła z wniosku grupy mieszkańców. Ta ulica powinna być zakończona.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała o zmniejszenie wydatków związanych na opracowanie studium.
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski przekazał, że odbyło się spotkanie dot. budowy obwodnicy. Istnieje konieczność opracowania dokumentu, ale do realizacji tego dojdzie w przyszłym roku. Nowy wójt podejmie decyzję czy podtrzymuje realizację tego zadania.
 
Radna Maria Wolsztyńska pytała o zwiększenie wydatków na ul. Bluszczową w Cielu oraz odcinek ul Ułańskiej. 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski przekazał, że wystąpiły dodatkowe roboty za które należy zapłacić. Głównie chodzi o wykonanie i ogrodzenie przepompowni.
 
Radny Rafał Barsukiewicz pytał o zwiększenie dotacji w kwocie 45.465 zł dla GCK dot. kosztów funkcjonowania świetlicy w Cielu i w Zielonce.
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski przekazał, że taka kwota jest potrzebna na przegląd obiektu. Uważa, że należy podwyższyć  wynagrodzenia  pracownikom kultury.
 
Radny Rafał Barsukiewicz stwierdził, że jeżeli decyzje o wydatkowaniu byłyby podejmowane bardziej rozsądnie to nie byłoby sytuacji, że brakuje środków na wynagrodzenia.  
 
Mieszkanka Gminy Białe Błota pytała o świetlice w Cielu, która nie funkcjonuje. Pytała, czy środki na to zadanie zostały zabrane?
 
Przewodniczący Komisji p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że w ogóle nie przeznaczono środków na to zadanie.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że kwota 45.000 zł wynikała z wniosku dyrektora GCK, była wpisana świetlica w Cielu i w Zielonce. Kolejne wnioski dyrektora GCK dot. podwyżek wynagrodzenia dla pracowników. Został wycofany wniosek dot. Ciela i w miejsce to wpisano wzrost wynagrodzenia i prowadzenie przeglądów budowlanych.
 
Mieszkaniec Gminy pytał, czy wszystkie odszkodowania  za grunty przejęte pod drogi przez gminę zostały wypłacone, czy są zaległości?
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przekazała, że decyzji od Wojewody może być jeszcze na około 500.000 zł w roku obecnym. Ta kwota jest zabezpieczona.
 
Mieszkaniec Gminy pytał, jakie jest  wykonanie dochodów na bieżący rok.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że za pół roku 56%
 
Przewodniczący Komisji p. Bronisław Balcerowski wnioskował, aby do sesji, dyrektor GCK przedstawiła na co ma być przeznaczona kwota 45.000 zł.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że zostanie wprowadzony projekt uchwał  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota  na lata 2018-2024.
 
Mieszkanka Gminy Białe Błota pytała, czy aktualna jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Cielu, na ten cel jest 20.000 zł ze środków sołeckich. Za taką kwotę ścieżka nie zostanie wybudowana.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że kwota, która zostanie niewykorzystana wejdzie w wolne środki.  
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Białe Błota.
 
Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko przedstawiła radnym działania  ZWiUK od maja do 15 października 2018r.
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski przekazał, że 12.06 zwrócił się o usunięcie wad  kanalizacji w Łochowie.
 
Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko podsumowując stwierdziła, że wykonawca zakwestionował obecnego zastępcę wójta podpisującego się na wezwaniu dot. usunięcia wad.   
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski przekazał, że wezwał na dzień 25.10.2018r. inżyniera kontraktu, jak i wykonawcę kanalizacji w Łochowie.
 
Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko mówiła o wdrożeniu  programu ograniczenia strat wody. Zakupiono rejestrator przepływu wody i urządzenia do monitorowania przepływów. Wody Polskie wydały decyzje Miejskim Wodociągom, określając parametry ścieków, które mogą być wprowadzone do ich sieci. Są kary za przekroczenie parametrów ścieków, co wiąże się ze zmianami umów z zakładami produkcyjnymi, aby w przypadku gdy będą przekroczone parametry w ściekach znaleźć firmę, która wprowadza te ścieki.
 
Przewodniczący Komisji p. Bronisław Balcerowski pytał, kto będzie finansował projekty, obecnie realizowane przez ZWiUK.
 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski mówił, że niektóre projekty zapisane są w budżecie.  
 
Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko mówiła, że jeżeli chodzi o wykonanie projektów to należy ubiegać się o środki zewnętrzne.
 
Przewodniczący Komisji p. Bronisław Balcerowski pytał, czy w ramach przedstawionych działań koszty wody dla mieszkańców będą niższe.
 
Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko odpowiedziała, że taki jest cel, obniżenia kosztów.
 
Radny Rafał Barsukiewicz mówił, że podobna uchwała była przedstawiona radnym na poprzedniej sesji i została zdjęta z porządku obrad. Proponował, aby zwrócić się do mieszkańców  gminy Białe Błota  w sprawie tej uchwały. Uchwała daje możliwość współpracy między obiema gminami, między spółkami.
 
Mieszkanka gminy pytała na jakich warunkach ma być  wypowiedziana umowa. Przedstawiła umowę zawartą przez  poprzednią panią wójt na podstawie porozumienia podpisanego bez wiedzy radnych w 2009 r. Umowa dot. przekazania kapitału pieniężnego i niepieniężnego ZWiUK do MWiK. Obecnie nie znane są zapisy umowy.
 
Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko mówiła, że porozumienie dot. usług według załącznika. Nie ma zapisu o przejęciu majątku. Umowa będzie dotyczyła realizacji konkretnych zadań.
 
Przewodniczący Komisji p. Bronisław Balcerowski przedstawił stanowisko komisji w sprawie wycofania z porządku obrad sesji projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia. Po analizie, po zmniejszonej liczbie usług uchwała nie powinna być rozpatrywana przez obecną Radę Gminy na 40 dni przed końcem kadencji. Sprawą tą powinna zająć się nowo wybrana Rada Gminy i Wójt. Komisja wnioskuje, aby nowy Wójt z nową Radą Gminy i z Panią Prezes omówili koncepcję współpracy być może przy szerszym udziale społeczeństwa.
Komisja jednogłośnie przyjęła ww. wniosek.
 
Dyskutowano na temat autopoprawek do projektu zmian w budżecie gminy.
Radny Rafał Barsukiewicz proponował, aby kwotę 209.000 zł przekazać na bieżące utrzymanie dróg.
Głosowanie: 4 głosy „za” przy  1 głosie wstrzymującym
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska
 
                                                                                                Przewodniczący
                                                                                      Komisji Budżetu i Finansów 

                                                                                           Bronisław Balcerowski

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (18 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (18 stycznia 2019, 10:39:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 515