Protokół z 12.01.2011 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji  Budżetu  i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 stycznia  2011 roku od godz. 16:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. załącznika listy obecności oraz Wójt Gminy Katarzyna Kirstein- Piotrowska, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska, Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński oraz były radny  Edmund Łączny.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu  i Finansów pan Jacek Grzywacz.
 
Porządek posiedzenia Komisji:

1. Założenia do budżetu gminy na 2011 r.  

Ad.1. Założenia do budżetu gminy na 2011 r.
 
Przewodniczący Komisji oddał na początek głos panu Edmundowi Łącznemu, który w swojej wypowiedzi nawiązał do artykułu „ Gazety Powiat” i powiedział, że to co przeczytał w artykule to go oszołomiło i dodał, iż nigdy nie uważał, że branie kredytu jest czymś złym. Dodał, że do upadku prowadzi sytuacja w której spłaca się kredyt innym kredytem. Zauważył również, iż budżet gminy co roku nie jest wykonywany na kwotę kredytu. Pan Łączny powiedział, że spłaty rat kredytów mogą pochodzić albo z wolnych środków albo z kredytu albo z nadwyżki budżetu. Aktualnie planuje się budżet ponad możliwości. W 2010 roku zaplanowano na inwestycje 19 mln, w tym 8.5 mln z kredytu, 6 mln ze sprzedaży działek i 5 mln z dochodów własnych. Pan Edmund Łączny zapytał co się stanie jak Gmina nie będzie mogła już wziąć kredytów ani sprzedać żadnych działek?
Radny Henryk Sykut zapytał co pan Edmund Łączny proponuje. Dodał również, iż w zeszłym roku radni zablokowali budowę urzędu i basenu, a jakby te inwestycje ujęto w budżecie na 2010 r. to cyt. „ byśmy nie mogli na siebie patrzeć”.
Pan Edmund Łączny powiedział, że kanalizacja w Gminie leży. Ponadto trzeba jeszcze doliczyć do długu gminy zadłużenie spółek gminnych. Dodał, że według jego opinii należy zablokować możliwość dalszego zadłużania  Gminy. Nie można więcej brać kredytów, chyba że chce się zmienić władze wykonawczą. Trzeba ponadto zmniejszyć wydatki konsumpcyjne. Należy zmusić rządzących do oszczędności albo wstrzymać inwestycje.
 
Na Komisje przybył prezes Klubu KS Łochowo, który zasygnalizował trudną sytuacje finansową klubu. Poinformował członków Komisji, że klub ma na etacie 7 osób i poprosił o wpłynięcie na działania Wójta, żeby jak najszybciej ogłosił konkurs i przyznał dotacje, bo klub nie może funkcjonować.
Zastępca Wójta wyjaśnił, iż po uchwaleniu budżetu na 2011 r. zostanie niezwłocznie ogłoszony konkurs.
Przewodniczący Komisji dodał, że jako Prezes Klubu musi być świadomy, że budżet może być uchwalony do końca stycznia.
 
Komisję opuścił pan Edmund Łączny, a przybyła Wójt Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący Komisji poprosił Wójta Gminy o ustosunkowanie się do projektu uchwały.
Wójt Gminy powiedziała, że nie ma zagrożenia zrealizowania wydatków. Przychody również są na bezpiecznym poziomie. Dodała także, że nie proponowałaby budżetu, którego nie można zrealizować, bo odpowiada za niego. Jedyne zagrożenie budżetu może wynikać z wypłat odszkodowań za drogi.
Radny Henryk Sykut zapytał w jakiej wysokości został zaciągnięty kredyt?
Wójt Gminy odpowiedziała, ze kredyt został zaciągnięty w kwocie 8 mln złotych.
 
Radny Bartosz Lau poruszył kwestię zmian do umowy z Elmedem.
Wójt Gminy wyjaśniła, ze zakres rzeczowo- finansowy nie uległ zmianie. Zostały naniesione jedynie drobne poprawki
 
Przewodniczący Komisji zgłosił następujące poprawki do projektu budżetu na 2011 r.:
·         wykreślić 50 000 zł z  budowy ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim;
·         wykreślić 350 000 zł na dotację do linii 92;
·         wykreślić 400 000 zł z wydatków bieżących w urzędzie gminy;
·         wykreślić 124 000 zł z wynagrodzeń i pochodnych w urzędzie gminy;
·         wykreślić 50 000 zł z wydatków GZEAS;
·         wykreślić 70 000 zł z wynagrodzeń i pochodnych GZEAS;
·         wykreślić 100 000 zł z wydatków na utrzymanie boisk;
·         wykreślić z rozdziału 90001, budowa systemu kanalizacji Łochowo- Łochowice – Lisi Ogon kwotę 500 000 zł;
·         wykreślić z rozdziału 92109, WOK kwotę 100 000 zł;
·         wykreślić z rozdziału 92601, Orlik w Zielonce kwotę 444 000 zł;
·         wykreślić 557 000 zł z ulicy Dębowej.
 
Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił, iż przy ulicy Dębowej jest podpisana umowa na sporządzenie projektu i ta umowa nie może zostać zerwana, bo będzie trzeba zapłacić karę, a koszt projektu wynosi 21 000 zł.
Zastępca Wójta dodał, że trzeba zabezpieczyć w budżecie gminy całą kwotę, gdyż na realizację inwestycji Gmina dostanie dofinansowanie z tzw. „ Trzech Dolin”. Jeżeli tych środków nie będzie w budżecie to nie będzie dofinansowania.
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że zostanie wykreślona cała kwota.
Kierownik Mariusz Stężewski zapytał, a co z umowa ? i z czego ma zostać zapłacona kara?
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że nie jeden projekt był wyrzucony do śmieci.
 
Zastępca Wójta w sprawie wykreślenia 350 000 zł na dofinansowanie do linii 92 poinformował, że w tej sprawie jest zawarte porozumienie i jest 6 miesięczny termin wypowiedzenia umowy, także do tego czasu trzeba zabezpieczyć pieniądze w budżecie na dofinansowanie tej linii. Jak umowa zostanie wypowiedziana pod koniec stycznia to autobus przestanie kursować od sierpnia br.
Radny Robert Baranowski zaproponował znalezienie najpierw innego przewoźnika , a potem ewentualnie zlikwidowanie linii 92.
Radny Henryk Sykut powiedział, że trzeba się dogadać z przewoźnikiem.
Radny Bartosz Lau zwrócił uwagę, że należy się zastanowić, czy jest potrzeba, aby autobus jeździł aż do REALa, może wystarczyłoby do Błonia.
 
Kierownik Małgorzata Wojciechowska w sprawie wykreślenia 400 000 zł z wydatków bieżących Urzędu Gminy białe Błota powiedziała, że w/w koszty są bardzo wyliczone.
Przewodniczący Komisji powiedział, że na poprzednim posiedzeniu poprosił o uszczegółowienie poszczególnych wydatków, ale tego nie uczyniono i teraz Urząd musi sobie poradzić. Zaproponował obcięcie nadgodzin i kilometrówek.
Radny Marek Mikuła zapytał dlaczego pozycja dotycząca zakupu materiałów biurowych znajduje się w różnych rozdziałach.
Kierownik Małgorzata Wojciechowska wyjaśniła, że gmina realizuje również zadania zlecone na te zadania są przyznawane środki finansowe i dlatego pozycja dotycząca materiałów biurowych znajduje się w różnych rozdziałach.
Radny Henryk Sykut zapytał jaka kwota była przeznaczona w 2010 r. na wydatki bieżące Urzędu Gminy?
Kierownik Małgorzata Wojciechowska odpowiedziała, że 2010 r. na wydatki bieżące było przeznaczone 973 000 zł i obejmowała ona m.in. utrzymanie pomieszczeń biurowych,  drobne remonty, papier.
 
Dyskusja nt. służbowych telefonów komórkowych.
 
Przewodniczący Komisji zaproponował następujące przesunięcia wydatków:
·         800 000 zł przeznaczyć na budowę ulic: Hebanowej, Herbowa, Bazaltowej, Epokowej, Arlekina i Alpejskiej w Białych Błotach;
·         400 000 zł przeznaczyć na remont dachu starej szkoły w Łochowie;
·         100 000 zł przeznaczyć na działalność Bialobłockiego Ośrodka Kultury;
·         200 000 zł przeznaczyć na projekt i budowę przedszkola w Łochowie;
·         4 000 zł przeznaczyć na działalność straży pożarnej w Łochowie;
·         10 000 zł przeznaczyć na organizację Mistrzostw Polski Juniorów na 10 km;
·         120 000 zł przeznaczyć na oświetlenie w Łochowicach;
·         100 000 zł na podwyżki dla pracowników administracji pracujących w szkołach tj. sprzątaczki, woźny itd..
 
Zastępca Wójta dodał, że było spotkanie Zarządem Dróg Wojewódzkich i jest potrzeba ok. 300 000 zł na tzw.  łącznik do Bartniczej i Brackiej.
Przewodniczący Komisji zgłosił jeszcze wniosek , aby środki z II etapu ul. Dębowej przeznaczyć na remont ścieżki rowerowej w Łochowie.
 
Komisja podjęła dyskusję nt. w/w ścieżki.
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski. Radni 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się radnego Roberta Baranowskiego opowiedzieli się za zmianami zgłoszonymi przez Przewodniczącego Komisji.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (12 stycznia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (26 kwietnia 2011, 09:50:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 845