Protokół z 18.04.2008r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 kwietnia  2008 roku od godz. 14:00 do 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r.;
2.        omówienie materiałów na sesję;
3.        omówienie pism, które wpłynęły do komisji.
 
Ad.1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r.
Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2007r.
Komisja poruszyła kwestię przeterminowania należności, spłat pożyczek, kwestię zadłużenia, wykonania inwestycji oraz wykorzystanie dotacji przez BOK i WOK.
 
Ad.2 Omówienie materiałów na sesję.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2008r.
Radny Edmund Łączny poruszył kwestie zwiększenia dotacji dla BOK dla zespołu OLTOM. Komisja podjęła dyskusję na temat przyznania dotacji w kwocie 30 000 zł. Ze strony radnego Bartosz Lau padło stwierdzenie, że może pani dyrektor BOK wykorzystuje fakt, że trenerem zespołu jest radny Andrzej Kieroński, a mogła zaplanować te środki w budżecie.
Komisja ostatecznie zadecydowała , żeby zwiększyć dotację dla BOK o 20 000, a nie                    o 30 000 zł.
 
Ad.3 Omówienie pism, które wpłynęły do komisji.
-wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie diet.
Radny Bartosz Lau zaproponował zmniejszenie potrąceń za nieobecność z 20% na 10%                 i dodał, że dieta to jest zwrot kosztów za udział w sesji. Przychylił się również do niepotrącania diety w przypadku pogrzebów. Radny Henryk Sykut zaproponował, aby usprawiedliwić także pobyt w szpitalu. Radny Edmund Łączny wyraził swoje stanowisko, aby na początku roku tworzyć plan sesji. Komisja, w związku ze stanowiskiem Radnego Edmunda Łącznego rozważała również sprawę niepotrącenia diety w przypadku nieobecności na sesji, która odbyła się  nie w terminie. Radny Henryk Sykut powiedziała, że może być plan sesji, ale on i tak zawsze może ulec zmianie. Wobec powyższego Radny Edmund Łączny zaproponował kwartalny plan sesji. 
Komisja nie przychyliła się do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie podwyższenia diet radnym i sołtysom, gdyż są to funkcje społeczne. Radni zastanawiali się jednak nad wprowadzeniem wynagrodzenia dla sołtysów za rozniesienie nakazów płatniczych tj. 2 zł od listu.
Komisja ostatecznie wypracowała następujące wnioski:
-niepotrącania diet radnym za nieobecność na sesji i komisji w przypadku pobytu w szpitalu lub pogrzebu;
-potrącanie tylko 10% diety za nieobecność na sesji  nadzwyczajnej;
-zobowiązanie  Przewodniczącego RG do potwierdzania  następnego terminu sesji na 30 dni przed, jeżeli  termin odbiega od planu i przygotowanie przez Przewodniczącego RG kwartalnych planów sesji;
-podwyższenie wynagrodzenia sołtysów poprzez przyznanie 2 zł za rozniesienie każdego nakazu płatniczego.
-opinia w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
Radny Henryk Sykut powiedział, że on ma zastrzeżenia co do rzetelności i oszczędności w działaniach Wójta przy realizacji budżetu.
Komisja podjęła dyskusję nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium..
 
Ad.2 Omówienie materiałów na sesję.
Komisja zapoznała się z pozostałymi uchwałami na sesję.
 
 
Protokołowała
Magdalena Maison
 
 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 
Henryk Sykut
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (18 kwietnia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (3 lipca 2008, 09:49:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1568