Protokół RGK.0012.1.18.2011 z dn. 28 grudnia 2011 r.,

Białe Błota, dnia 28 grudnia 2011 r.,
RGK.0012.1.18.2011

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2011 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 od godz. 15:00 do godz. 16:00

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz radna Aleksandra Lubońska Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Redaktor Naczelna Marzanna Kreja.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.

Porządek posiedzenia:

1.    Materiały na sesję.
2.    Budżet na 2012 rok.Ad.1.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok;

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak, wyjaśniła, że przedmiotowe zmiany są związane z budową żłobka, przesunięcia są zrobione po to aby nie utracić dotacji na niniejszy cel. Zmiany są także na przesunięciu na działach środków na egzekucje podatkowe oraz dotacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy.

. - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie i nadania jej statutu;

Pracownik UG Natalia Sadłowska wyjaśniła, iż Sekretarz będzie wnosić aby powyższą uchwałę wprowadzić do porządku obrad, a powstała w związku z pismem wojewody  Kujawsko – Pomorskiego wszczynającego postępowanie administracyjne stwierdzające nieważność uchwały, gdyż w przedmiotowym akcie nie było uwzględnione, że w przypadku nieobecności dziecka w żłobku odlicza się opłatę z tego tytułu

- w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i utworzenia Centrum Edukacji gminnej i nadania mu statutu

Projekt uchwał oraz przyczyny likwidacji GZEAS i przekształcenia go w Centrum Edukacji Gminnej przedstawiła referent Natalia Sadłowska. Wyjaśnił, iż powyższa uchwałą powstała t w związku ze zwiększonymi zadaniami, rozszerzeniem statutu w/w jednostki. Sekretarz będzie wnosić o autopoprawkę w § 1 ust 2 uchwały i statutu przedmiotowej uchwały należy dopisać słowo „budżetową”, tj. zdanie w uchwale będzie brzmieć: „… tworzy się gminną jednostkę budżetową…”, w statucie: „CEG jest gminną jednostką budżetową”.

Dyskusja, w której udział wzięli radni Henryk Sykut, Bartosz Lau, Marek Mikuła, Elżbieta Lewandowska, skarbnik Lucyna Krasulak.

Przewodniczący Komisji złożył wniosek o wycofanie tej uchwały i przesunięcie na następną sesję.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.

- w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Cielu, ul. Ogrody 1 oraz nadania mu statutu;

Projekt uchwały przedstawiła Natalia Sadłowska wyjaśniła, że kierownik GOPS będzie wnosić o autopoprawkę:

1)     W tytule ma być słowo „utworzenia” zamiast „utworzenia”
2)    Dopisanie w §3 pkt 1 – typu A;???
3)    Dopisanie w §3 pkt 2 - typu B;???
4)    Dopisanie w §3 pkt 3 - typu C.???
5)    Rozdz. 2 § 6 pkt 2 ma być słowo „regresji”.
6)    W § 8 ust 1: Wykreślić literki „kkk”.

- w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

Referent Natalia Sadłowska wyjaśniła, iż w uchwale uwzględnione zostały uwagi uchwała Komisji Oświaty, która wniosła, aby w §8 pkt 4, 5 i 6 wykreślić słowa „w dyscyplinach olimpijskich”

- zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”

Przewodniczący Bartosz Lau wyjaśnił, iż przyszło pismo od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wszczynające postępowanie nadzorcze uchylające powyższy akt.
Natalia Sadłowska odczytała pismo Wojewody w związku z błędnym zapisem w §12 ust 10 przedmiotowej uchwały wyjaśniła także, iż Sekretarz wnosiła już na poprzedniej sesji o wykreślenie drugiej części zdania w przytoczonym paragrafie.

Dyskusja, w której udział wzięli radni Henryk Sykut, Bartosz Lau, Jacek Grzywacz, Skarbnik Lucyna Krasulak, Aleksandra Lubońska.

- w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Białe Błota, a społecznością lokalna Starostwa Mariampol;

Projekt uchwały przedstawiła referent Natalia Sadłowska. Wyjaśniła, że Komisja Gospodarki zaproponowała aby na końcu tytułu przedmiotowej uchwały dopisać słowa: „na Litwie” oraz autopoprawka w § 7 słowa: „..na przód” zamienić na słowa: „.. z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem”.

- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu;

Natalia Sadłowska wyjaśniła, iż w związku ze zmianami przepisów dot. bibliotek, które będzie można łączyć z innymi instytucjami także kultury, podęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Bartosz Lau, wyjaśnił, że zastanawia się nad tym aby wyodrębnić bibliotekę.

- zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych

Natalia Sadłowska wyjaśniła, iż należy w przedmiotowej uchwale wykreślić pkt 3.

Przewodniczący RG Bartosz Lau wypowiedział się co do zapisu w niniejszej uchwale, dot. nie potrącania diet za nieobecności na sesjach nadzwyczajnych oraz na posiedzeniach Komisji Stałych.

Dyskusja, w której udział wzięli radni Bartosz Lau, Henryk Sykut, Jacek Grzywacz, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Lubońska, Marek Mikuła, Robert Baranowski, skarbnik Lucyna Krasulak, Redaktor Naczelna Marzanna Kreja.

Ad.2.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu budżetu gminy na 2012 rok, w której zawarte zostały poprawki komisji.

Skarbnik Lucyna Krasulak odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu gminy na 2012 rok.

Dyskusja, w której udział wzięli radni Bartosz Lau, Henryk Sykut, Jacek Grzywacz, Elżbieta Lewandowska, Aleksandra Lubońska, Marek Mikuła, Robert Baranowski, skarbnik Lucyna Krasulak.

Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Protokołowała:                                                                           Przewodniczący Komisji
                                                                                                 Budżetu i Finansów
Natalia Sadłowska
                                                                                                     Jacek Grzywacz


Podpisy członków Komisji:

1.    Bartosz Lau     
2.    Henryk Sykut      
3.    Robert Baranowski     
4.    Elżbieta Lewandowska  
5.    Marek Mikuła     

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (16 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (16 stycznia 2012, 11:48:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 963