Protokół 12.03.2007r.

 
RGK 0063-1-3/07
Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 marca 2007 roku od godz. 15:20 do 19:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności, oraz zaproszeni goście:
1.        Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska
2.        Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Wojciech Rutkowski
3.        Sołtys Ryszard Skrzypczak
4.        Sołtys Andrzej Jaśkowiak
5.        Kierownik Referatu Finansów Barbara Woźniak
6.        Radny Bronisław Balcerowski
7.        Sołtys Andrzej Szmytka
 
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Zmiany do projektu budżetu na 2007r.
2.        Rozpatrywanie wniosków.
3.        Opracowanie planu prac na II kwartał 2007r.
4.        Pismo Pana Klisia 
5.        Wolne wnioski.
 
Przerwa od 16:35 – 16:40
 
Ad.1

Pani Wójt Gminy Białe Błota przedstawiła zmiany wprowadzone do budżetu na rok 2007. obejmujące budowę kładki w Lisim Ogonie, projekt jezdni przy ul Brzozowej, ścieżką rowerowa w Łochowicach, budowę drogi Łochowo – Lipniki, zbiornik retencyjny w Cielu, odprowadzanie ścieków w gminie Białe Błota, projekt kanalizacji przy ul. Parkowej i budową kanalizacji przy ul. Kaplicznej i Wierzbowej.
 
Ad.2 

Komisja jednomyślnie przyjęła wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej na przyznanie kwoty 3000 zł na wizytę strażaków z partnerskiej gminy Elbmarsch oraz wycofała 10000 zł z budżetu, które miały zostać przeznaczone na budowę ronda przy ul. Leśnej w Białych Błotach. W dalszej części posiedzenia Komisja przegłosowała również jednomyślnie wniosek o niezwiększenie dotacji dla BOK. Przewodniczący poddał również pod głosowanie sprawę kładki w Lisim Ogonie, aby zapis w projekcie budżetu pozostał bez zmian. Trzech Radnych było za, jedynie pan Bartosz Lau wstrzymał się od głosu. Na posiedzeniu poruszono również kwestię odprowadzania ścieków i związanego z tą sprawą kolektora. Radni z wyjątkiem pana Edmunda Łącznego byli za nie głosowaniem w tej sprawie do czasu wyjaśnienia.
 
Ad.3
 
Załącznik do protokółu

Ad.4
Komisja wstępnie zapoznała się z wnioskami Pana Klisia. Na odrębnym posiedzeniu zajmie się wyżej wymienioną sprawą.
 
Ad.5

Pan Sołtys Łochowa złożył wniosek o przekazanie części środków, które wpłaca z tytułu targowiska na rzecz gminy do sołectwa. Z kolei pan Przewodniczący zwrócił uwagę, iż duża cześć mieszkańców nie płaci podatków i podaje nieprawidłowe dane w deklaracji.. Pani Bozena Woźniak poinformowała członów posiedzenia, iż od kwietnia 2007r. rozpocznie się kontrola podatkowa.
 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Henryk Sykut zakończył posiedzenie
               
 
Protokołowała
Magdalena Maison
 
                                                                 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 
                                                                                      Henryk Sykut

załącznik (22kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 marca 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (26 kwietnia 2007, 12:36:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1554