Protokół 29.03.2006

 

Nr 0063-1(3)2006

Protokół

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2006 roku od godz. 16:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie obu Komisji zgodnie z listami obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Rutkowski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Jan Czekajewski.

 

Przewodniczący posiedzenia Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych           i przedstawił porządek posiedzenia:

1.        Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w I kwartale roku 2006.

2.        Materiały na sesję.

3.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Kierownik Referatu Inwestycji przedstawił informację na temat inwestycji w roku 2006.

1. Dokumentacja projektowa budowy zbiorników retencyjnych wody pitnej na terenie Ujęcia Wody w Cielu - w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 08.02 2006 roku został wybrany projektant tj. Studium Projektu Budowlanego „FILAR” z którym została zawarta Umowa Nr 05/II/06 z dnia 17.02. 2006 r. na kwotę brutto 22 814,00 zł.  I termin realizacji  do dnia 30.05.2005r.

Po czym zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony mający na celu wybór wykonawcy robót związanych z budową zbiorników.

2. Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej na terenie Ujęcia Wody w Łochowie.

Wykonawca robót tj. Zakład Produkcyjny „BOHAMET” Spółka Jawna, został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego z dnia  10.02.2006 roku, z którym to została zawarta Umowa Nr 06/II/06 z dnia 24 lutego 2006 roku o wartości brutto 69 757,43 zł. I z terminem realizacji 45 dni od zawarcia Umowy.

3. Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie branż: drogowej, elektroenergetycznej, instalacji wod.-kan. i CO oraz ogólnobudowlanej  nad inwestycjami których inwestorem jest Gmina Białe Błota. Po wyborze najkorzystniejszych ofert zostaną zawarte umowy na okres 3 lat.

4. Budowa chodników w ul Czystej II etap i ul, Jutrzenki w Białych Błotach. Przetarg nieograniczony na który zostały złożone 3 oferty. Po wyborze oferty  zostanie zawarta umowa z Wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę. Termin wykonania zadania inwestycyjnego został wyznaczony przez Zamawiającego na 60 dni od dnia przekazania placu budowy.

5. Projekt chodnika w ul. Bydgoskiej w miejscowości Zielonka (na odcinku od drogi krajowej do budynku szkoły). Przetarg nieograniczony na który wpłynęła jedna oferta złożona przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” na wartość brutto 8 540,00 zł. W najbliższym terminie zostanie zawarta umowa z wybranym wykonawcą z terminem realizacji 90 dni od zawarcia Umowy. Po czym zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót związanych z budową chodnika.

Ponadto zostały ogłoszone kolejne przetargi dotyczące gminnych inwestycji, których rozstrzygnięcie nastąpi do maja br.:

-          inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Białe Błota;

-          budowa parkingu przy Urzędzie Gminy;

-          budowa sali gimnastycznej przy kompleksie  Szkoły Podstawowej  Białych Błotach,

-          rozbudowa szkoły w Łochowie;

-           budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn Krajeński

-           budowa oświetlenia ulic w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota;

-          budowa drogi o nawierzchni z asfaltobetonu Przyłęki- Brzoza.

.

Ad. 2

Komisja omówiła materiały na XXXVIII sesję, w postaci projektów następujących uchwał:

1)       uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie wydania opinii o propozycji zmiany granic gminy wynikającej z uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LI/1047/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej przedstawił na mapie tereny, których pozostanie w granicach gminy wynegocjował Wójt.

2)       w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego

3)       w sprawie udzielenia pomocy finansowej i zawarcia porozumienia

4)       w sprawie wniesienia do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Białych Błotach wkładów niepieniężnych (aportu) oraz objęcie z tego tytułu udziałów

5)       w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2006 r.

6)       w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2005 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2006

7)       w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota

8)       w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

9)       w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Zielonka

10)    w sprawie nadania nazw ulicom

11)    w sprawie zaliczenia ulicy Guliwera do kategorii dróg gminnych

12)    w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (433/11)

13)    w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (39/30)

14)    w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (41/8,10-12)

15)    w sprawie nabycia udziału wynoszącego ½ we własności nieruchomości gruntowej (304/13)

16)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (1434/1))

17)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (1456/1,2)

18)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (283/2)

19)    zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy w Białych Błotach na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

20)    zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Białe Błota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

21)    w sprawie likwidacji filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo przy ulicy Szosa Nakielska 10

22)    w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach

23)    w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przyłęki

24)    w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łochowice

25)    w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łochowo

26)    w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trzciniec

27)    zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie ustalenia rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

28)    w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

29)    zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota

Komisja wnioskuje o zwiększenie zasadniczego wynagrodzenia Wójta do 4000 złotych ze względu na fakt braku Zastępcy Wójta.

30)    w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Grzeszczaka na działalność Wójta Gminy Białe Błota

31)    w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Skarbnik Gminy omówiła projekt zmian w budżecie.

 

Ad. 3

Radna Anna Płaskonka pyta co się dzieje w sprawie budowy centrum Poczty Polskiej w Lisim Ogonie, ponieważ mieszkańcy pytają o nowe miejsca pracy jakie miałyby tam powstać.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej stwierdza, że poczta dysponuje pełną dokumentacją dla rozpoczęcia inwestycji a zwłoka wynika ze zmian w strukturze tej firmy.

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak przedstawił plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na II kwartał 2006 roku. Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy.

Radna Ewa Kiełczyńska zwraca uwagę na bardzo częste zgłoszenia od mieszkańców nieprawidłowych naliczeń poboru wody i ścieków.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (12 kwietnia 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (24 maja 2006, 08:51:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1219