Protokół 26.04.2006

 

Nr 0063-1(4)2006

Protokół

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 kwietnia 2006 roku od godz. 16:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie obu Komisji zgodnie z listami obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Finansów Bożena Woźniak., Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Wojciech Rutkowski.

 

Przewodniczący posiedzenia Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych           i przedstawił porządek posiedzenia:

1.        Wykonanie budżetu Gminy Białe Błota w roku 2005.

2.        Materiały na sesję.

3.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Białe Błota:

Skarbnik Gminy przedstawiła:

-          sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2005 rok,

-          opinię RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu,

-          opinię RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej,

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Białe Błotra absolutorium za wykonanie budżetu za 2005 rok.

 

Ad. 2

Komisja omówiła materiały na XXXIX sesję, w postaci projektów następujących uchwał:

1)       w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota;

2)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (183/2);

3)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych (115/39);

4)       w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych (233/2);

5)       w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BOK w Białych Błotach za okres od 01.05.2005 do 31.12.2005;

6)       w sprawie zmiany w podziale Gminy Białe Błota na obwody do głosowania;

7)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.

8)       w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

Członkowie Komisji nie zgłaszali uwag do projektów uchwał.

Komisja wnioskuje o zintensyfikowanie działań egzekwujących należności podatkowe oraz kontrole legalności prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Ad. 3

Radny Bronisław Balcerowski pyta jak wygląda sytuacja z budową szkoły w Łochowie.

Wójt Gminy odpowiada, że przetarg w tej sprawie został unieważniony, a kolejny został już ogłoszony. Powodem unieważnienia było nie udzielenie wykonawcy odpowiedzi przez projektanta w terminie.

Radny Bronisław Balcerowski pyta jakie konsekwencje poniesie projektant.

Wójt Gminy odpowiada, że sprawa będzie skierowana do sądu.

Radny Zenon Paplaczyk zwraca uwagę, że ogłoszenie przetargów na inwestycje w 2005 roku nastąpiło zbyt późno w stosunku do oczekiwań mieszkańców i należy je ogłaszać zaraz na początku roku a nie w połowie.

Radny Bronisław Balcerowski prosi o, w miarę możliwości, szerokie informowani społeczeństwa o przebiegu procedur przetargowych tak aby informacje na ich temat nie były pożywką dla różnych spekulacji i plotek. 

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak wnioskuje do radnych o, w miarę możliwości, zapoznanie się z funkcjonowaniem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zarządzanych przez GryfMed oraz przez Fundację „Zdrowie dla Ciebie”.

Radny Bronisław Balcerowski uważa, że z działaniem i sprawnością funkcjonowania niepublicznej opieki zdrowotnej można się będzie zapoznać na przykładzie pracy pani dr Piotrowskiej w Łochowie i wykorzystać jej doświadczenia.

 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju przedstawił informację dotyczącą bieżących  przetargów.

- W dniu 03.04.2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie branż: drogowej, elektroenergetycznej, instalacji wod.-kan. i co oraz ogólnobudowlanej  nad inwestycjami których inwestorem jest Gmina Białe Błota. Po wyborze najkorzystniejszych ofert zostaną zawarte umowy na okres 3 lat. Umowy zostały zawarte w maju br. w branży drogowej- Jerzy Theis- Bydgoszcz,  elektroenergetycznej i ogólnobudowlanej „INWESTPROJEKT” Spółka z o.o.  Bydgoszcz, wod.-kan i co- Bronisław Mogiełka  Nakło. 

- Budowa chodników w ul Czystej II etap i ul,Jutrzenki w Białych Błotach.

 W dniu 06.04.2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na który zostały złożone 3 oferty. Po wyborze oferty  zostanie zawarta umowa z Wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę. Termin wykonania zadania inwestycyjnego został wyznaczony przez Zamawiającego na 60 dni od dnia przekazania placu budowy.W wyniku roztrzygnięcia przetargu na wykonawcę robót zostało wybrane Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „ PUMAK” Sp. z o.o. w Szubinie, na wartość brutto za ul. Czystą 28 600,44 zł. i ul. Jutrzenki 150 689,32 zł.

- Projekt chodnika w ul. Bydgoskiej w miejscowości Zielonka ( na odcinku od drogi krajowej do budynku szkoły) W dniu 07.04.2006 roku odbył się przetarg nieograniczony na który wpłynęła jedna oferta złożona przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik , Ewa Milik z siedzibą 89-200 Szubin ulica H. Sienkiewicza 31  na wartość brutto 8 540,00 zł.  Po czym zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót związanych z budową chodnika.

- Budowa parkingu z odwodnieniem przy Urzędzie Gminy Białe Błota. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 12.04.2006 roku została zawarta Umowa z Przedsiębiorstwem „El-kajo” Sp. z o.o. w Bydgoszczy na kwotę brutto 144 868,51 zł. z terminem realizacji 60 dni od 18.05.2006 roku.

- Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Białe Błota. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 14.04.2006 roku, została zawarta Umowa z wybranym wykonawcą tj. firmą „ALSTAL-BUDOWNICTWO” z siedzibą Jacewo 76 na kwotę brutto 2 980 043,96 zł. i termin realizacji  do 20 grudnia 2006r.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (9 maja 2006)
Opublikował: Marek Jakubowski (24 maja 2006, 08:53:43)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (24 maja 2006, 08:55:00)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1325