Protokół 12.09.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 września  2007 roku od godz. 15:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Skarbnik Gminy Pani Lucyna Krasulak.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.;
2.        Wniosek klubu radnych „ Praca i Uczciwość”;
3.        Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego;
4.        Plan Pracy na IV kwartał 2007r.;
5.        Wniosek parafii z Ciela;
6.        Wolne wnioski.
 
Ad.1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.  
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007r. przedstawiła Skarbnik Gminy. Budżet po stronie dochodów został wykonany w ponad 50%, a po stronie wydatków- niecałe 50%.
Dwie największe pozyczki na odprowadzanie ścieków i zbiornik retencyjny. nie zostały jeszcze przekazane.
 Inwestycje zostały wykonane w 40%.  
Wydatki inwestycyjne:
-          budowa ulic Bartniczej i Brackiej  – problem z wyborem wykonawcy;
-          kładka  w Lisim Ogonie – termin wykonania IX 2007r., częściowo zapłacono VII/VIII 2007r.;
-          budowa nawierzchni ul. Jutrzenki – zapłacone w VIII;
-          budowa nawierzchni ul. Czysta – zakończono 31.08.2007r., rozliczenie finansowe w VIII 2007r.;
-          rozwój systemu dróg gminnych – termin realizacji do 2 X 2007r.;
-          projekt chodników i jezdni ulic Osiedle i Źródlana w Cielu – termin wykonania projektu 21 IX 2007r.;
-          projekty chodników w Białych Błotach – podzielone na trzy etapy. Termin realizacji 18 X 2007r.;
-          projekty chodników i jezdni w Kruszynie Krajeńskim – termin realizacji 5 X 2007r.;
-          rozbudowa Szkoły w Łochowie –zakończone w VI 2007r. Nie zapłacono wszystkiego, gdyż są usterki;
-          projekt, rozbudowa i modernizacja przedszkola w Białych Błotach – termin zakończenia X 2007r. Płatność rozłożona na raty;
-          zbiornik retencyjny w Cielu – zakończono w VI, płatne w ciągu 21 dni od odbioru;
-          odprowadzanie ścieków z terenu gminy Białe Błota – termin zakończenia 31 XII 2007r.;
-          projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Parkowej – termin realizacji do 25.09.2007r.;
-          budowa podestu w Lisim Ogonie – wykonane.
Zadłużenie na koniec czerwca 2007r. wynosi 3 853 560, 00 zł. Wykupiono już wszystkie obligacje.
Radny Edmund Łączny powiedział, że budżet jest wykonany na dobrym poziomie.
Radny Bartosz Lau zapytał, co się stało z PRL.
Radny Edmund Łączny powiedział, że PRL też jest potrzebny i on nie jest jeszcze zatwierdzony.
Skarbnik Gminy dodała, iż dochody własne wykonano w 58%.
Radny Bartosz Lau powiedział, że jest więcej wpływów z podatków?
Skarbnik Gminy poinformowała, że dużo budynków jest oddawanych do użytkowania. Zaległość w podatkach wynosi 1,5 mln zł. Skarbnik poinformowała, że w/w kwota trochę spadła.
 
Ad.2.  Wniosek klubu radnych „ Praca i Uczciwość.
 
Radny Czesław Jabłoński przedstawił wniosek radnych „Praca i Uczciwość” dodał, że koszt dystrybucji miesięcznika Głos Białych Błot jest niższy niż zakładano. Koszt budowy placu zabaw jest uzależniony od środków, które na ten cel zostaną przekazane.
Radny Edmund Łączny powiedział, że radni nie są dysponentami pieniędzy przeznaczonych na Głos Białych Błot. Powiedział, że to powinna być propozycja do budżetu na przyszły rok.
Przewodniczący Komisji powiedział, że skoro ma być zbudowany kącik integracyjny więc po co na zimę budować plac zabaw.
Radny Bartosz Lau dodał, że można chociaż w części pokryć budowę placu zabaw ze środków sołeckich. Dodał, że jest za placem zabaw, ale w przyszłym roku.
Radny Edmund Łączny zapytał co w takim razie z kącikiem integracyjnym?
Radny Czesław Jabłoński powiedział, że te dwie inwestycje maja zostać zrobione jednocześnie.
 
Wniosek: Komisja Budżetu i Finansów opowiedziała się za zbudowaniem placu zabaw w Łochowicach, ale ze środków  budżetowych na 2008r.
 
Ad.3 Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego.
 
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek.
Radny Bartosz Lau powiedział, że na Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska poruszano również ten temat. Wójt Gminy powiedziała, że jest za oddaniem tego terenu na 25 lat w bezpłatne użytkowanie. Radny zaproponował, żeby użyczyć ten teren na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia.
Przewodniczący Komisji opowiedział się za propozycją Radnego Bartosza Lau. Dodał jednak, że jest to teren koło cmentarza.
Radny Czesław Jabłoński powiedział, że woda zostanie zbadana.
 
Wniosek: Komisja Budżetu i Finansów opowiedziała się za bezpłatnym użyczeniem tego terenu na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia 1 roku.
 
Ad.4 Plan Pracy na IV kwartał 2007r. – załącznik do protokołu
 
Ad.5. Wniosek parafii z Ciela.
 
Radny Edmund Łączny przedstawił wniosek i powiedział, że koszt inwestycji to 150 000 zł Ponadto kościół jest wpisany do rejestru zabytków.
Radny Bartosz Lau spytał, czy jest jakaś szansa na pozyskanie pieniędzy.
Radny Edmund Łączny powiedział, że ksiądz pisze wnioski o dofinansowanie.
 
Wniosek: Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek proboszcza z Ciela jako propozycję do budżetu na 2008r.
 
Ad.6. Wolne wnioski.
 
Komisja poruszyła kwestie pana Lisa z Lisiego Ogona.
Radny Edmund Łączny powiedział, że pan Lis mija się z prawdą i przedstawił ustalenia Komisji Rewizyjnej. Dodał, że w uzasadnieniu do projektu uchwały oszukuje się Radę Gminy. Pan Lis przyznał się na Komisji Rewizyjnej, iż pomylił się przy wytyczaniu budynku.
Radny Czesław Jabłoński powiedział, że pan Lis był w sklepie u żony i nie wiedząc, że jest żoną radnego opowiedział, że ma problemy , bo geodeta źle mu wytyczył teren..
Radny Edmund Łączny powiedział, że nie może być tak, że w uzasadnieniu pisze się, że jest to działka zbędna dla Gminy, gdyż tej działki nie było jak było pisane uzasadnienie. Ponadto taki mały pasek ziemi jest sprzedawany taniej.
Radny Bartosz Lau powiedział, że jest za tym, aby pomóc temu panu, ale działka musi być wyceniona po normalnej cenie.
 
               
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Henryk Sykut zakończył posiedzenie
               
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 
 
                                              Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 
                                                                         Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (12 września 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (9 listopada 2007, 08:50:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1313