RGK.0012.1.9.2013 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 19 czerwca 2013 r. od godz. 14:30 do godz. 17:50

Białe Błota, dnia 19 czerwca 2013 r. 

RGK.0012.1.9.2013 


PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w dniu 19 czerwca 2013 r. od godz. 14:30 do godz. 17:50 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz rradny Andrzej Kieroński, zastępca wójta Jan Jaworski, skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 

Posiedzenie Komisji w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego Jacka Grzywacza prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy i członek Komisji Budżetu i Finansów Marek Mikuła. 

Porządek posiedzenia: 
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. 
2. Materiały na sesje. Strategia Rozwoju Gminy. 
3. Sprawy bieżące. 

Ad.1. 
Na posiedzenie Komisji przybył przewodniczący komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński, który przedstawił opinię oraz wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Przewodniczący Andrzej Kieroński poinformował także, ze Komisja Rewizyjna dwukrotnie głosowała wniosek dotyczący absolutorium i w pierwszej kolejności przegłosowano jego nieudzielenie na kolejnym posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień ze strony urzędu Komisja przegłosowała wniosek „za” udzieleniem absolutorium wójtowi. Pan Kieroński wyjaśnił kwestie, które budziły wątpliwości komisji. 
Na Komisji powzięto dyskusję w powyższym temacie, w której udział wzięli: Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła, radny Andrzej Kieroński, z-ca wójta Jan Jaworski, Przewodniczący RG Henryk Sykut, radna Elżbieta Lewandowska, radny Robert Baranowski, skarbnik Lucyna Krasulak. 
Na Komisji powzięto temat zasadności odwołań wójta od decyzji odszkodowawczych za przejęte pod drogi grunty. Informacji w przedmiotowej kwestii udzielił inspektor Filip Rybacki. 

Ad.2. 
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota za 2012 rok 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak
W temacie powyższego projektu uchwały nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Marek Mikuła, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Elżbieta Lewandowska, radny Henryk Sykut, z-ca wójta Jan Jaworski, kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, radny Robert Baranowski. 

- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok 
Wiceprzewodniczący RG Marek Mikuła wyjaśnił, że powyższą uchwałę pozostawia do indywidualnej decyzji każdego radnego. 

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 
Wiceprzewodniczący Marek Mikuła poprosił o przedstawienie najistotniejszych zmian w budżecie na 2013 r. 
Skarbnik Lucyna Krasulak wskazała, że są to: wprowadzenie zadania budowy kanalizacji Lisi Ogon – Łochowo. Wyjaśniła, że w roku bieżącym ze środków unijnych na to zadanie gmina planuje wydać 2.099.092 zł, a wkład własny planuje na 300.000 zł. Poinformowała, że niniejsze zadanie zaplanowane jest na 3 lata, a łączna kwota dofinansowania wyniesie 10 milionów złotych. Skarbnik przedstawiła harmonogram planowanych wydatków w związku z powyższą inwestycją. Skarbnik poinformowała także o II etapie budowy kanalizacji Lisi Ogon – Łochowo, które finansowane będzie z pożyczki, w której wkład własny ma wynosić ponad milion złotych. 
Komisja powzięła dyskusję w powyższej kwestii. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła zapytał skąd pomysł na wprowadzanie do budżetu nowych zadań, tj. budowa drogi do spopielarni zwłok oraz projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Łochowie? 
Skarbnik wyjaśniła, że termomodernizacja może być dofinansowana do 85% oraz w związku z tym zadaniem może zwiększyć się ilość sal w budynku szkoły. Odnośnie budowy drogi wyjaśniła, że właściciel spopielarni wyszedł z propozycją do urzędu o współfinansowanie niniejszego zadania, a mianowicie gmina miałaby ponieść koszt projektu, a przedsiębiorca koszty materiału. Pani Krasulak poinformowała, że łączny koszt zadania szacowany jest na ok. 600.000 zł, a wkład gminy wyniósłby 70.000zł. 
Zastępca wójta Jan Jaworski przedstawił szczegóły związane z wprowadzeniem inwestycji, dotyczącej budowy drogi do spopielarni. Wskazał, że gmina ma ponieść jedynie koszt robocizny, tj. 70.000 zł. Przedstawił także informacje, dotyczące termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Łochowie. Poinformował że 40.000 zł wkładu własnego potrzebne jest na audyt energetyczny, projekt oraz studium wykonalności. Komisja powzięła dyskusję w powyższej kwestii. 
Radny Marek Mikuła poruszył również kwestię zmian w budżecie w miesiącu maju. 
Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że zarządzeniem Wójta wprowadzona została dotacja. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut poruszył kwestię zmniejszenia subwencji oświatowej, zapytał czym jest to spowodowane?
 Skarbnik odpowiedziała, że Ministerstwo przysłało informację o jej zmniejszeniu. 
Na komisji podjęto dyskusję, w której udział wzięli: radny Marek Mikuła, radny Henryk Sykut, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Elżbieta Lewandowska, z-ca wójta Jan Jaworski, kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut wyjaśnił, że nie zgadza się ze stanowiskiem Ministra. Wskazał, że kwota jest tak poważna a jest połowa roku budżetowego w związku z czym takie zabawy nie są na miejscu. Zaznaczył, że jeżeli Minister tak uważa to powinien przysłać uzasadnienie bo tego wymaga powaga sprawy, bo jeżeli komuś obcina się 300 tys. - 400 tys. złotych to powinno napisać się dlaczego, natomiast napisanie samej kwoty nie zadowala. 
Na Komisji powzięto temat wydatków na bieżące utrzymanie dróg oraz kwestię drogi łączącej się z ul. Nakielską. 
Radny Marek Mikuła zapytał o zwiększenia wydatków związanych z umową o dzieło? 
Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że związane jest to z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Trzciniec. Ponownie podjęto dyskusję w kwestii partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Radna Elżbieta Lewandowska zapytała o zmniejszenia wydatków bieżących w Żłobku u Misia? Skarbnik odpowiedziała, że ostatnio wprowadzona była dotacja, zmniejszenie wydatków spowodowane jest również oszczędnościami. 

