ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 stycznia 2012


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy oraz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Bożena Woźniak, inspektor ds. Ochrony Środowiska Anna Zdunek,
 
Posiedzenie Komisji prowadzili kolejno poszczególni Przewodniczący Komisji.
 
 
Ad. 1. Omówienie spraw dotyczących ochrony środowiska.
 
Inspektor Anna Zdunek przedstawiła Komisji działania z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy w 2011 roku. Poinformowała, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów azbestowych odbyły się 2 razy, co kosztowało łącznie ponad 18.000,00 zł – wywieziono ok. 50 ton azbestu. Gmina dostała dotację na zadrzewianie łącznie z wkładem własnym 13 tys. zł. Obecnie są wysyłane wezwania do odprowadzenia ścieków z szamb.
Radna Grażyna Błażejak zapytała jak wygląda sprawa jeżeli ktoś nie ma potwierdzenia, że szambo zostało wywiezione?
Inspektor Anna Zdunek odpowiedziała, że należy brać potwierdzenia wywozu nieczystości, gdyż często zdarzają się zgłoszenia, że są wywożone, np. do lasu – potwierdzenie przez odbiorcę wywozu szamba stanowi jakieś zabezpieczenie.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni: Grażyna Błażejak, Krzysztof Kocikowski, inspektor Anna Zdunek.
Poruszono także kwestię wywozu śmieci i nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości, w której mowa o tym, że nowy system trzeba wprowadzić od 1 lipca 2013 r. W związku z powyższym będzie podzielić gminę na sektory. Będzie trzeba także uchwalić porozumienie z Miastem Bydgoszcz, a także sposób naliczania opłat. Mieszkańcy nie będą podpisywać umowy z Gminą tylko będą musieli składać deklaracje.
Radny Janusz Walczyński zapytał, czy gmina będzie musiała zapewnić wywóz?
Pani Zdunek wyjaśniła, że przez przetarg Gmina wyłoni przedsiębiorcę odpowiedzialnego za wywóz nieczystości.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: p. Anna Zdunek, sekretarz Anna Rywak, radni Janusz Walczyński, Grażyna Błażejak, Bronisław Balcerowski, Zbigniew Moroz, Krzysztof Kocikowski.
 
Ad.2. Rozpatrzenie wniosków wpływających do Komisji Gospodarki.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński naświetlił sprawę związana z wnioskiem o wsparcie rezolucji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podjęcia uchwały, dot. ogłoszenia terenu naszego województwa obszarem wolnym od upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Poinformował, że Wójt poprosiła komisję o wyrażenie opinii w powyższej sprawie.
Podjęto dyskusję na w/w temat, w której udział wzięli radni: Janusz Walczyński, Bronisław Balcerowski, Krzysztof Kocikowski, sekretarz Anna Rywak.
 
Komisja pozytywnie wypowiedziała się, co do inicjatywy podjęcia stosownej uchwały.
 
 
Przewodniczący J. Walczyński poruszył kwestię przekazania cmentarza w zarząd parafii. Zapytał sekretarz, czy coś wiadomo w tej sprawie?
Pani Rywak zaproponowała aby zapytać o to Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzeja Wiekieraka.
Komisja podjęła rozmowę na powyższy temat. Wyrażają pozytywne zdanie o tym, ażeby parafia była dzierżawcą cmentarza w Białych Błotach.
Pan Andrzej Wiekierak wyjaśnił komisji, iż prawidłową formą przekazania cmentarza parafii byłoby oddanie go w zarząd. Ksiądz miał przekazać swoje stanowisko po konsultacji z kurią. Doi dziś nie otrzymano jeszcze żadnej odpowiedzi.
Radny  Bronisław Balcerowski zasugerował, że powinno ustalić się jakiego typu miałby być cmentarz: komunalny, czy parafialny?
Na powyższy temat nawiązano dyskusję, w której udział wzięli: radni: Bronisław Balcerowski, Janusz Walczyński, Zbigniew Moroz, Grażyna Błażejak, kierownik Andrzej Wiekierak.
 
