Protokół 08.09.2004

 

Nr 0063-1(10)2004

Protokół

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 września 2004 roku od godz. 16:00 do 18:30 w sali USC Urzędu Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i przedstawił porządek posiedzenia Komisji:

 

1.      Realizacja dochodów  budżetowych w pierwszej połowie 2004 roku. Zabezpieczenie środków budżetowych na dowożenie dzieci do szkół.

2.      Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Pani Skarbnik Lucyna Krasulak omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

Pani Wójt informuje, że do przyszłorocznego budżetu chce włączyć projekt zakupu autobusu dla dowożenia dzieci do szkół.

 

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak zwraca uwagę, że zamontowane progi zwalniające na ulicy Chlebowej w Białych Błotach, bardzo poprawiły bezpieczeństwo osób korzystających z tej drogi.

Pani Wójt poinformowała, że od 15 września uruchomione zostanie wydawanie biletów MZK przez GOPS dla osób po 65 roku życia, ale tylko dla tych którzy spełniają kryterium dochodowe.

Radny Zenon Paplaczyk wyjaśnił, że zakład gazowniczy poinformował go, że dokumentacja budowy gazociągu jest zrobiona, ale zakład spóźnił się z wystąpieniem do Starostwa Powiatowego z pozwoleniem na budowę. Stwierdza, że zakład ogłosił przetarg na wykonanie pełnej dokumentacji wykonania przyłączy.

Pani Wójt wyjaśniła, że zakład gazowniczy liczył na dofinansowanie z UE, ale na razie programy unijne nie obejmują doprowadzenia gazu do gmin.

Radny Bronisław Balcerowski zwraca uwagę, że repatrianci z Kazachstanu chcieliby mieszkanie od gminy. Stwierdza, że były Zarząd Gminy obiecał im mieszkanie w Cielu, które miało być przekazane od agencji rolnej, jednak gmina go nie otrzymała. Obecnie gmina nie ma wolnych mieszkań.

Pani Wójt stwierdza, że trzeba rozstrzygnąć czy gmina będzie nadal utrzymywać repatriantów a jeśli tak to w jakiej formie.

Radna Wanda Górna zwraca uwagę, że należy się zastanowić czy gminę stać na utrzymywanie dwóch świetlic w jednej wsi.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

                                                                       

                                                                                       

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (15 września 2004)
Opublikował: Marek Jakubowski (3 stycznia 2005, 10:57:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1418