RGK.0012.1.7.2013 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 18 kwietnia 2013 r. od godz. 14:30 do godz. 15:30

Białe Błota, dnia 18 kwietnia 2013 r. 

RGK.0012.1.7.2013 

PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 18 kwietnia 2013 r. od godz. 14:30 do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Wojciechowska. 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz. 


Porządek posiedzenia: 
1. Materiały na sesję. 
2. Sprawozdanie w sprawie wykonania budżetu za I kwartał. 
3. Zapoznanie się z wpłatami opłat targowych z terenu gminy Białe Błota. 
4. Wolne wnioski. 

Ad.2. 
Przewodniczący KBiF Jacek Grzywacz wyjaśnił, że temat dotyczący sprawozdania w sprawie wykonania budżetu gminy za I kwartał zostaje przeniesiony na inną Komisję. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut zaproponował, aby w zamian wprowadzić temat dotyczący sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. 
Po dyskusji postanowiono wstrzymać się z tematem zaproponowanym przez p. Sykut do maja bieżącego roku. 

Ad.1. 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska. 
Wiceprzewodniczący Rady Marek Mikuła zapytał z czego wynika zakup „schodowłazu” w ZS Łochowo. Zapytał czy w budynku jest poddasze oraz czy taka inwestycja nie powinna być wykonana w trakcie budowy? 
Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska wskazała, że w powyższej kwestii informacji mógłby udzielić kierownik Referatu Inwestycji. 
Przewodniczący Komisji Jacek Grzywacz zapytał o wpływy za zajęcie pasa drogowego za jaki okres i przez kogo nastąpiły wpłaty? 
W powyższej kwestii głos zabrali: radny Henryk Sykut, radny Marek Mikuła, radna Elżbieta Lewandowska, radny Jacek Grzywacz, kierownik Małgorzata Wojciechowska. 
Radna Elżbieta Lewandowska zapytała, czy opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są również po wykonaniu danych robót np. po umieszczeniu mediów w pasie drogowym? 
Radny Jacek Grzywacz wyjaśnił, że opłata za zajęcie pasa drogowego uiszczana jest za czas budowy, natomiast później naliczana jest inna opłata, która dotyczy budowli. 
Ponownie powzięto dyskusję w powyższej kwestii. 
 Odnośnie kwoty z tytułu zajęcia pasa drogowego informacji udzieliła wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska. Wyjaśniła, iż opłata dokonana jest na podstawie umowy cywilno-prawnej między gminą a gazownią za zajęcie pasa drogowego po wykonaniu budowy na drogach nienależących do dróg publicznych. Wójt poinformowała, że gazownia zaproponowała jednorazową wpłatę 800.000 zł na 50 lat, co rocznie daje ok. 16.000 zł. Wójt poinformowała także, że zbadanie tejże opłaty zostało również zlecone rzeczoznawcy majątkowemu, aby gmina nie wyszła niekorzystnie na powyższej transakcji. 
Przewodniczący Jacek Grzywacz zapytał, kto ma zawiadywać sprzętem, który ma zostać zakupiony do równania dróg? 
Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska odpowiedziała, że sprzęt zostanie zakupiony w drodze przetargu dla gminy. Wyjaśniła także, że do obsługi ww. sprzętu zostaną zatrudnione 2 osoby. Wójt wskazała, że powyższe przedsięwzięcie będzie bardziej opłacalne niż wynajmowanie firm zewnętrznych. 
 Członkowie Komisji podjęli dyskusję w powyższym temacie. 
Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła zapytał ile obecnie etatów w gminie – wskazał, że ostatnio było ok. 57? 
Wójt wyjaśniła, że nic się w tej kwestii nie zmieniło. Poinformowała, że jedynie po zakupie sprzętu ich liczba zmieni się o dwie osoby do jego obsługi. 
Przewodniczący KBiF Jacek Grzywacz zapytał, czy Wieloletni Plan Finansowy nie może być sporządzany w poprzedniej wersji, która była bardziej czytelna niż ta obecnie generowana z programu?
 Wójt K. Kirstein-Piotrowska poinformowała, że po powrocie skarbnik porozmawia z nią w tejże kwestii, czy na przykład można by WPF bardziej rozszerzyć o część opisową. 

Ad.4. 
Na Komisji powzięto dyskusję w kwestii zamieszczania w budżecie inwestycji gminnych. 
Przewodniczący KBiF poruszył kwestię zmiany terminu „Święta Gminy”, wyjaśnił, że w to miejsce tj. 31.08.2013 Łochowice organizują festyn sołecki, na który wszystkich serdecznie zaprasza.
 
Ad.1. 
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła poruszył kwestię zniżek dla dzieci do 18 roku życia. Zapytał co w przypadku, kiedy na dziecku ciąży obowiązek alimentacyjny wobec rodziców? 
Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska wyjaśniła, że tu chodzi o politykę prorodzinną oraz że w tej uchwale chodzi o dzieci, których kwestia wspomniana przez radnego nie dotyczy. 
Odnośnie zmian w budżecie, dotyczących środków na kosiarkę dla sołectwa Łochowice Przewodniczący Jacek Grzywacz zapytał, czy jeżeli będzie ona droższa niż zaplanowano, to czy wójt dołoży środki? 
Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska odpowiedziała, że jeżeli nie będzie to zbyt wielka kwota to nie powinno być z tym problemu. 

Ad.3. 
Przewodniczący KBiF Jacek Grzywacz zapytał jak wygląda kwestia rozliczania osób, które korzystają z targowisk co dzień? 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Bożena Woźniak odpowiedział, że opłaty powinny być uiszczane do sołtysa codziennie, nie mniej jednak można uzgodnić między sołtysem a sprzedawcą, że opłata będzie wnoszona raz w tygodniu. 
Przewodniczący Jacek Grzywacz poprosił o sprawdzenie płatności w powyższej kwestii, gdyż z jego obserwacji wynika, iż wpłaty są zbyt niskie biorąc pod uwagę liczbę osób i częstotliwość korzystających z targowiska. 

Ad.1. 

- w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.20.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
Projekt uchwały przedstawiła referent Natalia Zielińska. 

- w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota - „Głos Białych Błot 
Wiceprzewodniczący Marek Mikuła wyjaśnił, że projekt niniejszej uchwały jest konsekwencją wstrzymania wydawania pisma „Głos Białych Błot”. 

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo 
Referent Natalia Zielińska poinformowała, że do projektu uchwały zostanie wprowadzona autopoprawka polegająca na odwróceniu kolejności nazw ulic, tj. w punkcie 1 będzie ul. Pantery w punkcie 2 zaś ul. Dzicza. 

Ad.4. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut poinformował o dużej ilości spraw wpływających zarówno do Rady Gminy jak i do Przewodniczącego. 

Przewodniczący Jacek Grzywacz zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18. 

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (20 maja 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 sierpnia 2013, 10:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 834