Radny Janusz Walczyński przedstawił także wniosek mieszkańców, dotyczący budowy ulicy Cukrowej. Poinformował także, że trwają rozmowy z Nadleśnictwem w sprawie wycinki drzew niezbędnej do poszerzenia pasa drogowego.
Pan Wiekierak wyjaśnił, że Lasy Państwowe muszą wyłonić wykonawcę do wycinki w drodze przetargu – poinformował, że na jakim etapie zaawansowania jest Nadleśnictwo więcej informacji mógłby udzielić kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju. Wyjaśnił także, że gmina przejęła grunty pod przedmiotową drogę.
 
Przewodniczący Komisji poruszył kwestię dojazdu do ul. Szosa Nakielska z ul. Wyspiańskiego i Konopnickiej w Łochowie i propozycji zakupu działki pod drogę, która miałaby stanowić dojazd do ul. Szosa Nakielska.
A. Wiekierak wyjaśnił, że mieszkańcy mają dojazd do w/w ulicy, natomiast wskazana przez mieszkańców działka miałaby stanowić uproszczenie dojazdu.
 
Nawiązała się dyskusja w powyższej sprawie, w której udział wzięli radni: Bronisław Balcerowski, Grażyna Błażejak, Dariusz Makowski kierownik A. Wiekierak.
 
Radny Krzysztof Kocikowski zaproponował, aby na razie wstrzymać się z wykupem gruntu pod w/w drogę
Przewodniczący Janusz Walczyński zawnioskował, aby urząd przygotował koncepcję dla rozwiązania przedmiotowego problemu dojazdu.
 
Ad.3. Materiały na sesję.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński zapytał p. Wiekieraka, czy w uchwałach, dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostały zawarte wnioski Komisji związane ze Sp. „Murowaniec”? Gdyż z tego co wie spółka wnioskuje już do Komisji Rewizyjnej.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, spółka 18.01 br., oficjalnie złożyła skargę na Wójta w związku z czym uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli w zakresie działalności Wójta Gminy Białe Błota zostanie wycofana i w zamian zostanie wprowadzona w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
Kierownik A. Wiekierak wyjaśnił także, że odnośnie Spółki Murowaniec były przekazywane z urzędu wnioski do zaopiniowania przez komisję gospodarki.
Radny Janusz Walczyński zapytał czy przedstawione uchwały dot. planów w miejscowości Murowaniec są związane z wnioskami Spółki?
Kierownik Wiekierak wyjaśnił, że powyższe plany nie dotyczą gruntów spółki – są to przede wszystkim tereny do odlesienia.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że do sprawy spółki Murowaniec wróci na następnej komisji.
 
Na Komisji ustalono połączone spotkanie Komisji Rewizyjnej i Gospodarki na wizji lokalnej na terenach Spółki Murowaniec.
 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele gmina Białe Błota;
 
Projekt w/ uchwały przedstawił Kierownik Referatu gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego A. Wiekierak.
 
 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Wierzbowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
 
Powyższą uchwałę przedstawił p. Wiekierak wyjaśnił, że w/w uchwała powstała w związku z wnioskiem Polskiego Związku Działkowców.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni: Janusz Walczyński, Dariusz Makowski, Bronisław Balcerowski, Zbigniew Moroz, p. Andrzej Wiekierak.
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach;
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wiekierak.
 
Radna Maria Wolsztyńska poinformowała o zaistniałych błędach literowych.
- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”;
- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej;
- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
 
Powyższe projekty uchwał przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński przekazał prowadzenie posiedzenia Przewodniczącej Komisji Oświaty Marii Wolsztyńskiej.
 
