z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 19 grudnia 2012 r. od godz. 14:30 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 19 grudnia 2012 r. 
RGK.0012.1.16.2012
 
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 19 grudnia 2012 r. od godz. 14:30 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska oraz zastępca Wójta Jan Jaworski, księgowa COEiS Marzena Dąbrowska, kierownik GOPS Beata Przyborska, skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja i mieszkaniec p. Andrzej Klesiński. 
  
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz. 
  
Porządek posiedzenia: 
  
1.     Wydatki COEiS. 
2.     Materiały na sesję. 
3.     Wolne wnioski. 
  
  
Ad.1. 
  
Na Komisję Budżetu i Finansów została zaproszona księgowa Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marzena Dąbrowska, która przedstawiła informacje związane z wydatkami COEiS z zakresu oświaty. Poruszono kwestię opłaty za wynajem szkoły, który oscyluje w granicach 50.000 zł miesięcznie. Pani Dąbrowska poinformowała, iż przesunięcia środków na umowy zlecenie związane są z zadaniem dowożenia dzieci do szkół na jedną godzinę, gdzie zostały uruchomione dwa dodatkowe autobusy, w których muszą znaleźć się opiekunki na dzieci. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła, radna Marlena Witkowska-Rypina, Przewodniczący komisji Jacek Grzywacz, radna Maria Wolsztyńska, księgowa COEiS Marzena Dąbrowska. 
  
  
  
  
Ad.2. 
  
- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok 
  
Wiceprzewodniczący Rady Marek Mikuła poruszył kwestię budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
W niniejszej kwestii informacji udzieliła kierownik GOPS Beata Przyborska. Przedstawiła również Komisji sprawę związaną z nowymi zadaniami nałożonymi przez ustawodawcę na Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Poruszyła także problem braku środków na inwestycje przedmiotowej jednostki. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła, kierownik GOPS Beata Przyborska, Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut, radna Maria Wolsztyńska. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz ogłosił 5 minut przerwy. 
  
- w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota 
  
Referent Natalia Zielińska przedstawiła Komisji autopoprawkę do projektu uchwały, a mianowicie, że w rozdziale 3 § 5 ust. 3 w kolejnych punktach, zgodnie ze wskazaniami Sanepidu wskazuje się szczegółowo rodzaje pojemników na odpady. Wyjaśniła również, że gmina Sicienko, która uchwaliła zniżki dla rodzin wielodzietnych musi zwoływać Sesję nadzwyczajną, aby podjąć niniejszą uchwałę do końca roku bieżącego, gdyż w przeciwnym razie Wojewoda sam narzuci stawki. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący RG Henryk Sykut, radna Maria Wolsztyńska, Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, radny Robert Baranowski, Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła, mieszkaniec Andrzej Klesiński, radna Elżbieta Lewandowska. 
  
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r 
  
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak. 
  
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2012-2019 
  
Przewodniczący RG Henryk Sykut zapytał o zwiększenie wydatków o 100.000 zł na roboty dodatkowe na budowę żłobka. 
  
 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok 
                
Przewodniczący Jacek Grzywacz podniósł kwestię wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu do budżetu gminy na 2013 rok. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że odstąpi od poszczególnych wniosków. Zaznaczyła jednak, że priorytetem są dwa punkty z przedmiotowego wniosku, a mianowicie plac zabaw przy budynku nowej Szkoły Podstawowej w Białych Błotach i zakup tablic interaktywnych. 
Przewodniczący RG Henryk Sykut zważył na kwotę 43.102 zł na ul. Bocianowo –Biedronki w miejscowości Zielonka oraz na dodatkowe 100.000 zł na budowę żłobka w Łochowie również za roboty dodatkowe. Zapytał czego one dotyczą. 
W sprawie robót na ul. Bocianowo-Biedronki, zastępca Wójta Jan Jaworski wyjaśnił, że zobowiązanie jest potwierdzone przez nadzór budowlany oraz pracowników referatu Inwestycji w związku z czym należy to uregulować. Wyjaśnił, że jest to zobowiązanie z 2011 r. Wyjaśnił, że dodatkowe roboty, dotyczą budowy chodnika, który nie był ujęty w podstawowym projekcie. 
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz poprosił o dokumentację w niniejszej sprawie na następne posiedzenie Komisji. 
W sprawie żłobka z-ca Wójta Jan Jaworski wyjaśnił, że nie chciał uznać wykonawcy pewnych roszczeń, nie mniej jednak wykonawca o nie wystąpił i należy za nie zapłacić. 
Przewodniczący RG Henryk Sykut również poprosił o szczegółowe wyjaśnienia w przedmiotowej kwestii. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący Rady Henryk Sykut, radny Robert Baranowski, zastępca Wójta Jan Jaworski, radna Marlena Witkowska-Rypina, Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, radna Elżbieta Lewandowska, Wiceprzewodniczący Rady Marek Mikuła, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, skarbnik Lucyna Krasulak. 
  
Referent Natalia Zielińska w imieniu przedstawiciela komitetu organizacyjnego p. Żernickiego, zapytała czy Komisja Budżetu i Finansów wyraziła zgodę na przekazanie środków na rzecz przedmiotowego Komitetu i czy została podjęta uchwała w niniejszej kwestii? 
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz odpowiedział, że Komisja przychyliła się do przedmiotowego wniosku, natomiast Wójt miała niniejsze zadanie wprowadzić do budżetu, co jeszcze nie nastąpiło. 
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, ze p. Żernicki jest osobą prywatną i nie ma prawnej możliwości przekazania mu środków finansowych. Następnie skarbnik przedstawiła Komisji opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu gminy na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jest pozytywna. 
  
Na powyższy temat oraz budżetu gminy na 2013 rok nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący RG Henryk Sykut, skarbnik Lucyna Krasulak, Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła, Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz, radny Robert Baranowski, radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Elżbieta Lewandowska. 
  
  
Ad. 3. 
  
Komisja ponownie podjęła kwestię nowego sytemu zbiórki odpadów od mieszkańców. Podczas dyskusji podniesiono problem, a przede wszystkim zasadność utworzenia nowego etatu ds. kontaktów z przedsiębiorcami. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Przewodniczący RG Henryk Sykut, radna Maria Wolsztyńska, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Elżbieta Lewandowska, mieszkaniec – Andrzej Klesiński, radna Marlena Witkowska-Rypina, Redaktor naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja. 
  
Mieszkaniec gminy p. Andrzej Klesiński zapytał, czy ul. Cukrowa została ujęta w budżecie na 2013 rok?
Przewodniczący Rady Henryk Sykut poinformował, że została podjęta decyzja o przesunięciu podjęcia uchwały budżetowej na miesiąc styczeń 2013 r., w związku z zaistniałymi wątpliwościami, co do niektórych zapisów się w niej znajdujących. 
  
  
  
  
Przewodniczący Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie Komisji. 
  
  
 
 
  

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (7 lutego 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (13 marca 2013, 07:35:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1189