PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2012 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, godz. 15:00 - 17:00.

Białe Błota, dnia 29 sierpnia 2012 r., 
RGK.0012.1.10.2012
 
 
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2012 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, godz. 15:00 - 17:00. 
  
 
  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz sekretarz Anna Rywak, kierownik COEiS Marian Wiśniewski, dyrektor ZS w Łochowie Mirosław Donarski, skarbnik Lucyna Krasulak i mieszkaniec gminy p. Andrzej Klesiński. 
  
  
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz. 
  
  
Porządek posiedzenia: 
  
Materiały na sesję. Zapoznanie się z wydatkami i przygotowaniem szkół do rozpoczęcia się roku szkolnego (remonty, inwestycje wakacyjne). Wolne wnioski. 
  
  
  
  
Ad.1. 
  
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r, 
  
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak. 
  
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz poruszył problem opału do szkoły w Łochowie. 
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że problem dużego zużycia opału zostanie rozwiązany poprzez modernizację ogrzewania w całym Zespole Szkół. Sekretarz przedstawiła Komisji koncepcję przedmiotowej modernizacji ogrzewania. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, sekretarz Anna Rywak, radny Marek Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Elżbieta Lewandowska. 
  
Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła zawnioskował o wprowadzenie autopoprawki do niniejszego projektu uchwały, a mianowicie aby zwiększyć w § 4210 o kwotę 196 848,00 zł na ogrzewanie ZS Łochowo i o tę kwotę zmniejszyć dotację dla Bydgoszczy. 
  
Radna Elżbieta Lewandowska zapytała, czy szkoły posiadają rezerwy paliwa z roku ubiegłego? 
  
Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła zaznaczył, że zgodnie z przepisami prawa szkoły muszą mieć 30-dniowy zapas paliwa. 
  
Kierownik COEiS Marian Wiśniewski poinformował, że paliwo w szkołach jest, gdyż woda musi być na bieżąco podgrzewana. Wyjaśnił, że posiadane zasoby wystarczą na czas krótszy niż miesiąc. 
  
Przewodniczący RG Henryk Sykut zapytał, czy każda szkoła organizuje przetarg na dostawcę paliwa, czy jest to skumulowane jako całość? 
  
Kierownik Marian Wiśniewski odpowiedział, że każda szkoła ma odrębny budżet i każda z nich musi organizować swój przetarg. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący RG Henryk Sykut, Wiceprzewodniczący RG, kierownik COEiS Marian Wiśniewski, sekretarz Anna Rywak, Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz. 
  
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz poparł wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marka Mikuły w sprawie zwiększenia środków dla Zespołu Szkół w Łochowie. 
  
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut zważył na to, czy jest potrzeba na dzień dzisiejszy zabezpieczenia tych środków. Zaznaczył, aby być może wstrzymać się z podejmowaniem działań w tym kierunku do następnej sesji. 
  
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła także, że środki na wskazany cel mogą być przesunięte Zarządzeniem Wójta. Poinformowała, że na razie księgowa jest na etapie analizy tych środków, dlatego też przedmiotowe przesunięcie środków nie nastąpiło. 
  
Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła mimo to podtrzymał swój wniosek, aby zwiększyć o kwotę 196 848,00 zł środki na ogrzewanie ZS Łochowo. 
  
Skarbnik Lucyna Krasulak zaznaczyła, że we wskazanych przez radnego środkach 196 848,00 zł, znajdowała się również kwota 20.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach. 
  
Mając powyższe na uwadze Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła złożył wniosek do zmian w budżecie o  zwiększenie o kwotę 176 848,00 zł środków na ogrzewanie ZS Łochowo. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz poddał niniejszy wniosek pod głosowanie. 
Komisja 4 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się” przyjęła niniejszy wniosek. 
  
  
  
Ad.2. 
  
Informacji na temat inwestycji i remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych na terenie gminy przedstawili: sekretarz Anna Rywak oraz kierownik COEiS Marian Wiśniewski. 
  
Na komisji powzięto dyskusję  w powyższym temacie, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, radny Marek Mikuła, sekretarz Anna Rywak, kierownik COEiS Marian Wiśniewski, radna Elżbieta Lewandowska. 
  
Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie w Łochowie Mirosław Donarski przedstawił Komisji przyczynę wystąpienia o dodatkowe środki dla placówki, a mianowicie, że związane to jest z nowym obiektem szkoły. Zaznaczył, że większa powierzchnia do ogrzania powoduje zwiększenie zużycia paliwa. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Marek Mikuła, radny Jacek Grzywacz, radny Henryk Sykut, sekretarz Anna Rywak, radna Elżbieta Lewandowska, Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie w Łochowie Mirosław Donarski, kierownik COEiS Marian Wiśniewski. 
  
  
  
Ad. 3. 
  
Sekretarz Anna Rywak w związku z warunkami panującymi w urzędzie oraz wynajmowanymi pomieszczeniami pod biura, przedstawiła Komisji koncepcję rozbudowy budynku Urzędu Gminy. 
Komisja powzięła dyskusję w niniejszym temacie. 
  
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz poinformował o dodatkowo udzielonych stypendiach, które finansowane były ze środków przeznaczonych na niniejszy cel. Zaznaczył, że żadne środki dodatkowe nie były na nie przeznaczane. 
Przewodniczący poruszył kwestię przepełnienia dzieci w klasach. 
  
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że normą obliczania maksymalnej liczby dzieci w klasach jest powierzchnia pomieszczenia w jakim przebywają. Wyjaśniła, że biorąc powyższe pod uwagę obecnie nie ma przepełnienia w klasach. Nadmieniła również, że skrupulatnie pilnuje tejże sprawy. 
  
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz poruszył temat rozbudowy stołówki w Łochowie - dalszy etap. Radny zważył, że nic się w tym kierunku nie dzieje. Poprosił także o informacje, dotyczące projektów szkół w Ciele i Przyłękach. 
  
Sekretarz Anna Rywak odnośnie stołówki wyjaśniła, że ciągle szuka środków na niniejszy cel, nie mniej jednak zaznaczyła, że dofinansowania przychodzą tylko na przedszkola. Odnośnie projektów szkół poinformowała, że przyszły już wizualizacje obiektów, które w najbliższym czasie zostaną przedłożone radnym. 
  
Mieszkaniec gminy Andrzej Klesiński poruszył kwestię wniosku, który złożył do Komisji Budżetu i Finansów w sprawie uwzględnienie budowy ul. Cukrowej w budżecie. Zaznaczył, że na niniejszą drogę jest już projekt. 
  
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz odpowiedział, iż budżet będzie kształtowany w miesiącu październiku. Zaznaczył również, że w Białych Błotach jest już bardzo dużo zrobionych ulic. Nie mniej jednak wyjaśnił, że nie oznacza to, że wniosek nie będzie brany pod uwagę przy kształtowaniu budżetu na przyszły rok. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, p. Andrzej Klesiński, radny Marek Mikuła, radny Henryk Sykut, radna Elżbieta Lewandowska 
  
  
  
  
  
Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
  
  
 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (5 października 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 lutego 2013, 15:44:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 922