Protokół z 23 września 2008r.

 
Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 września 2008 roku od godz. 15:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załącznika listy obecności oraz Sekretarz Anna Rywak, Żernicka Gabriela, Grzywa Lilia oraz Radca Prawny Ksobiak Edyta.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Omówienie wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku.
2.        Omówienie materiałów na sesję.
3.        Wolne wnioski.
 
Ad.2. Omówienie materiałów na sesję.
-uchylenie uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota.
Sekretarz Gminy poinformowała wszystkich, że te uchwały przygotowywane są przez Referat Gospodarki Przestrzennej. Dodała również, że uchwały dotyczące ustalania tych sztywnych stawek to są uchwały, którymi w tej chwili zajmuje się organ wykonawczy, dlatego już nie Rady Gminy decydują o wskazywaniu tych konkretnych spot. Biuro Nadzoru Prawnego poinformowało, że należy uchylać te uchwały, które już nie obwiązują dlatego, że stawki są wskazywane przez organ wykonawczy należy je zostawić tak jak są albo uchylać.
-w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota-Głos Białych Błot.
Przewodniczący poinformował Komisję, że pani Wójt złożyła wniosek o odwołaniu Redaktora Naczelnego pisma Głos Białych Błot. Powodem tego odwołania było stawianie wygórowanych  warunków co do umowy, kwestii finansowej oraz nie podpisanie umowy o dzieło. Przewodniczący zaproponował, że najlepszym rozwiązaniem będzie przygotowanie projektu uchwały.
-zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota za udział w pracach Rady Gminy oraz naradach zwoływanych przez Wójta Gminy.
Celem tej ustawy było wystąpienie sołtysów o podwyższenie ich wynagrodzeń. Dyskusja dotyczyła zmniejszenia diet Radnych i przekazanie ich na podwyżki dla sołtysów. Komisja zgodziła się na zmniejszenie diet lecz ma zastrzeżenia co do spożytkowania tych pieniędzy.
-w sprawie Regulaminów placów zabaw.
Sekretarz Gminy proponuje ustalenie dla placów zabaw regulaminu jego użytkowania tak aby młodzież nie dewastowała ich oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie regulaminu.
-zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Pomysł ten wyszedł z inicjatywy pana Przewodniczącego. W trakcie dyskusji wychodzi, że zmiana tej uchwały jest w trakcie wykonywania.
-w sprawie podjęcia inicjatywy rozwiązania problemu komunikacji na trasie Murowaniec-Bydgoszcz
Sekretarz Gminy informuje, że pan Kyła wnioskował o reanimacje trasy kolejowej Murowaniec-Bydgoszcz, tak aby po budowie obwodnicy mieszkańcy Jasińca mieli dobry dojazd do Bydgoszczy.
 
A.d.1. Omówienie wykonania budżetu za I kwartał 2008 roku.
 
Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany budżetu dotyczą zwiększenia dochodów jaki i ich zmniejszenia. Zmniejszenie miało by dotyczyć zwiększenia po stronie dochodów własnych, podatków i opłat lokalnych za otrzymywane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. Dyskusja dotyczyła również zmniejszenia środków na budowę boiska w Łochowie, zagrożenia różnych inwestycji przez kryzys, przekazywanych darowizn od osób fizycznych oraz wadliwej kanlizacji.
 
A.d.3. Wolne wnioski.
Brak.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (23 września 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (2 lutego 2010, 13:50:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1213