Protokół RGK.0012.1.14.2011 z 23 listopada 2011 r.,

Białe Błota, dnia 23 listopada 2011 r.,
RGK.0012.1.14.2011

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 listopada 2011 roku od godz. 15:00
w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz radna Aleksandra Lubońska, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Lucyna Krasulak,


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.

Porządek posiedzenia:

1.    Materiały na sesję.
2.    Wolne wnioskiAd. 1. Materiały na sesję:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok;

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Białe Błota.
Przedstawiła autopoprawkę, w której należy w uzasadnieniu wykreślić zdanie: „zwiększenie to stanowi korektę”, natomiast na końcu należy dodać autopoprawkę rozdaną na komisji. Wyjaśniła także, że w związku z tym będzie także wnosić o wprowadzenie do porządku obrad poprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011-2021. Wyjaśniła, iż Rada Sołecka uchwaliła na zebraniu wiejskim środki przeznaczone na położenie kostki brukowej wokół świetlicy. Sołtys z dyrektorem ośrodka kultury się nie porozumieli i przyszła do zapłaty faktura za jej położenie, a środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na inny cel w związku z czym należy zwiększyć środki aby zapłacić tę fakturę.

Poruszono także kwestię planowanej inwestycji polegającej na budowie magistrali wody do Łochowa.

Następnym tematem podjętym przez Komisję była sytuacja panująca w Ośrodkach Kultury na terenie Gminy Białe Błota, przede wszystkim związana z ich finansami.

Dyskusja, w której udział wzięli radni: Bartosz Lau, Jacek Grzywacz, Elżbieta Lewandowska, Robert Baranowski, Marek Mikuła, Henryk Sykut, skarbnik Lucyna Krasulak, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Wójt Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Sekretarz Anna Rywak.

Na posiedzenie Komisji dołączyła Redaktor Naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja

- w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innym jednostkami pożytku publicznego”

Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak. Wyjaśniła, iż projekt uchwały został konsultowany z dwoma organizacjami, które zaproponowały zmiany w przedmiotowej uchwały, tj. aby informacje umieszczać na stronach internetowych oraz na tablicy ogłoszeń oraz aby w komisji konkursowej brał udział członek z organizacji pozarządowych.
Wyjaśniła, iż będzie wnosić o autopoprawkę wykreślenie części zdania, tj.: „… nie zmieniając ustaleń komisji konkursowej.”

Redaktor Naczelna zwróciła uwagę na to, że konsultacje w sprawie powyższej uchwały były przeprowadzone nieprawidłowo, zasugerowała Komisji, aby tę uchwałę przesunąć na sesję grudniową.

Dyskusja, w której udział wzięli radni: p. Marzanna Kreja, Sekretarz Anna Rywak,

- w sprawie porozumienia z Miastem Bydgoszcz w sprawie zapewnienia miejsc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży zamieszkujących teren Gminy Białe Błota w ośrodku  wsparcia domu dziennego pobytu prowadzonego  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy.

Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, iż zostało podpisane porozumienie w związku z czym powyższa uchwała zostanie wycofana z porządku obrad sesji.

- w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania jej statutu

Projekt niniejszej uchwały przedstawiła p. Anna Rywak.

Radny Marek Mikuła zaproponował aby wycofać projekt tej uchwały ze względu na błędną podstawę prawną, w której nie zawarto ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dyskusja, w której udział wzięli: radni Marek Mikuła, Bartosz Lau, sekretarz Anna Rywak, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.

- w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak. Wyjaśniła, że w powyższym projekcie uchwały zostały zawarte zmiany wskazane przez Komisję

Dyskusja, w której udział wzięli: radni Bartosz Lau, Jacek Grzywacz sekretarz Anna Rywak.

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej;

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.

-w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Łochowicach;

Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że przedmiotowa działka przeznaczona jest na budowę stacji transformatorowej. Wniosek o wykup złożyła spółka ENEA.

- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej;

Pan Andrzej Wiekierak wyjaśnił, iż przedmiotowy grunt znajduje się przy Jeziorze Jezuickim na wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego.

Dyskusja, w której udział wzięli radni Robert Baranowski, Marek Mikuła, Henryk Sykut, Bartosz Lau, Elżbieta Lewandowska, p. Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenie zgody na  wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Kierownik Wiekierak przedstawił projekt w/w uchwały wyjaśnił, iż przedmiotowy teren znajduje się w Łochowie, gdzie jedna część przedmiotowego gruntu stanowi targowisko.

Dyskusja, w której udział wzięli radni Jacek Grzywacz, Bartosz Lau, Robert Baranowski, Henryk Sykut, Elżbieta Lewandowska, p. Andrzej Wiekierak, Redaktor Naczelna Marzanna Kreja, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak.

Przewodniczący Komisji odczytał obowiązujące na terenie Gminy Białe Błota stawki dzierżawy.

- Uchwały w sprawie podatków, opłat targowych, cen skupu żyta oraz deklaracji podatkowych przedstawiła Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak. Wyjaśniła, iż podatki wzrosły w związku ze wzrostem wskaźnika inflacji.

Komisja wspólnie z Kierownikiem Referatu Podatków i Opłat Lokalnych kształtowała stawki podatków na terenie gminy Białe Błota,

Dyskusja, w której udział wzięli: radni Bartosz Lau, Henryk Sykut, Robert Baranowski, Jacek Grzywacz, Elżbieta Lewandowska, Marek Mikuła, Kierownik Bożena Woźniak, p. Marzanna Kreja.

Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                               Budżetu i Finansów
Natalia Sadłowska
                                                                                                   Jacek GrzywaczPodpisy członków Komisji:

1.    Bartosz Lau        
2.    Henryk Sykut          
3.    Robert Baranowski      
4.    Elżbieta Lewandowska
5.    Marek Mikuła      

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (6 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2012, 11:25:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 866