RGK.0012.1.3.2013 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 23 stycznia 2013 r. od godz. 14:30 do godz. 16:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 23 stycznia 2013 r.

RGK.0012.1.3.2013


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 23 stycznia 2013 r. od godz. 14:30 do godz. 16:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz radna Maria Wolsztyńska, wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, zastępca wójta Jan Jaworski, p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, skarbnik Lucyna Krasulak.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.


Porządek posiedzenia:


  1. Materiały na sesję - kształtowanie budżetu na 2013 r.

Ad.1.


- w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji służących do sortowania i rozdrabniania węgla lub korzystania z tych urządzeń na terenie Gminy Białe Błota


Projekt uchwały przedstawiła p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek.

Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz zwrócił uwagę na wyznaczony w projekcie czas funkcjonowania z urządzeń w godzinach od 09:00 do 14:00.

Pani Anna Zdunek wskazała propozycję poprzedniej Komisji, aby w uchwale wprowadzić zmianę poprzez wyznaczenie czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Radna Elżbieta Lewandowska zwróciła uwagę na zapis w § 1, a mianowicie „z wyjątkiem miejsc kultu religijnego”.

Pani Zdunek wyjaśniła, że jest to zapis ustawowy w związku z czym była sugestia radcy prawnego o jego zamieszczenie.

Radny Robert Baranowski zważył na kontrowersje jakie może wzbudzić niniejsza uchwała.

Radny Marek Mikuła poruszył kwestię tego, czy niniejszy projekt uchwały nie narusza ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zaproponował, aby został on wycofany przez urząd z porządku obrad sesji do przeanalizowania.


W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, radny Marek Mikuła, radny Jacek Grzywacz, radna Elżbieta Lewandowska, radny Robert Baranowski, radna Maria Wolsztyńska, radny Henryk Sykut.


- w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży


Przewodniczący KBiF Jacek Grzywacz wyjaśnił, że w powyższym projekcie jest propozycja udzielenia 60% bonifikaty od ceny sprzedaży. Wskazał, że jego zdaniem powinna ona wynosić 40%.

Do propozycji radnego Grzywacza przychylili się: radna Elżbieta Lewandowska i radny Robert Baranowski.

Przewodniczący Rady Henryk Sykut wyjaśnił, że jest za bonifikatą zaproponowaną w projekcie uchwały ze względu na to, że użytkownicy przedmiotowych działek nabywali je za cenę czasami nawet prawa własności. Wskazał również, że oprócz ceny nabycia prawa użytkowania co roku ponosili opłaty z tytułu wieczystej dzierżawy.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: skarbnik Lucyna Krasulak, radny Jacek Grzywacz, radny Henryk Sykut, radna Elżbieta Lewandowska, radny Marek Mikuła.


Radna Maria Wolsztyńska przedstawiła propozycję Komisji Oświaty w przedmiocie niniejszej uchwały, a mianowicie żeby dodać paragraf mówiący o tym, że nabywca prawa własności jeżeli zbędzie nieruchomość przed upływem 10 lat, to będzie zobowiązany do zwrotu bonifikaty.

Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska wyjaśniła, że niniejszy zapis znajduje się w uzasadnieniu. Wskazała, że powyższe wynika z ustawy, a przepisów nie można powielać w uchwałach.

Radny Marek Mikuła zaproponował, aby jedną uchwałą uregulować kwestię użytkowania wieczystego.

Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska wskazała, że obecnie nie ma takiej możliwości i każdego użytkownika należy traktować podmiotowo, tj. uchwała musi zawierać poszczególne numery działek znajdujących się w użytkowaniu wieczystym – nie można ustalić wysokości bonifikaty dla terenu całej gminy, co było możliwe w poprzedniej kadencji lecz poprzedni przewodniczący ustalił, aby sprawę potraktować indywidualnie.


Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz zapytał za jaką kwotę nabywane było prao użytkowania wieczystego?

Inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, że nabywając prawo użytkownicy wieczyści zapłacili 15-25 % wartości nieruchomości. Poinformowała, że nie dotyczy to Murowańca, gdzie użytkownicy nabywali działki od spółki Murowaniec po cenie rynkowej, a nawet większej. Pani Kaczanowska wyjaśniła również, że kwestię użytkowania wieczystego można uregulować przedmiotowo, tj. jedną uchwałą dla wszystkich użytkowników.

