Protokół z 22.06.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 czerwca  2010 roku od godz. 15:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Andrzej Wiekierak oraz Inspektor Jacek Rakoczy.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sykut.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Zapoznanie się z planem wydatków i wydatkami na zimowe utrzymanie dróg  w  2010 r.
2. Materiały na sesję.
3. Wolne wnioski.
 
 
Ad. 2 Materiały na sesję.
 
- w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Białe Błota w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2010 r.
 
Inspektor Jacek Rakoczy przedstawił projekt uchwały.
 
Ad.1 Zapoznanie się z planem wydatków i wydatkami na zimowe utrzymanie dróg w          2010 r.
 
Kierownik Mariusz Stężewski poinformował, że na równanie dróg w 2010 r. wydano już  650 000 zł, z czego 610 000 zł kosztowała tzw. „akcja zima” tj. odśnieżanie dróg i chodników oraz wywóz śniegu. Dodatkowym wydatkiem w 2010 r. ( 100 000 zł ) był bus, który dowoził mieszkańców do autobusu linii 92. Na remonty ulic wydano w 2010 r.  60 000 zł, a na zakup kruszywa 74 000 zł. Pan Kierownik przedstawił zestawienie faktur dot. utrzymania dróg.
Radny Henryk Sykut zapytała, czy zaproponowane środki w zmianach w budżecie na równanie dróg wystarczą do końca 2010 r.? Skarbnik Gminy wyjaśniła, że te pieniądze w głównej mierze będą przeznaczone na równanie dróg.
Komisja podjęła dyskusję nt. budowy domów na terenach podmokłych i związanymi z tym później  problemami z dojazdami do posesji.
  
Ad. 2 Materiały na sesję.

 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
Kierownik Mariusz Stężewski przedstawił zmianę w budżecie gminy dot. ulicy Opalowej, Wierzbowej i św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu. Komisja podjęła dyskusja nt. w/w zmiany. Kolejne zmiany przedstawiła Skarbnik Gminy. Komisja przy zmianie dot. odkomarzania Gminy wyraziła swoja opinię, że środki na ten cel można przeznaczyć, jeżeli odkomarzanie będzie dotyczyć całej gminy.
 
. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
 
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2009 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010.
 
Kierownik Beata Przyborska przedstawiła projekt uchwały i autopoprawkę do w/w uchwały.
 
- w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach.
 
Komisja podjęła ogólna dyskusją nt. prywatyzacji przychodni. Kierownik Magdalena Wajchcert wyjaśniła członkom komisji, że przedstawiony projekt uchwały jest niezbędny do rozpoczęcia całej procedury związanej z prywatyzacją. Po podjęciu w/w uchwały przez Radę Gminy, zostaje ona przesłana do wojewody i do innych organów, celem zaopiniowania. Dodała również, że umowa zawarta z firmą „ Elmed” będzie zawierała wszystkie elementy, które zostały przedstawione przez firmę w ofercie konkursowej. W związku z wątpliwościami radnych, czy nie lepiej by było gdyby przychodnie przejęła spółka pracownicza pani Kierownik wyjaśniła, że jeżeli przychodnia miałaby funkcjonować na tym samym poziomie co teraz to mogłaby powstać spółka pracownicza, ale taki mały podmiot nie ma szans na pozyskanie specjalistów.
 
- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „ Murowaniec”.
 
Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił projekt uchwały.
 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Wierzbowej i Stokrotki w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
 
Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił projekt uchwały
 
Ad. 3 Wolne wnioski.
 
Przewodniczący Komisji zapoznał członków z pismem od byłego dyrektora BOK dot. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie oddalenia skargi kasacyjnej Wójta Gminy Białe Błota w przedmiocie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Kujawsko- pomorskiego.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (9 września 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (9 września 2010, 10:18:41)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (9 września 2010, 10:23:03)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1120