Protokół RGK.0012.1.10.2011 z dnia 19 września 2011 r.,

Białe Błota, dnia 19 września 2011 r.
RGK.0012.1.10.2011


PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 19.09.2011 roku od godz. 14.30 do godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. Listy oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak oraz inspektor Wiesława Kaczanowska.

Posiedzenie Komisji Prowadził Radny Jacek Grzywacz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.


Porządek posiedzenia:

1.    Materiały na sesję.
2.    Wolne wnioski.


Ad. 1..Materiały na sesję.

·    w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję
2012-2015;

Regulamin głosowania przedstawiła Sekretarz Gminy Anna Rywak.

·    w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na
ławnika;

Sekretarz Gminy wyjaśniła, przyczynę odrzucenia kandydatury na ławnika.

·    w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencje 2012-2015;
·    w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2012-2015;

Projekty uchwał przedstawiła Sekretarz Anna Rywak.

Przewodniczący RG Bartosz Lau przestawił Komisji opinie otrzymane od Komendanta Policji dotyczące kandydatów na ławników.
    
Dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, p. Bartosz Lau, radni H. Sykut, E. Lewandowska, M. Mikuła, R. Baranowski, Sekretarz Anna Rywak.

- w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2011-2015”;

Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak.

·    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;

Projekt niniejszej uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. Wyjaśnił, iż powyższe nabycie gruntu nastąpi w rozliczeniu opłaty adiacenckiej.

·    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

Powyższą uchwałę oraz przyczyny jej powstania wyjaśnił p. Andrzej Wiekierak.

·    w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych;

Projekt niniejszej uchwały przedstawił kierownik GPiMK A. Wiekierak.

·    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota;

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak wyjaśnił, iż zmiana powyższego planu nastąpiła na wniosek Spółki „Murowaniec” oraz osób fizycznych. Powyższy plan będzie zakładał możliwość zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowym terenie.

Został poruszony temat dot. budowy spopielarni zwłok na terenie gminy.

Dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, radni: B. Lau, H. Sykut, R. Baranowski, E. Lewandowska, M. Mikuła, sekretarz A. Rywak, kierownik A. Wiekierak.

·    w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;

Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Lucyna Krasulak.

Dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, radni: B. Lau, H. Sykut, R. Baranowski, E. Lewandowska, M. Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik Mariusz Stężewski, sekretarz Anna Rywak.

Skarbnik Gminy  wyjaśniła, iż na sesji będzie złożony wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu  uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński. Odcinek od skrzyżowania ul. Gęsia – Osiedle do skrzyżowania ul. Lipowa – Topolowa, długość odcinka ca 2,6 km”.
Skarbnik  przedstawiła powód powstania powyższego projektu uchwały.
Radny Henry Sykut wypowiedział się, co do powyższego projektu uchwały.

Ad. 2. Wolne wnioski.

Wniosek radnego Jacka Grzywacza, aby znieść potrącenia w wysokości 20 % za nieobecności na posiedzeniach związanych z wykonywaniem mandatu radnego.

Przewodniczący RG Bartosz Lau zaproponował, aby zmienić potrącenia na 10%

Przewodniczący Komisji zaproponował aby wrócić do powyższych wniosków na posiedzeniu komisji, na której kształtowany będzie budżet.Przewodniczący Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Komisji
Natalia Sadłowska                                                                        Budżetu i Finansów
                
                                                                                                    Jacek Grzywacz

Podpisy:

1. Robert Baranowski    
2. Bartosz Lau           
3. Elżbieta Lewandowska       
4. Marek Mikuła       
5. Henryk Sykut       

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (10 października 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2012, 10:26:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 999