- w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i utworzenia Centrum Edukacji Gminnej i nadania mu statutu;
 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że zostały w nim zawarte poprawki wskazane przez radę.
Radna Maria Wolsztyńska poprosiła o zestawienie kosztów ponoszonych na GZEAS.
Sekretarz wyjaśniła, że powyższa zmiana nazwy jednostki nie ponosi za sobą żadnych wzrostów kosztów ponoszonych na GZEAS.
Radna Maria Wolsztyńska przedstawiła, że w statucie uchwały są błędy literowe. Zapytała czy dyrektor jednostki będzie powoływany w drodze konkursu?
Sekretarz wyjaśniła, że powoływanie nie musi być poprzez konkurs, gdyż należy to do kompetencji Wójta, a nie można ustawowych kompetencji zawężać uchwałą.
Wiceprzewodniczący H. Sykut zapytał, czy zmiana jest spowodowana toczącą się kontrolą w GZEAS oraz czy Komisja Oświaty mogłaby zapoznać się z wynikiem w/w kontroli?
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że jeżeli chodzi o protokół z kontroli to Komisja oczywiście może się z nim zapoznać.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni: H. Sykut, M. Wolsztyńska, B. Lau, B. Balcerowski oraz sekretarz A. Rywak.
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Maria Wolsztyńska poprosiła o raport z kontroli GZEAS oraz strukturę organizacyjną.
 
- w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2010/2011;
 
Przewodniczący Bartosz Lau poinformował, że urząd poinformował że po analizie przepisów lepiej niniejszy raport formalnie przyjąć w formie uchwały.
 
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska przekazała prowadzenie Komisji Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów Jackowi Grzywaczowi.
 
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2012;
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2012 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 
 
Projekty powyższych uchwał przedstawiła Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, wyjaśniła, że wynikają one z uchwalonego na 2012 rok budżetu.
Radny Henryk Sykut zapytał jaki jest koszt uzyskania kredytu i poprosił o przygotowanie takiej informacji na sesję.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni: Henryk Sykut, Bartosz Lau, Jacek Grzywacz, kierownik Małgorzata Wojciechowska.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.;
 
Powyższy projekt uchwały przedstawiła kierownik Małgorzata Wojciechowska
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni: Henryk Sykut, Bartosz Lau, Jacek Grzywacz, Bronisław Balcerowski, Maria Wolsztyńska, kierownik Małgorzata Wojciechowska.
 
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2012-2019;
 
Powyższy projekt uchwały przedstawiła kierownik Małgorzata Wojciechowska
Radny Krzysztof  Kocikowski zapytał dlaczego w prognozie nie ma zadania polegającego na budowie chodnika wzdłuż ul. Zabytkowej w Przyłękach?
Sekretarz poinformowała, ze odpowiedzi na powyższe pytanie udzieli na sesji Skarbnik Lucyna Krasulak.
 
Ad.4.  Organizacja ferii zimowych
 
Radna Maria Wolsztyńska poinformowała, że dostała informację nt. organizacji ferii na terenie gminy, która została przekazana wszystkim członkom Komisji.
 
Ad.5. Rozliczenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg.
 
Informacji nt. wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg udzielił Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski. Niniejsze zestawienie stanowi załącznik do protokołu.
 
Dyskusja, w której udział wzięli radni: Maria Wolsztyńska, Aleksandra Lubońska, Jacek Grzywacz, Henryk Sykut, Bartosz Lau, Bronisław Balcerowski, Krzysztof Kocikowski, Elżbieta Lewandowska
 
Ad.6. Wolne wnioski.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał sprawozdanie z działalności komisji w roku 2011.
 
Redaktor Naczelny Marzanna Kreja poinformowała, że z rozmowy z rzecznikiem Wojewody dowiedziała się, że zostanie wystosowane pismo w sprawie skargi p. Górnej, dotyczącej połączenia ośrodków kultury.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni: Elżbieta Lewandowska, Grażyna Błażejak, Bartosz Lau, Jacek Grzywacz, Henryk Sykut, Redaktor Marzanna Kreja.
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (23 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (28 września 2012, 08:35:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1001