W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, radny Marek Mikuła, radny Jacek Grzywacz, radny Henryk Sykut, inspektor Wiesława Kaczanowska, skarbnik Lucyna Krasulak, zastępca wójta Jan Jaworski, radna Elżbieta Lewandowska.
Przewodniczący Rady Henryk Sykut wyjaśnił, że do porządku obrad sesji będzie wprowadzona jedna uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w związku z problemem mieszkańca, który nie może się zameldować.


- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2020 


Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.

Na Komisji powzięto dyskusję w kwestii zamknięcia roku budżetowego w 2012 r., oraz planowanego deficytu gminy. W dyskusji udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, radny Henryk Sykut, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Marek Mikuła, wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, zastępca wójta Jan Jaworski, radna Elżbieta Lewandowska, radna Maria Wolsztyńska.


- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok


Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że zostaną wprowadzone autopoprawki przedstawione Komisji. Wyjaśniła, że w 2013 rok zadłużenie wyniesie 58,46% jeżeli zaciągnięte zostaną kredyty. Pani Krasulak przedstawiła Komisji również możliwości kredytowe i pożyczkowe gminy, co będzie miało wpływ na wielkość deficytu.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Marek Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak, wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, radny Henryk Sykut, radny Jacek Grzywacz, radny Robert Baranowski, zastępca wójta Jan Jaworski, radna Maria Wolsztyńska, radna Elżbieta Lewandowska.

W dyskusji poruszono również problem zagrożenia realizacji planowanych dochodów.


Radny Marek Mikuła zaproponował, aby przyjąć autopoprawkę polegającą na zapłacie dodatkowych kosztów 43.102,00 zł za dodatkowe roboty na ul. Bocianowo i Biedronki w Zielonce oraz zapłacie dodatkowych kosztów związanych z budową żłobka. Wskazał, ze należności trzeba zapłacić, a zbadaniem prawidłowości przedmiotowej kwestii zajmie się Komisja Rewizyjna.

Komisja zaakceptowała przedmiotowy wniosek.


Komisja Budżetu i Finansów zajmowała się kształtowaniem i analizowaniem poszczególnych inwestycji zawartych w projekcie budżetu gminy na 2013 rok.


Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz przedstawił wnioski do budżetu na 2013 rok wypracowane przez Komisję:

  • projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu 40.000 zł

  • projekt budowy nawierzchni drogi ul. Zagajnikowej w Prądkach 40.000 zł

  • projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice 200.000 zł (rozpoczęcie budowy)

  • projekt i budowa ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach 130.000 zł (koszt projektu i rozpoczęcie budowy)

Na Komisji powzięto dyskusję w kwestii potrzeby realizacji poszczególnych inwestycji.


Przewodniczący Rady Henryk Sykut poruszył kwestię analizy stanowisk pracy, zaapelował aby wstrzymać ruchy kadrowe. Zważył również na zasadność dofinansowania linii autobusowej 92.

Na Komisji podjęto dyskusję w powyższej kwestii.


Przewodniczący KBiF Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie zaproponowany wcześniej wniosek do budżetu gminy na 2013 rok.

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.


Radna Maria Wolsztyńska podniosła problem niezabezpieczenia środków na „Głos Białych Błot”. Zawnioskowała o zabezpieczenie kwoty 40.000 zł.

Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska wskazała, że jest za tym aby wychodził biuletyn informacyjny, natomiast obecna sytuacja jaka jest związana z wydawaniem przedmiotowego pisma jest niedopuszczalna. Wójt zważyła również na to, że jeżeli zostaną zabezpieczone środki na przedmiotową gazetę, to będzie zmuszona ogłosić przetarg na Redaktora naczelnego.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Elżbieta Lewandowska, radna Maria Wolsztyńska, radny Marek Mikuła, radny Henryk Sykut, wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, z-ca wójta Jan Jaworski, radny Jacek Grzywacz.


Komisja Budżetu i Finansów przychyliła się do wniosku radnej Marii Wolsztyńskiej o zabezpieczenie 40.000 zł na wydawane pisma samorządowego „Głos Białych Błot”.
Przewodniczący Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie Komisji.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (12 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (12 kwietnia 2013, 14:03:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 965