Protokół RGK.0012.1.12.2011 z dn. 26 października 2011 r.,

Białe Błota, dnia 26 października 2011 r.,
RGK.0012.1.12.2011

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26 października 2011 roku od godz. 15:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, inspektor Wiesława Kaczanowska, inspektor Filip Rybacki oraz Redaktor Naczelny Marzanna Kreja.


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.

Porządek posiedzenia:

1.    Materiały na sesję.
2.    Wolne wnioskiAd. 1. Materiały na sesję:

- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka u opiekuna dziennego oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat;

- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminie Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat;

- w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalenia;

- w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;

Projekty powyższych uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy Anna Rywak. Wyjaśniła Komisji, iż powstały one w związku z nowymi przepisami w ustawie o opiece nad dziećmi do lat trzech, powstającą inwestycją w Łochowie oraz z coraz większym zainteresowaniem pracy jako opiekun dzienny.

Dyskusja, w której udział wzięli Przewodniczący RG Bartosz Lau, radni: Marek Mikuła, Elżbieta Lewandowska, Henryk Sykut, Jacek Grzywacz.

Sekretarz poinformowała, że na sesji wniesie o autopoprawki w powyższych uchwałach związane z zaistniałymi „literówkami”.

- w sprawie wzniesienia pomnika dla uczczenia „Żołnierzy Wyklętych”;

Przewodniczący RG wypowiedział się co do powyższego projektu uchwały. Poinformował członków Komisji o spotkaniu z inicjatorem powstania powyższego pomnika oraz przedstawił jego koncepcję. Przedstawił także stanowisko Pana Łącznego, który jest przeciwny powstania powyższego pomnika.

Dyskusja, w której udział wzięli: radni H. Sykut, J. Grzywacz, E. Lewandowska, M. Mikuła, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów wyjaśnił, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej wnosi o wycofanie tejże uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz złożył wniosek o przesunięcie powyższego projektu uchwały na sesję następną.

Wniosek został przegłosowany stosunkiem 5 głosów ZA i 1 głosem PRZECIW.

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych;

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych;

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska, wyjaśniła, iż nieruchomości wymienione w projekcie uchwały stanowią drogi.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta K. Jankowski oraz inspektor W. Kaczanowska.

- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych;

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta K. Jankowski oraz inspektor W. Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;

Projekt uchwały przedstawił inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla    poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

-. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych;

Projekt uchwały przedstawił inspektor Wiesława Kaczanowska.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz i wyjaśnił, że jest za wycofaniem z uchwały § 2.

Dyskusja, w której udział wzięli: radni Bartosz Lau, Jacek Grzywacz, E. Lewandowska, M. Mikuła, H. Sykut, R. Baranowski, Zastępca Wójta K. Jankowski, inspektor Filip Rybacki, Redaktor Naczelna Marzanna Kreja, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego A. Wiekierak.

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota;

Projekt uchwały Przedstawił inspektor Filip Rybacki.

- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec;
- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zielonka;
- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądki;

Projekty uchwał przedstawił A. Wiekierak, wyjaśnił iż nawiązują one do poprzednich uchwał, do których wszczęto postępowanie uchylające przez Urząd Wojewódzki – zmiana polega na zapisie w uchwałach, iż podlegają one publikacji i wchodzą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

-w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok;
-w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011 – 2021;
-w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Białe Błota w roku 2011;

Projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący RG Bartosz Lau, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Skarbnik Lucyna Krasulak, radni: Marek Mikuła, Henryk Sykut, Redaktor Naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja

Radny Henryk Sykut przedstawił swoje zdanie co do występującego zadłużenia w Gminie. Zaproponował,  żeby społeczeństwo powinno wyrazić swoją opinię dotyczącą spłacania kredytu kredytem przez Gminę. Czy zaciągnięcie tego kredytu jest konieczne…

Ad. 2 Wolne wnioski:
    
Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda sprawa budowy ścieżki pieszo – rowerowej z Łochowa do Łochowic?
Drugie pytanie dot. stanu wody w Łochowie.

Zastępca Wójta w związku  ze stanem wody w Łochowie wyjaśnił, iż została zlokalizowana pewna firma, która nie przestrzega warunków środowiskowych, przedstawiciele zostali przesłuchani przez policję, zostaną badane studnie w tych okolicach.
Można także oddać do Gminy próbki z zaprawami robionymi w czasie zakażenia wody i zostaną one poddane badaniom.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej.

Radny Jacek Grzywacz podał także informację, którą otrzymał od mieszkańca, że kilka lat temu tirem zostały przywiezione i wyrzucone do lasu chemikalia.

Zastępca Wójta odpowiedział, że jeżeli zostanie wskazane to miejsce to oczywiście będzie to zbadane.

Na pytanie dot. ścieżki w Łochowicach Zastępca Wójta wyjaśnił, iż jest szansa na dokończenie jej w przyszłym roku.

Przewodniczący Komisji poprosił o zestawienie dróg, które można budować za pieniądze z dotacji PROW.
Radny Henryk Sykut zapytał czy są zamierzenia utworzenia magistrali, która będzie doprowadzać wodę do Łochowa, Łochowic Lisiego Ogona z Bydgoszczy?
Druga sprawa dot. przygotowania zestawienia zawierającego wykaz osób, którym przysługują odszkodowania za przejęte pod drogi grunty.
    
Informacja Przewodniczącego RG Bartosza Laua o skargach, które wpłynęły do Rady Gminy. Przewodniczący RG wyjaśnił, iż zostały przygotowane uchwały zlecające przeprowadzenie kontroli i zbadanie skargi na działalność na działalność Wójta i zostaną zaproponowane do wprowadzenie do porządku obrad na jutrzejszej sesji.

Radny Jacek Grzywacz zwrócił się z prośbą do Zastępcy Wójta o przygotowanie wersji roboczej projektu budżetu na 2012 rok.

Redaktor Naczelny Marzanna Kreja, wyjaśniła przesłanki skłaniające do złożenia skargi na Wójta.


Protokołowała:                                                                      Przewodniczący Komisji
                                                                                            Budżetu i Finansów
Natalia Sadłowska
                                                                                                Jacek GrzywaczPodpisy członków Komisji:

1.    Bartosz Lau           
2.    Henryk Sykut          
3.    Robert Baranowski     
4.    Elżbieta Lewandowska  
5.    Marek Mikuła         

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (14 listopada 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2012, 10:53:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 798