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak. 

- w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki” 
Projekt uchwały przedstawił z-ca wójta Jan Jaworski. Przedstawił także propozycję koncepcji rozwiązania problemu komunikacji na terenie gminy. 
Wiceprzewodniczący M. Mikuła zadanie budowy drogi przez Powiat Bydgoski odniósł do projektu Strategii Rozwoju Gminy. 
Komisja powzięła dyskusję w powyższym temacie. 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za okres od 17.02.2012 r. do 31.12.2012 r. 
Projekt uchwały przedstawił dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński, który przedstawił także częściowe uwagi do protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Centrum Kultury, którego podpisania odmówił. Poinformował, że kompletne wyjaśnienia zostaną złożone najpóźniej w dniu sesji. 

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, 
Radny Marek Mikuła odczytał projekt uchwały i zapytał na jaki czas zawarta została umowa z IKAREM, gdyż jeżeli jest to okres krótszy niż 10 lat to rada nie może podjąć uchwały o dzierżawie nieruchomości na 10 lat. 

- w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, 
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut przedstawił sytuację związaną z przekazaniem świetlicy w Cielu w trwały zarząd. Wskazał, że należałoby zapytać mieszkańców o zdanie w przedmiotowej kwestii. 
Radny Marek Mikuła zapytał, czy w związku z zamiarem przekazania w trwały zarząd zostały sporządzone operaty szacunkowe? 
 Kierownik Wiekierak odpowiedział, że operaty szacunkowe zostały sporządzone. Wskazał, że na sesji zostaną przedstawione oszacowane wartości nieruchomości, dotyczących przedmiotowej uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut zaproponował, aby wycofać niniejszy projekt uchwały z porządku obrad i wstrzymać się jeszcze jakiś czas. Radny wskazał, że niniejsza propozycja w pierwszej kolejności powinna zostać przyjęta przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. 
Na Komisji powzięto dyskusję w powyższej kwestii. Wypracowano wniosek ażeby z przedmiotowej uchwały wykreślić § 1. 

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 
Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, 
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, 
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, 
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 
Przewodniczący Rady Henryk Sykut poinformował, że do porządku obrad zostanie wprowadzony projekt uchwały nadający nazwę ulicy w sołectwie Trzciniec. 
Wiceprzewodniczący Rady Marek Mikuła poinformował także, że wprowadzony zostanie projekt uchwały w związku z rezygnacją radnego Jacka Grzywacza z Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. 

Ad.4. 
Wiceprzewodniczący Rady Marek Mikuła przedstawił propozycję planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na III kwartał 2013 roku.
 Przewodniczący Rady Henryk Sykut przedstawił propozycję organizacji debaty o stanie finansowym gminy. 

Ad.3. 
Komisja Budżetu i Finansów podjęła dyskusję na temat Strategii Rozwoju Gminy. 

Ad.4. 
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut poinformował o zaproszeniach wpływających do Rady Gminy. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła poruszył sprawę pracowników przedszkola w Zielonce, a mianowicie kwestię środków ochronnych bądź ekwiwalentu, który był im zawsze co roku wypłacany. Radny wskazał, że doszły słuchy, że środki te nie będą wypłacane. Zadał pytanie, że jeżeli nie otrzymają powyższego to dlaczego, a jeżeli tak to kiedy? Poruszył kwestię wniosku z poprzedniej Komisji, dotyczącego stanu wody w Łochowie. Radny zapytał o sprawę ścieżki w Łochowicach? Radny Mikuła poruszył także sprawę braku przedstawienia przez urząd dowodów wpłat, dotyczących opłat targowych, 
Zastępca wójta Jan Jaworski odnośnie pracowników poinformował, że wyjaśni niniejszą sytuację, w kwestii wody wskazał, że podpisywał odpowiedź dla Komisji natomiast odnośnie ścieżki poinformował, że powtarzane jest postępowanie przetargowe. 


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18. 


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (22 lipca 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (5 sierpnia 2013, 11:28:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 914