Protokół z 28 października 2008r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia  28 października  2008 roku od godz. 14:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 
1.Założenia do budżetu na 2009 r.
2.Omówienie materiałów na sesje.
3.Sprawy bieżące
.  


Ad. 1 Założenia do budżetu na 2009r.
 
Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski przedstawił stopień wykonania inwestycji w gminie Białe Błota w stosunku do PRL i zaplanowanych środków w budżecie na 2008r na inwestycje. Omówiono sytuację zaopatrzenia sołectw w wodę i kanalizację.


Ad. 2 Omówienie materiałów na sesję.
 
Członkowie komisji zapoznali się z uchwałami na sesję. Uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r. przedstawiła Skarbnik Gminy wraz z Zastępcą Wójta który omówił sprawy inwestycyjne zawarte w budżecie. Przewodniczący Komisji poparł projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Przewodniczący odczytał drugi projekt w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu, dodał, że jeżeli jest to przepis odgórny co do utworzenia, szkoda tylko, ze ustawodawca nie wskazał skąd wziąć na to pieniądze. Sekretarz gminy omówiła członkom komisji plan finansowy załączony do projektu uchwały w sprawie utworzenia Gminnej biblioteki. Kolejny omawiany był projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Obwodowej, Pieszej i Nizinnej w miejscowości Białe Błota. Zastępca wójta krótko zreferował w/w projekt uchwały. Przewodniczący Komisji odczytał omawiany projekt uchwały w sprawie przyjęcia minimalnej wartości zadań dla danego sołectwa Gminy Białe Błota w 2009 roku. Przewodniczący komisji przeszedł do kolejnego projektu  w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków zauważył, że jest to nowy projekt którego jeszcze nie było. Radny Czesław Jabłoński zapytał czy jest sens uchwalenia tego projektu na koniec roku. Członkowie komisji podjęli dyskusję nad w/w projektem. Członkowie komisji omówili wszystkie projekty uchwał przygotowane na sesję.
 
 
 
Ad. 3 Sprawy bieżące.
Brak.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (28 października 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2010, 13:48:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1256