PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 11 grudnia 2012 r. od godz. 14:30 do godz. 17:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 11 grudnia 2012 r. 
RGK.0012.1.15.2012
 
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 11 grudnia 2012 r. od godz. 14:30 do godz. 17:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Grażyna Błażejak, radny Bronisław Balcerowski, radny Zbigniew Moroz, radny Dariusz Makowski, radny Janusz Walczyński, radny Andrzej Kieroński oraz przedstawiciele firmy Dorfin, wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, zastępca wójta Jan Jaworski, skarbnik Lucyna Krasulak, Redaktor Naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja. 
  
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz. 
  
Porządek posiedzenia: 
1.     Stawki za śmieci 
2.     Budżet na 2013 rok. 


Ad.1. 
  
- w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota                                                                                    
  
Projekt uchwały przedstawiła p. Karolina Gaca – pracownik Urzędu Gminy. 
Radny Jacek Grzywacz zważył na to, że dotychczas mieszkańcy mogli niektóre odpady zdać, bądź sprzedać np. na skup złomu. 
Reprezentant firmy Dorfin wyjaśnił, że mimo tego Gminy zobowiązane są ustawowo uregulować uchwałą zorganizowaną zbiórkę odpadów. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Henryk Sykut, radny Jacek Grzywacz, radny Marek Mikuła, sekretarz Anna Rywak, reprezentant firmy Dorfin, p.o. kierownika referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek. 
  
Przewodniczący RG Henryk Sykut zważył na nonsensowny zapis, dotyczący tego, że pojemnik należy utrzymać w należytym stanie. 
Pani Anna Zdunek wyjaśniła, że wynika to wprost z ustawy. 
Radny Robert Baranowski zapytał jak będzie wyglądać sprawa w związku z ogródkami działkowymi, gdzie do tej pory był jeden pojemnik na wszystkich. 
Pani Zdunek wyjaśniła, że w powyższym przypadku będzie to funkcjonować jak dotychczas, gdyż ogródki nie będą objęte nowym systemem. 
Radny Janusz Walczyński zapytał jak system odniesie się do domków gospodarczych? 
Inspektor Karolina Swoboda wyjaśniła, że ustawa obejmuje wszystkie posesje zamieszkałe. 
Radny Krzysztof  Kocikowski zapytał, czy pojemniki i worki będą udostępniane mieszkańcom bezpłatnie? 
Reprezentant firmy Dorfin wyjaśnił, że ustawa wskazuje, że właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia w pojemnik, natomiast będzie podjęta próba zawarcia w przetargu, aby firma wydzierżawiła je mieszkańcom. Nie mniej jednak zaznaczył, że jest możliwe, iż to mieszkańcy będą musieli je zakupić sami, odnośnie worków poinformował, że mogą być one wliczone w cenę za śmieci. 
Radna Maria Wolsztyńska zważyła na zapis, dotyczący odbioru odpadów co 14 dni, zapytała także jaki będzie musiał być pojemnik dla 4-osobowej rodziny? 
Reprezentant firmy Dorfin odpowiedział, że minimum 60l przy zbiórce selektywnej. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: rany Henryk Sykut, reprezentant firmy Dorfin, p.o. kierownika Anna Zdunek, radna Elżbieta Lewandowska, inspektor Karolina Swoboda, radny Marek Mikuła. 
  
 - w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Karolina Swoboda. 
  
Radny Jacek Grzywacz poruszył kwestię odbioru odpadów wielkogabarytowych. 
Pani Anna Zdunek wyjaśniła, że będzie jak dotychczas zbiórka raz w roku, nie mniej jednak wyjaśniła, że będzie można samemu zadzwonić i zorganizować odbiór takich odpadów. 
  
- w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 
  
Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Zdunek z Referatu Ochrony Środowiska. Wyjaśniła, że stawka proponowana przez Wójta to 15 zł/m-c za odpady niesegregowane i 10 zł/m-c za segregowane. Zaznaczyła także, że Wójt chciała wprowadzić obniżoną stawkę dla rodzin wielodzietnych, natomiast nie jest to możliwe zgodnie z ustawą. 
  
Reprezentant firmy Dorfin przedstawił Komisji obliczoną przez nich stawkę za odbiór odpadów, tj. 12 i 16 zł oraz składniki składające się na niniejszą cenę. 
Radna Elżbieta Lewandowska zapytała, co w przypadku, gdy odbiorca wyłoniony w przetargu zaproponuje inna cenę? 
Redaktor naczelna „Głosu Białych Błot” zapytała, czy jest podział kosztów na poszczególne części, z których składa się cena proponowana? 
Reprezentant firmy Dorfin odpowiedział, że jest taki podział. Odnośnie stawek wyjaśnił również, że z opinii RIO wynika, iż gmina nie może w ciągu roku podnieść stawki za śmieci – może je jedynie obniżyć. 
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał o cenę dzierżawy pojemnika na śmieci. 
Reprezentant firmy Dorfin odpowiedział, że jest to kwota rzędu 70 zł. Następnie przedstawił symulację, składników branych pod uwagę przy ustaleniu stawki za odbiór śmieci. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: p. Anna Zdunek, Reprezentant firmy Dorfin, p. Karolina Swoboda, Przewodniczący RG Henryk Sykut, radny Robert Baranowski, Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła, radna Elżbieta Lewandowska, wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska. 
  
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
  
Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Zdunek p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska. 
Radny Jacek Grzywacz zapytał od kiedy można składać deklaracje? 
Pani Zdunek odpowiedziała, że 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa. 
  
- w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
  
Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Zdunek p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz ogłosił 5 minut przerwy. 
  
Ad.2. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz zapytał, czy jest możliwość wyodrębnienia środków na jakiekolwiek inwestycje na terenie gminy. Komisja zważyła przede wszystkim na ul. Zagajnikową w Prądkach, Łąkową-Spokojną w Łochowicach, Bluszczową, ścieżkę rowerową w Łochowie i ul. Zabytkową w Przyłękach. Przewodniczący zważył także na dopłatę gminy dla mieszkańców do opłat za wodę. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, radny Janusz Walczyński, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Jacek Grzywacz. 
  
Odnośnie nowych inwestycji skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, ze jest tylko jedna, a mianowicie projekt ul. Zagajnikowej w Prądkach. Poinformowała, ze pozostałe inwestycje są już zadaniami zaczętymi, bądź tymi, za wykonanie których należy tylko zapłacić. Odnośnie dopłat do wody zaznaczyła, ze należy znaleźć źródło finansowania niniejszych dopłat. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, radny Jacek Grzywacz, radny Henryk Sykut, radna Elżbieta Lewandowska, radny Marek Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak, zastępca wójta Jan Jaworski. 
  
Na Komisji powzięto także temat dofinansowania linii 92. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, radny Jacek Grzywacz, radny Henryk Sykut, radna Elżbieta Lewandowska, radny Marek Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak, zastępca wójta Jan Jaworski, radny Janusz Walczyński, radny Andrzej Kieroński, radny Robert Baranowski. 
  
Komisja Budżetu i Finansów zawnioskowała o zwiększenie dotacji dla klubów sportowych. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wysokość niniejszych dotacji na 2013 rok jest na poziomie roku bieżącego. 
  
Radna Maria Wolsztyńska zważyła na nieuwzględnienie wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki społecznej i Sportu do budżetu na 2013 rok. 
  
  
  
  
Przewodniczący Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie Komisji. 
  
 
 
 
  

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (4 lutego 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (27 lutego 2013, 15:53:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1094