Protokół z 25.05. 2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 maja  2010 roku od godz. 15:00 do 18:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Dyrektor BOK Marek Czarnowski, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Andrzej Wiekierak  oraz projektanci studium uwarunkowań dla Gminy Białe Błota.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sykut.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Materiały na sesję.
2.        Dochody budżetu w I kwartale 2010 r.
3.        Wolne wnioski
 
 
Ad. 1 Materiały na sesję.
 
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury za okres 01.01 2009 r. – 31.12.2009 r.
 
Dyrektor Marek Czarnowski przedstawił projekt uchwały. Komisja poruszyła kwestię toczącego się postępowania sądowego w sprawie byłego dyrektora BOK oraz kosztów z tym związanych.
 
- w sprawie powierzenia zadania z zakresu świadczenia zdrowotnego  w żłobkach.
 
Sekretarz Gminy przedstawiła zmieniony projekt uchwały.
 
- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi pani Małgorzaty Chmielewskiej i pana Macieja Chmielewskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota
 
Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. Komisja podjęła dyskusję nt. ul. w Murowańcu ul. Żródlanej w Cielu oraz ul. Brzozowej w Łochowie.
 
Ad. 2 Dochody budżetu w I kwartale 2010 r.
 
Dochody budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy.
  
Ad. 1 Materiały na sesję.
 
- w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.
 
                Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni projektanci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota, w celu przedstawienia projektu uchwały radnym.
Projektanci poinformowali członków komisji, iż przedstawiony projekt uchwały jest odpowiedzią na uchwałę nr XVII/199/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota. Opracowanie tego projektu uchwały trwało ok 1,5 roku. Pani projektantka wyjaśniła radnym, iż studium jest jedynie planem, ale i tak musi  opierać się na konkretnych aktach prawnych. Główną podstawą prawną jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projektanci ponadto opierali się na wielu dokumentach  kształtujących zagospodarowanie przestrzenne województwa kujawsko – pomorskiego.
Najważniejszymi dziedzinami dla Gminy są przyroda i komunikacja. Gmina jest położona  w bardzo atrakcyjnym miejscu pod względem przyrodniczym. Na terenie Gminy znajdują się dwa zbiorniki wody podziemnej oraz wododział między Wisłą, a Odrą. W związku z powyższym kanalizacja w pierwszej kolejności powinna objąć te obszary. Ponad 50% Gminy to są lasy. Wszystkie lasy podlegają ochronie. Teren Gminy obejmują trzy rodzaje obszarów chronionych: dolina Noteci, obszar chronionego krajobrazu oraz dolina bydgosko- toruńska. W związku z nasilającymi się powodziami, wszystkie tereny dolin postanowiono zostawić niezabudowane, z wyjątkiem fragmentów, które zostały już objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto na terenie Gminy jest 6 użytków ekologicznych oraz tereny bagienne. Projektanci zaproponowali pod zabudowę tereny pomiędzy wyspami leśnymi.
                Przewodniczący Komisji nawiązał do skanalizowania Gminy i powiedział, że on jako radny od 5 lat mówi o konieczności powstania kanalizacji na terenach przy zbiornikach wodnych.
                Jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturalne, to największe znaczenie dla Gminy mają zabytki archeologiczne. Ponadto strefą konserwatorską objęte są cmentarze. W oparciu o dane historyczne utworzono kilka jednostek tj. strefę mieszkalno-usługową, przemysłowo-usługową i rekreacyjno-usługową. Poza tymi sferami, pozostałe obszary są wyjęte z zabudowy.
                Jeżeli chodzi o komunikację to są trzy drogi krajowe, które są spięte obwodnicami. Projektanci zaproponowali utworzenie węzła w Lisim Ogonie.  Zaproponowany układ dróg jest przedstawiony w taki sposób, że dobrze obsłużył gminę i aby były dobre połączenia między poszczególnymi miejscowościami i miejscowością Białe Błota. Nie zostały zaplanowane w studium ścieżki rowerowe, gdyż założono że należy zapewnić bezpieczeństwo osobom poruszającym się na rowerach i przy drogach powinny być wyodrębnione drogi dla rowerów.
                Jeżeli chodzi o linie kolejowe, to na tę chwilę są dwie. Obie linie miałyby spełniać rolę linii podmiejskich i funkcjonować jako swego rodzaju tramwaj.
                Projektanci przedstawili także radnym linie nalotów samolotów i strefy wysokości. Te strefy nalotów będą miały istotny wpływ na zabudowę w gminie.
Projektanci wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju zapoznali członków komisji z uwagami, które wpłynęły w sprawie studium uwarunkowań.
               
Ad. 3 Wolne wnioski.
 
Brak
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 maja 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (21 czerwca 2010, 11:54:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1044