RGK.0012.1.6.2013 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 18 marca 2013 r. od godz. 15:00 do godz. 15:50 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 18 marca 2013 r.

RGK.0012.1.6.2013PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 18 marca 2013 r. od godz. 15:00 do godz. 15:50 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zastępca wójta Jan Jaworski, sekretarz Anna Rywak, skarbnik Lucyna Krasulak, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.
Porządek posiedzenia:


  1. Sprawozdanie w sprawie wykonania budżetu za 2012 rok.

  2. Materiały na sesję.Ad.1.


Przewodniczący KBiF Jacek Grzywacz wyjaśnił, że temat dotyczący sprawozdania w sprawie wykonania budżetu gminy za 2012 rok zostaje przeniesiony na inną Komisję.
Ad.2.


Komisja wspólnie ustaliła terminy posiedzeń na II kwartał 2013 r., tj.:18 kwietnia 14:30, 20 maj 15:30 i 20 czerwca 14:30.


-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,


Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.


Przewodniczący Komisji J. Grzywacz zapytał odnośnie niezwróconego wadium w kwocie 10.519 zł wpłaconych na przetargi, które mają stanowić dochód gminy, a mianowicie jak była przyczyna niezwrócenia?

Zastępca wójta Jan Jaworski wyjaśnił, że nie zostały dotrzymane warunki postępowania przetargowego.

Skarbnik poinformowała, że na sesji zgłaszana będzie autopoprawka do przedmiotowego projektu uchwały, a mianowicie w § 7 kwotę 3.525.052,00 zł zmienić na 3.537.202,00 zł.


-w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020,


Projekt uchwał przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.


Przewodniczący Jacek Grzywacz zapytał co się stało, że wskaźnik zadłużenia spadł na 54,24%?

Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że związane jest to ze zwiększeniem dochodów.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Marek Mikuła, radny Marek Mikuła.


Przewodniczący KBiF zapytał, co stanie się z pieniędzmi, które zostały z projektu dot. wykluczenia cyfrowego.

Skarbnik L. Krasulak wyjaśniła, że do 2012 roku gmina na realizację zadnia musiała mieć 15% wkładu własnego. Wskazała również, że z kwoty 2,5 mln dotacji na dzień dzisiejszy gmina fizycznie na konto dostała 15.000 zł, czy 5.000 zł.

Redaktor naczelny Marzanna Kreja zapytała o kwotę 50.000 zł wkładu własnego na projekt, dot. wykluczenia cyfrowego, a mianowicie jakie koszty są kosztami niekwalifikowanymi?

Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że po sporządzeniu harmonogramu Władza Wdrażająca wskaże te zadania.

W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Redaktor naczelna „Głosu białych Błot” Marzanna Kreja, skarbnik Lucyna Krasulak oraz sekretarz gminy Anna Rywak.


Radny Marek Mikuła poinformował, że 5 marca odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Zielonka, w którym również udział brała radna Marlena Witkowska-Rypina. Wskazał, że padł wniosek mieszkańców poparty przez radną, dotyczący pisma „Głos Białych Błot”, a mianowicie żeby wycofać środki na pismo i przeznaczyć je na inwestycje, np. na oświetlenie w gminie – np. ul. Bluszczowej w Zielonce, czy utwardzenie dróg, np. w Zielonce. W związku z powyższym radny M. Mikuła złożył oficjalny wniosek o wycofanie środków w kwocie 40.000 zł ujęty w budżecie gminy na „Głos Białych Błot” z Dz. 750 Rozdz. 75023 i przesunąć je do Dz. 600 między innymi na oświetlenie, np. ul. Bluszczowej w Zielonce i równanie dróg, np. w Zielonce. Kolejny wniosek radnego, dotyczył zawieszenia wydawania „Głosu Białych Błot” do odwołania. Pan Mikuła poprosił o przegłosowanie wniosków.

Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz zważył na to, że Komisja nie będzie głosować nad konkretnym przeznaczeniem środków.

Radny Marek Mikuła wskazał, że jest to tylko propozycja. Wyjaśnił, że mieszkańcy sołectwa Ciele również zgłaszają niezadowolenie z pisma.

Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja zapytała, dlaczego p. Mikuła opiera się osobą radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny? Wskazała, że ma inne informacje w niniejszej kwestii. Zapytała także, czy jeżeli radny Mikuła wprowadza Komisję w błąd, to czy ewentualnie sprostuje swoją wypowiedź?

Radny Marek Mikuła wyjaśnił, że jest odpowiedzialny za to co powiedział, wszystko jest nagrywane. Wskazał również, że wątpliwości ulega wycofanie się radnej, gdyż jest dużo świadków i protokół z zebrania.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: redaktor naczelny Marzanna Kreja, radny Marek Mikuła, radny Jacek Grzywacz, radna Elżbieta Lewandowska, skarbnik Lucyna Krasulak.


Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez radnego Marka Mikułę.

Komisja Budżetu i Finansów 4 głosami „za”, jednogłośnie przyjęła wnioski.


Radny Marek Mikuła poprosił o przygotowanie przez urząd autopoprawki do budżetu oraz uchały o zawieszeniu wydawania pisma „Głos Białych Błot”.


Radna Elżbieta Lewandowska poruszyła kwestię rozwiązania problemu popiołu.

Zastępca wójta Jan Jaworski wskazał, że na sesji zostanie zgłoszona autopoprawka do Regulaminu utrzymania czystości, a mianowicie, że będzie zapis dotyczący tego, że popiół „można” zawozić do PSZOK, a nie jak obecny zapis mówi, że popiół „należy” zawozić do PSZOK. Wskazał także, że popiół nie jest zakwalifikowany do odpadów, które podlegają segregacji tylko jest to odpad zmieszany. Zastępca poinformował o funkcjonowaniu spalarni śmieci.

W powyższej kwestii głos zabrali: radna Elżbieta Lewandowska, zastępca wójta Jan Jaworski, radny Marek Mikuła, radny Jacek Grzywacz.


-w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta;


Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak.


- w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok


Radny Jacek Grzywacz poprosił o przygotowanie informacji na sesję w sprawie wysokości środków jakie otrzymałby sołectwa w związku z wyodrębnieniem funduszu sołeckiego.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: sekretarz Anna Rywak, radny Jacek Grzywacz, radny Marek Mikuła, radna Elżbieta Lewandowska.
Przewodniczący KBiF Jacek Grzywacz poinformował, że do projektu uchwały z bloku, tzw. „śmieciowych” będzie wnosił autopoprawkę, aby zwiększyć liczbę drobiu z 20 na 30 sztuk.-w sprawie przystąpienia do sporządzenia, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota


Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. Wskazał, że będzie propozycja wprowadzenia niniejszej uchwały do porządku obrad sesji.

W powyższej kwestii głos zabrali: radny Marek Mikuła, kierownik Andrzej Wiekierak, radny Jacek Grzywacz, sekretarz Anna Rywak, radna Elżbieta Lewandowska.


Przewodniczący Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie Komisji.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (12 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (12 kwietnia 2013, 14:11:16)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (15 kwietnia 2013, 08:53:22)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1289