Protokół 14.05.2007r.

                                                                               Białe Błota, dnia 14 maja 2007 r.
 
 
 
                                                        Protokół
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 maja  2007 roku od godz. 15:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Omówienie materiałów na sesję;
2.        Wolne wnioski.
 
Ad.1
                Komisja podjęła dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na zmianę sposobu odprowadzania ścieków z terenu Gminy Białe Błota.
 
Radny Bartosz Lau powiedział, że ma wątpliwości co do samej formy uchwały. Zgadza się z treścią, ale według niego cała treść uchwały powinna stanowić uzasadnienie.
Radny Edmund Łączny powiedział, że nie będzie głosował ani za uchwałą w sprawie udzielenia zgody na zmianę sposobu odprowadzania ścieków z terenu Gminy Białe Błota, ani za uchwałą w sprawie stanowienia o kierunkach Wójta, ponieważ Wójt nie chce tych uchwał
Radny Bartosz Lau poruszył również kwestię uchylenia §.14.uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r. Zapytał czy Rada zgadza się ze stanowiskiem RIO?
Radny Edmund Łączny powiedział, że Rada nie może uchylić tego §, skoro chce wnieść odwołanie w tej sprawie.
Komisja nie zajęła jednoznacznego stanowiska, co do projektów uchwał na VIII Sesję V Kadencji Rady Gminy.
Ad.2 Brak
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Henryk Sykut zakończył posiedzenie
               
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 
 
                                                               Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 
                                                                                     Henryk Sykut
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (15 maja 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (8 czerwca 2007, 14:12:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1600