Protokół z 23.03.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 marca  2010 roku od godz. 15:00 do 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Andrzej Wiekierak oraz Kierownik Referatu Finansów Bożena Woźniak.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sykut.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1. Pisma , które wpłynęły do komisji;
2. Materiały na sesję;
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r.;
4. Wolne wnioski.  
 
Ad.1. Pisma, które wpłynęły do komisji.
 
Radny Henryk Sykut zapoznał członków Komisji z pismami, które wpłynęły do Komisji Budżetu i Finansów.
 
Ad.2 Materiały na sesję.
 
- w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i powiedziała, że uzasadnienie uchwały zostało uzupełnione o informację, iż Miasto Bydgoszcz podjęło stosowną uchwalę w tej materii.
Komisja podjęła dyskusję nt. braku miejsc w przedszkolach i w szkołach w Bydgoszczy. Sekretarz Gminy powiedziała, że w sytuacji gdy Gmina miałaby wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach, to wówczas nie byłoby potrzeby zawarcia porozumienia.


  -w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Wajchert. Przewodniczący Komisji zapytał Kierownika, czy Urząd kontroluje działalność związaną z wywozem nieczystości. Pani Magdalena Wajchert wyjaśniła, iż przedsiębiorcy mają obowiązek przedstawiania co miesiąc informacji od kogo i w jakiej ilości odebrali ścieki. Dodała, że na dzień dzisiejszy prowadzona jest kontrola ze ZWIUKiem  polegająca na wychwytywaniu mieszkańców, którzy nie są podłączeni do kanalizacji mimo takiego obowiązku.
 
-zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak. Na wniosek komisji omówił również zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Białe Błota.
 
Ad.3 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r.
 
W związku z nieobecnością Skarbnika Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r. przedstawiła Kierownik Bożena Woźniak.
Przewodniczący Komisji zapytał Kierownika, czy od sprzedaży działek Gmina odprowadza podatek VAT. Kierownik odpowiedziała, że generalnie w/w podatek jest odprowadzany. Komisja podjęła dyskusję nt. sprzedaży działek i dochodów od osób fizycznych. Dochody od osób fizycznych w 2009r. zaplanowano na poziomie 13 mln, a w rzeczywistości wynosiły one ok. 12 mln. Przewodniczący Komisji zauważył, iż z kolei wpływy z opłat adiacenckich zostały wykonane w 2009r. na poziomie 210%.
Kierownik Bożena Woźniak powiedziała, że generalnie dochody w 2009r. zostały wykonane na poziomie 97% i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 4,96%.
Kolejny temat, który poruszyła komisja to sprawa zaległości podatkowych. Przewodniczący Komisji zapytał, czy są prowadzone kontrole podatkowe? Pani Bożena Woźniak wyjaśniła, że kontrole są prowadzone na bieżące i wystawiono w 2009r.  decyzji na ok. 80 tyś zł. Dodała, że na terenie Gminy jest wiele terenów, gdzie nie została zmieniona klasa gruntów w starostwie powiatowym i w związku z powyższym są sytuacje, ze na działce stoi budynek, a grunt jest nadal wolny od podatku, bo należy do VI klasy.
Komisja zajęła się również sprawą cen wody na terenie Gminy Białe Błota. Przewodniczący Komisji powiedział, że w Bydgoszczy cena za ścieki jest o ponad 2 zł tańszą niż Białe Błota. Radny Bartosz Lau dodał, że wielu mieszkańców nie przyłącza się do kanalizacji, bo ich na to nie stać.
 
Ad.4 Wolne wnioski  


Radny Bartosz Lau powiedział, że słyszał, iż UKS „ Czapli” obcięto 50 % dofinansowania i dodał, że jest zdziwiony, iż w budżecie na ten cel było przeznaczone 20 000 zł, a komisja konkursowa przyznała 10 000 zł.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 marca 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (10 maja 2010, 11:53:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1111